.
Δήλωση της Προέδρου της ΟΣΥΑΠΕ για την υπογραφή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) & το πλήρες κείμενο της σύμβασης PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2018 00:00

Συνάδελφοι

Σας στέλνω το κείμενο της ΕΣΣΕ που υπογράψαμε σήμερα, το οποίο θα πάει για ΦΕΚ και ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Από την σημερινή διαδικασία διαπραγμάτευσης επίσης σας ενημερώνω για τα εξής, επαναλαμβάνοντας την απάντηση τους ότι θα προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση για τα ζητήματα μετακίνησης-μετάθεσης-τοποθέτησης και η έκδοση ΚΥΑ για τα ΜΑΠ και τα μέτρα Προληπτικής Ιατρικής:

 1. Η διαδικασία έγινε παρόντων των Σκουρλέτη και εκπροσώπου της ΕΝΠΕ.
 2. Η πρόθεση του ΥΠΕΣ όπως εκφράστηκε είναι να υπογραφεί η επέκτασή της για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ μέσα στον Ιούνιο.
 3. Στη συνάντηση βάζοντας και το ζήτημα των προσλήψεων ειπώθηκε ότι θα βάλουν «μπροστά» για προσλήψεις 3 κατηγοριών: κτηνιάτρων, μηχανικών, κοινωνικών λειτουργών.
 4. Για τους μηχανικούς σχεδιάζουν επίσης μια εκούσια μικρής έκτασης είπαν, κινητικότητα από Δήμους σε Περιφέρειες.
 5. Μας ζητήθηκε επίσης να συντάξουμε κείμενο προκειμένου να παρέμβουν στο Γενικό Λογιστήριο, που έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο για την περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος από μερικούς Επιτρόπους σε συναδέλφους ΕΔΥ, που είναι ταυτόχρονα και προϊστάμενοι, αλλά εκτελούν και όλα τα καθήκοντα του ΕΔΥ.
 6. Ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ δήλωσε στη συνάντηση ότι στηρίζει τα αιτήματά μας, μιας και βέβαια δεν συνυπογράφανε την ΕΣΣΕ.

Πανουτσάκου Βέτα

Πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ

4-6-2018

 

«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.»

Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2018, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι:

1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ' αριθμ. οικ. 6311/5-3-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και

2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας» (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Συγγρού 80-88, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9/1-2-2018 εγγράφου της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του Ν.2738/1999 και του άρθρου 18, παρ.13 του Ν.3731/2008, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ' έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2

1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες ή ειδικότητες:

 1. στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων (τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων έργων, κλπ)
 2. στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κλπ)
 3. στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου
 4. στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και επιβλέποντες)
 5. στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης - εντομοκτονιών, κλπ
 6. στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων
 7. στους γεωτεχνικούς & τους τεχνολόγους γεωπονίας, σε άλλες ειδικότητες ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νεις αυτές, καθώς και στα Δημοτικά και Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Περιφερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, Σπερματεγχύτες, Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που διενεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κλπ), στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και τους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου, στους οδηγούς, στους μηχανικούς ΠΕ & ΤΕ (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων κλπ) και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος,

μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.

Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών, και κοινοποιείται στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε..

Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά η μείωση των ωρών εργασίας θα γίνεται κατ’ αναλογία.

2. Στους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Πληροφορικής, οι οποίοι

α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, και β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών επιπλέον του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του π.δ. 88/1999 (Α' 94). Το διάλειμμα αυτό δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

3. Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων.

Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ’ έτος.

4. Οι υπάλληλοι των Περιφερειών δικαιούνται, για σοβαρούς λόγους, ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εργασία τους μέχρι τέσσερις (4) ώρες ανά μήνα.

5. Η από 25 Ιουνίου 2009 (1369/Β79-7-2009) Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Β' Βαθμού, τροποποιείται ως εξής:

α. Όπου αναφέρεται Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) αντικαθίσταται με τον όρο Περιφέρεια και όπου Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. αντικαθίσταται με τον όρο Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ως καθολικοί διάδοχοι αυτών.

β. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί μία (1) ημέρα άδεια τον μήνα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου του πρωτοβάθμιου Συλλόγου και μία (1) ημέρα άδεια τον χρόνο σε όλους τους εργαζόμενους, που είναι μέλη του οικείου Συλλόγου για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης»,

γ. Στο άρθρο 11 «Άδειες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου» το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής : «Στις ημέρες αυτές προστίθενται οι άδειες των μελών του Γενικού Συμβουλίου ».

δ. Στο τέλος του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών».

Άρθρο 3

Ισχύς-Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.

 

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης

του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Για την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

 
ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661


Αθήνα 4/6 /2018

Αριθμ. Πρωτ.: 74


Ως Ομοσπονδία των εργαζομένων στις Περιφέρειες υπογράψαμε σήμερα για 1η φορά Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργασιακά ζητήματα.

Κρίνουμε θετικό το βήμα αυτό που κάναμε, αντανακλά τις αγωνιστικές μας δικεκδικήσεις, που έδωσαν καρπούς και σε αυτό το πεδίο.

Ως γνωστόν το πλαίσιο του ν. 2738/1999, που προσδιορίζει τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση είναι άκρως περιοριστικό και δεν δίνει το δικαίωμα σε εμάς και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να διαπραγματευόμαστε και να υπογράφουμε Συμβάσεις για τους μισθούς μας, για τις σοβαρές απώλειες που έχουμε ή για άλλα ζητήματα, που συνδέονται με τις αποδοχές μας, και που παραμένουν στη πρώτη γραμμή των αιτημάτων μας.

Η ΕΣΣΕ, που υπογράψαμε περιλαμβάνει θέματα χρόνου εργασίας, θέματα αδειών, ζητήματα που αφορούν την επιμόρφωση, καθώς και την άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων.

Δεν περιλαμβάνει ζητήματα, που αφορούν την τοποθέτηση, την μετακίνηση-μετάθεση και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας αν και κάναμε συγκεκριμένες, αναλυτικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις.

        Γι αυτά, τα οποία και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά ευελπιστούμε ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα με τον υπουργό Εσωτερικών και θα περιληφθούν τα μεν πρώτα σε νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα, μιας και απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για να τροποποιηθούν τα σχετικά άρθρα του Καλλικράτη, τα δε ΜΑΠ ότι θα συμπεριληφθούν στην υπό διαμόρφωση ΚΥΑ, μετά την ολοκλήρωση του έργου της σχετικής Επιτροπής του ΥΠΕΣ.

        Σημειώνουμε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι εκτός από περιοριστικό και αναχρονιστικό αφού διαχωρίζει ακόμα και τις διαδικασίες υπογραφής ΣΣΕ για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ, απαιτώντας ξεχωριστή διαδικασία και υπογραφή, και η οποία βέβαια θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

 

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, συνεχίζουμε να διεκδικούμε λύσεις στα αιτήματά μας.

Με συλλογικές διαδικασίες και δράσεις απαιτούμε να ζούμε και να εργαζόμαστε με δικαιώματα, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
Ασφαλιστικές κρατήσεις προσωπικής διαφοράς εργαζομένων στις Περιφέρειες. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018 00:00

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα 6/ 6 / 2018

Αριθμ. Πρωτ.:75

 

Προς:

Περιφερειάρχες

 

Θέμα: Ασφαλιστικές κρατήσεις προσωπικής διαφοράς εργαζομένων στις Περιφέρειες.

 

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε από συναδέλφους εργαζόμενους στις Περιφέρειες (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κλπ), πως συνεχίζεται να γίνεται κράτηση ασφαλιστικών εισφορών επί της προσωπικής διαφοράς, παρά τα όσα ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν.

Όπως ίσως γνωρίζετε, βάσει του εγγράφου του Υπ. Οικονομικών (Αριθμ. Πρωτ: 2/24112/ΔΕΠ, Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017) με θέμα: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων”: «Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών».

Μόνο για τους ΙΔΑΧ και βάσει ερμηνευτικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017, “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016” ισχύει: «Εάν όμως πρόκειται για μηχανικούς και υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.»

Επιπρόσθετα, κατόπιν απάντησης (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/27714/721, 22/5/2018) της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόλυτη σαφήνεια επαναλαμβάνεται ότι: «Συνεπώς, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τόσο για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και τους από 1.01.1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και ν. 2084/1992, ως ισχύουν) και έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στην εν λόγω εγκύκλιο. Η δε, προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δεν διενεργούνται στο ποσό αυτής ασφαλιστικές κρατήσεις».

Θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσετε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε σε όλες Περιφέρειες της χώρας να μην γίνεται παρακράτηση για μη συντάξιμες αποδοχές και να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος των συναδέλφων μας.

 

Κοιν/ση

1. Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας Περιφερειών

2. ΥΠΕΣ

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

3. ΕΝΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

Αθήνα 28 /5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:71

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-5-2018

Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή

από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Οδηγίες προς τα Σωματεία και τους εργαζόμενους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στη συνεδρίασή του στις 24-5-2018 συζήτησε τις εξελίξεις με την «ηλεκτρονική αξιολόγηση» και κατέληξε στην απόφαση για συνέχιση της απεργίας-αποχής από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης, επικεντρώνοντας στα εξής σημεία:

 1. Η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή της αντιδραστικής αξιολόγησης στους εργαζόμενους στους δημόσιους φορείς, παρά την εκφρασμένη αντίθεσή μας.

 1. Η προώθηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η ψήφιση της στη Βουλή (άρθρο 9 ν. 4553/27-4-2018), αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δυναμώνει την επίθεσή της στους Δημοσίους Υπαλλήλους, ενισχύοντας το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο που διέπει τη αντιδραστική αξιολόγηση στο Δημόσιο.

 1. Η κυβέρνηση αξιοποίησε το διάστημα του ψευδεπίγραφου διαλόγου Γεροβασίλη-ΑΔΕΔΥ, για να οργανώσει την επίθεσή της, προωθώντας και τα άλλα εργαλεία που διαθέτει και που συνδέονται με την λεγόμενη αξιολόγηση, όπως τα ψηφιακά οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την κινητικότητα και την στοχοθεσία.

 1. Η απόφασή μας για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, είναι αναγκαία γιατί συνεχίζουν να υφίστανται όλοι οι αρνητικοί παράγοντες, που προσδιόριζαν το περιεχόμενο του νόμου Βερναρδάκη (ν.4369/2016), όπως τους έχουμε περιγράψει από την 1/4/2017 με το υπ’ αριθ. 37 έγγραφό μας (συνημμένο 1). Συνεχίζουμε γιατί:
  • Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στους Περιφερειάρχες κ.α. να δίνουν «bonus» μισθολογικά κλιμάκια σε όποιο εργαζόμενο θέλουν, να πληρώνονται διαφορετικά εργαζόμενοι στο ίδιο γραφείο, με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία.
  • Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στους Περιφερειάρχες κ.α. να προωθούν μισθολογικά και βαθμολογικά όποιον εργαζόμενο θέλουν, «βαφτίζοντας» όποιες θέσεις εργασίας θέλουν, μέσα από τα «περιγράμματα θέσεων εργασίας» ως ιδιαίτερης σημασίας!!!
  • Δεν θέλουμε να συνυπογράψουμε την απόλυση κανενός συναδέλφου.
  • Δεν αποδεχόμαστε την εκβιαστική και τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη-Μητσοτάκη, που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση, τιμωρώντας τους συναδέλφους, που μετέχουν στην προκηρυγμένη «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, με την στέρηση του δικαιώματος τους επιλογής στις όποιες διαδικασίες «κρίσεων» θέσεων ευθύνης γίνονται.
  • Δεν δεχόμαστε να αποτελούμε ένα χειραγωγημένο υπαλληλικό προσωπικό που θα εξειδικεύει και θα εφαρμόζει αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις και στοχεύσεις.

 1. Η ΑΔΕΔΥ εξέδωσε και απέστειλε στις 17/5/2018 προς την ΕΝΠΕ, τους υπουργούς κλπ ΕΞΩΔΙΚΟ για την προκήρυξη «απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου».

 1. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485/24-5-2018 Απόφασή του (ΦΕΚ Β’ 1882) και την σχετική του εγκύκλιο θέτει νέες προθεσμίες για την διενέργεια της ηλεκτρονικής πλέον αξιολόγησης, έτους 2017.

Στο κάλεσμα της υπουργού προς τις Δ/νσεις Διοικητικού προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης εκτός όλων των παραπάνω προσθέτουμε τα εξής:

α. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω «δήλωση αποχής».

β. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του ΓΚΠΔ) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν εκ της θέσεώς τους στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω «δήλωση αποχής».

Σημειώνουμε ότι οι Δ/νσεις Προσωπικού ως υπηρεσίες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εμπεριέχονται στις υπηρεσίες για τις οποίες οι Περιφερειακές Αρχές οφείλουν, ως «υπεύθυνοι επεξεργασίας» να συντάξουν ενιαίο Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας και να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα όπως προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που τέθηκε σε ισχύ από τις 25/5/2018 η ανάθεση που έκανε στις 20/4/2018 το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/28/14504 Απόφασή του στην εταιρία «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την «Υλοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης του Προσωπικού του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού», ως σύμβαση σε εξωτερικό – ιδιώτη συνεργάτη δεν έχει λάβει υπόψη της τις απαραίτητες προσαρμογές και κατά την άποψή μας δεν επιτρέπεται να προχωρήσει.

-Υπόδειγμα 1 «Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»:Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση Διοικητικού της Π.Ε………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ-Σύλλογος…..) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»

 1. Αντίστοιχα τα ίδια ισχύουν και για την συνέχεια, στο διάστημα μετά την προπαρασκευαστική διαδικασία, όπου α. θα κληθούν οι αξιολογούμενοι (από 4/6/2018 έως 14/6/2018) να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης τους, β. θα κληθούν οι α΄ αξιολογητές (από 15/6/2018 έως 29/6/2018) να συμπλρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά το σκέλος που τους αφορά και γ. όταν θα κληθούν οι β΄ αξιολογητές (από 2/7/2018 έως 13/7/2018) να ολοκληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καλούνται οι συνάδελφοι να συμπληρώσουν «Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης» (υπόδειγμα 2):   «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση ………………… της Π.Ε………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ-Σύλλογος…..) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως …………………….. (αξιολογητής ή αξιολογούμενος ή ως αξιολογούμενος και αξιολογούμενος).

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»

Καλούμε όλους τους συναδέλφους

-Να καταθέσουν στα Σωματεία τους τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην αποχή.

-Να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση την συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση. Να μην βάλει κανείς πάνω από τα συμφέροντα των συναδέλφων και του συνδικαλιστικού κινήματος προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες.

Καλούμε όλους τους προϊσταμένους να τοποθετηθούν στο πλάι των συναδέλφων, να μην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Καλούμε τα Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων

-Να πάρουν όλα τα μέτρα οργάνωσης της συνέχισης της Απεργίας-Αποχής, με Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, περιοδείες, συσκέψεις προϊσταμένων κλπ.

-Να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στην αντιδραστική αξιολόγηση και στην αντεργατική πολιτική.

-Να αξιοποιήσουν την απεργία στις 30 Μάη για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας, με τα δικά μας αιτήματα.

Οι εργαζόμενοι των Περιφερειών μπορούμε να δώσουμε για μία ακόμη φορά μαζικά και δυναμικά την απάντησή μας, όλοι μαζί μπορούμε να ακυρώσουμε στην πράξη αυτόν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 25/5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:67

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(συσταθείσα δυνάμει του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο πλαίσιο της ανάγκης επέκτασης της χορήγησης ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες εργασίες, κλάδους και ειδικότητες, σας καταθέτουμε τις απόψεις μας με το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα στο προηγούμενο υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018 και σας καλούμε να τις λάβετε υπόψη σας στις επεξεργασίες σας:

Α. Για τους υπάλληλους των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το Ν.4014/11, ένας από τους αρμόδιους φορείς περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι και οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών και τα Κλιμάκια Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία και αυτά διαχειρίζονται επίσης από τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος. Αναλυτικά στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ασκούνται τα εξής καθήκοντα:

1. Διενεργούνται έλεγχοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

2. Διενεργούνται έλεγχοι στις δραστηριότητες, συμβάντα και άλλες περιπτώσεις που προκαλούν υποβάθμιση η/και ρύπανση περιβάλλοντος, περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

3.Ηχομετρήσεις σε πάσης φύσεως δραστηριότητες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα των έκθεση των υπαλλήλων, τις περισσότερες φορές σε υψηλά επίπεδα θορύβου.

4.Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε λατομεία, ορυχεία, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι είναι εκτιθέμενοι σε σκόνη, παιπάλη και άλλες ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των μεταλλευμάτων κα, ενώ παράλληλα οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συχνά σε επικίνδυνες συνθήκες, λόγω των θέσεων στις οποίες υπάρχουν τα λατομεία-ορυχεία.

5. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε σταυλικές εγκαταστάσεις και σφαγεία, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος έρχονται σε επαφή με λάσπες, οσμές, κόπρανα και γενικότερα σε μικροβιακούς παράγοντες.

6. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε άλλες ανθυγιεινές εστίες όπως ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΚΔΑΥ, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι είναι εκτιθέμενοι επίσης σε ανθυγιεινούς παράγοντες.

7. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι αποβλήτων σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, στις διατάξεις επεξεργασίας αέριων αποβλήτων σε έργα και δραστηριότητες κα , συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι επίσης πολλές φορές εκτίθενται σε ρυπογόνους και επικίνδυνους παράγοντες.

8.Δειγματοληψίες από ύδατα, καθώς και θέσεις όπως γίνεται απόρριψη αποβλήτων, λυμάτων κα, προκειμένου να διαπιστωθεί περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Ενώ λοιπόν οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις των υπαλλήλων των περιβαλλοντικών αρχών των Περιφερειών, όπως αναφέρεται παραπάνω πραγματοποιούνται σε έργα και δραστηριότητες με ανθυγιεινές εστίες ή σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, σε θέσεις υποδοχής και απόρριψης λυμάτων και αποβλήτων, ποτέ δεν έχουν λάβει τα σχετικά προβλεπόμενα που πολύ σωστά λαμβάνουν άλλοι συνάδελφοι τους στις περιφέρειες που πραγματοποιούν ελέγχους σε έργα και δραστηριότητες που είτε έχουν ανθυγειινό χαρακτήρα, είτε αφορούν σε βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες και πάσης φύσεως ρυπογόνα έργα και δραστηριότητες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών, που έχουν αρμοδιότητα και πραγματοποιούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις εκτελούν ένα έργο δύσκολο αλλά και πολλές φορές επικίνδυνο και ανθυγιεινό, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Β. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Ιατρών που υπηρετούν στα Τμήματα   Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Θεωρούμε ότι τα αναφερόμενα στις μέχρι τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις για την χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος αφορούν και τους υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε Ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν στα Τμήματα Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχίες).

    

Από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως περιλαμβάνονται στους Οργανισμούς των Περιφερειών της χώρας, στα καθηκοντολόγια και στα Περιγράμματα Θέσης, όπου αυτά έχουν δημιουργηθεί,διαπιστώνονται τα εξής:

Τους έχουν ανατεθεί τα εξής καθήκοντα:

 1. Η επιδημιολογική επιτήρηση-διερεύνηση υποχεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων ( μπορεί να απαιτηθεί επιτόπια αυτοψία και λήψη ιστορικού του νοσήματος από τον πάσχοντα π.χ. φυματίωση, ελονοσία κλπ δηλαδή άμεση επαφή με τον ασθενή-πολίτη).
 2. Η τακτική παρακολούθηση της λήψης της εγκεκριμένης αγωγής από τους ασθενείς,στους οποίους διεγνώσθη λοιμώδες υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα σύμφωνα με την λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 3. Η διενέργεια και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού σε άπορους και ανασφάλιστους.
 4. Η επιτόπια αυτοψία και διενέργεια ελέγχων σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα πλαίσια της πρόληψης και της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και της περίπτωσης κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων.
 5. Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ταξιδιωτικής Ιατρικής με τη χορήγηση προφυλακτικής χημειοπροφύλαξης έναντι της ελονοσίας και τη διενέργεια εμβολίων για συγκεκριμένα νοσήματα (κίτρινος πυρετός, τυφοειδής πυρετός, χολέρα, λύσσα, πολιομυελίτιδα κ.λπ.).
 6. Η επιμέλεια επαναπατρισμού ταξιδιωτών και τον έλεγχο για πιθανή εμφάνιση νοσήματος από τον τόπο του ταξιδιού.
 7. Η διενέργεια ελέγχου σε καταυλισμούς ΡΟΜΑ σε περίπτωση εμφάνισης Λοιμώδους νοσήματος, και την επιμέλεια εφαρμογής προγράμματος πρόληψης και θεραπείας.
 8. Η διενέργεια ελέγχου και σχεδιασμού πρόληψης περιοχών με πιθανή έκθεση σε ελονοσία, σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 9. Με βάση το Εθνικό σχέδιο δράσης για την ελονοσία ( ΜΕΡΩΠΗ) σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ ενεργητική αναζήτηση εγχώριων κρουσμάτων .
 10. Εμβολιασμοί έναντι της λύσσας ( θεραπευτικός εμβολιασμός).
 11. Προγράμματα προαγωγής υγείας με επισκέψεις και ομιλίες στα σχολεία της περιφέρειας.
 12. Υγειονομικός έλεγχος πλοίων στα πλαίσια του Διεθνούς υγειονομικού κανονισμού για έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης πλεύσης (πιστοποιητικό απαλλαγής υγειονομικών μέτρων).
 13. Κλινική εξέταση και εργαστηριακή παρακολούθηση εκδιδομένων επ’αμοιβή προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 14. Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία επί σεξουαλικώς κυρίως μεταδιδόμενων νοσημάτων σε εκδιδόμενα άτομα.
 15. Αυτοψία σε οίκους ανοχής.
 16. Διενέργεια φυματινοαντίδρασης Mantoux και ερμηνεία του αποτελέσματος (μέχρι πρότινος σε Σχολεία και Νηπιαγωγεία) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πχ ανοσοκατασταλμένους, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα πριν την έναρξη βιολογικών παραγόντων, αστυνομικούς, συνοριοφύλακες, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό κλπ).
 17. Κλινική εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σε πάσχοντες εργαζόμενους των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε περίπτωση πρόκλησης εργατικού ατυχήματος (απουσία Ιατρού Εργασίας στην πλειονότητα των Π.Ε).

Όλες οι αρμοδιότητες προκύπτουν από τον Καλλικράτη και σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα επικαιροποιημένες εγκύκλιοι όταν προκύπτει ανάγκη πάλι μέσω υπουργείου και ΚΕΕΛΠΝΟ καθορίζουν έκτακτες δράσεις και ενέργειες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αναγκαία την ένταξη και των Π.Ε Ιατρών που υπηρετούν στα Τμήματα   Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Γ. Τέλος θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι στην παράγραφο 8 του υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018 εγγράφου μας εκ παραδρομής δεν αναφερθήκαμε και στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, οι οποίοι εκτελούν όλες τις αναφερόμενες αρμοδιότητες και εργασίες μαζί με τους χειριστές βαρέων μηχανήματων και επομένως ορθώς συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 4 από 83

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση