.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΟΣΥΑΠΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 02:09

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr


                                                                                   Αθήνα, 15/ 2 /2020
                                                                               Αριθμ. Πρωτ. : 85

 

 

                                                                                                      ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ.

 
                                                                             1. Σταμκοπούλου Νατάσα
                                                                        2. Ανδρεαδέλλη Γιάννη
                                                                      3. Παγωνίδη Δημήτρη
                                                                4. Ζαβερδινό Άλκη
                                                                   5. Βαζούρα Δημήτρη
                                                                            6. Ευστρατίου Χαράλαμπο
                                                               7. Λυριστή Μιχάλη
                                                                         8. Κυριακόπουλο Γιώργο
                                                             9. Τζάκο Αντώνιο
                                                              10. Παπαλεξίου Έφη
                                                                         11. Ασημακόπουλο Ανδρέα
                                                                      12. Καραθανάση Δημήτρη

 

Σας καλώ σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.30,

στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Συγγρού 80, 7ος όροφος), με θέματα:

Εξελίξεις, εργασιακά πρόβλημα και προγραμματισμός δράσης :
- Εκτίμηση απεργιακής κινητοποίησης για ασφαλιστικό, οργάνωση, ενημέρωση κλπ.
- Επίδοση Εξώδικου για εφαρμογή Υγιεινής & Ασφάλειας, ΜΑΠ, συγκρότηση Επιτροπών
   Υγιεινής & Ασφάλειας, προώθηση εφαρμογής τους.
- Πορεία εφαρμογής ΣΣΕ.
- Οικονομικά Συλλόγων.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 

 

 ΒΕΤΑ  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΟΣΥΑΠΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 10:08

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

                                                    

Αθήνα, 15/ 2 /2020

Αριθμ. Πρωτ. : 85

ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ.

 1. Σταμκοπούλου Νατάσα
 2. Ανδρεαδέλλη Γιάννη
 3. Παγωνίδη Δημήτρη
 4. Ζαβερδινό Άλκη
 5. Βαζούρα Δημήτρη
 6. Ευστρατίου Χαράλαμπο
 7. Λυριστή Μιχάλη
 8. Κυριακόπουλο Γιώργο
 9. Τζάκο Αντώνιο
 10. Παπαλεξίου Έφη
 11. Ασημακόπουλο Ανδρέα
 12. Καραθανάση Δημήτρη

Σας καλώ σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.30, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Συγγρού 80, 7ος όροφος), με θέματα:

Εξελίξεις, εργασιακά πρόβλημα και προγραμματισμός δράσης:

- Εκτίμηση απεργιακής κινητοποίησης για ασφαλιστικό, οργάνωση, ενημέρωση κλπ.

- Επίδοση Εξώδικου για εφαρμογή Υγιεινής & Ασφάλειας, ΜΑΠ, συγκρότηση Επιτροπών Υγιεινής & Ασφάλειας, προώθηση εφαρμογής τους.

- Πορεία εφαρμογής ΣΣΕ.

- Οικονομικά Συλλόγων.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

 

 

 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 13:23

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                   Αθήνα 10/2/2020

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:82

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης

και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

 

Π Ρ Ο Σ

Τους Περιφερειάρχες της Χώρας - Στις έδρες τους.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα Σωματεία - μέλη μου - Στις έδρες τους.

-------------------------

Στα πλαίσια του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τ η ν α σ φ ά λ εια τ ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν » (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010), με την με αριθμό 43726/7-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών π ρ ο σ ώ π ω ν α υ τ ώ ν κ αι μ έ τ ρ α π ρ ο λ η π τικ ή ς ια τ ρικ ή ς » (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/8-62019), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την με αριθμό 87669/9-12-2019 όμοια Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4584/τ.Β΄/13-12-2019), ορίζονται τα ακόλουθα: « Σ τ ο υ ς μ ό νιμ ο υ ς υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α ΄ κ αι β ΄ β α θ μ ο ύ κ αι τ ω ν ν ο μικ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν α υ τ ώ ν , α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο ν κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις ακόλουθες περιπτώσεις Ι και II: …». Από δε την διατύπωση της προδιαληφθείσας κανονιστικής διάταξης, που κάνει χρήση οριστικής του ενεστώτος χρόνου ( « παρέχονται τα αναγκαία μέσα α τ ο μικ ή ς π ρ ο σ τ α σία ς ( Μ Α Π ) , κ α θ ώ ς κ αι οι α π α ρ αίτ η τ ε ς ια τ ρικ έ ς ε ξ ε τ ά σ εις κ αι εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών» ) και που χορηγεί προς τα μέλη των Συλλόγων που είναι μέλη μου και κατ’ επέκταση και σε μένα, ως συνδικαλιστικό τους όργανο, έννομη αξίωση προς ορισμένη συμπεριφορά των Περιφερειών, που συνίσταται στην παροχή σ’ αυτά, των προβλεπομένων από την εν λόγω Κ.Υ.Α. αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών για την ατομική προστασία αυτών, προκύπτει ευθέως, δέσμια αρμοδιότητα των Περιφερειών, δηλαδή υποχρέωσή τους για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.), δοθέντος ότι η ως άνω κανονιστική διάταξη επιβάλλει την άμεση εφαρμογή των πιο πάνω προβλεπομένων απ’ αυτήν, χωρίς να την συνδέει με καμιά προϋπόθεση.

Κατ’ αρχάς, με το με αριθμό 92/23-6-2019 έγγραφό μου, κοινοποίησα την ανωτέρω Κ.Υ.Α., σε όλους του Συλλόγους Εργαζομένων στις Περιφέρειες, προκειμένου να αρχίσει η άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων απ’ αυτήν, οι οποίοι Σύλλογοι εν συνεχεία σας ζήτησαν την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.). Περαιτέρω, με το με αριθμό 99/16-7-2019 έγγραφό μου, προς όλους τους Περιφερειάρχες της Χώρας, με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμών των Περιφερειών έ τ ο υ ς 2 0 2 0 . Π ρ ό β λ ε ψ η για τ α α π αιτ ο ύ μ ε ν α Μ Α Π κ λ π . » , ζήτησα, στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς των Περιφερειών του έτους 2020, να συμπεριληφθούν διακριτές πιστώσεις για: 1) την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας, 2) την δαπάνη για την ανάθεση των ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών και 3) την ημερήσια προμήθεια γάλακτος, καθώς και την ένταξη όσων από τα ανωτέρω απαιτούνται, στο υπό κατάρτιση πρόγραμμα προμηθειών.

Εξ ετέρου, με το με αριθμό 118/29-9-2019 έγγραφό μου, προς όλους τους Περιφερειάρχες της Χώρας, με θέμα «Άμεση χορήγηση όλων των απαιτούμενων ΜΑΠ στους δικαιούχους εργαζόμενους των Περιφερειών», ζήτησα, άμεσα και χωρίς καμία πλέον καθυστέρηση, για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Περιφερειών, την κάλυψη με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), τις ιατρικές εξετάσεις, τους εμβολιασμούς και την χορήγηση γάλακτος και την ενημέρωσή μου, εάν υπάρχουν γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εάν έχετε ζητήσει την πρόσληψή τους με μόνιμη σχέση εργασίας. Πλην, όμως, μετά λύπης μου διαπιστώνω, ότι, με εξαίρεση κάποιων αποσπασματικών μέτρων, δεν έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.).

Η ως είρηται καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Περιφερειών, για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.), που ως προελέχθη έχει χαρακτήρα δέσμιας αρμοδιότητας, έπρεπε να ασκηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο από της αμέσως ανωτέρω όχλησης στις 29-9-2019 και η μη άσκησή της, εντός τριμήνου από λήψεως του παραπάνω με αριθμό 118/29-9-2019 εγγράφου μου, προς όλους τους Περιφερειάρχες της Χώρας, με θέμα «Άμεση χορήγηση ό λ ω ν τ ω ν α π α ι τ ο ύ μ ε ν ω ν Μ Α Π σ τ ο υ ς δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ς ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς τ ω ν Περιφερειών», συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας της Διοικήσεως των Περιφερειών, με τις περαιτέρω εν γένει δυσμενείς έννομες συνέπειες για τις Περιφέρειες, λόγω παράβασης κειμένων κανονιστικών διατάξεων και επιπλέον σε περίπτωση, που απεύχομαι, ατυχημάτων ή βλαβών της υγείας των υπαλλήλων, η παράλειψη αυτή δημιουργεί και επιπρόσθετες αστικές, ποινικές και λοιπές ευθύνες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτύρομαι εντονότατα, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά των Περιφερειών. Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει τους υπαλλήλους των Περιφερειών. Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζω, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλομένων νομίμων ενεργειών της Διοικήσεως των Περιφερειών, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

 

Γ Ι Α Ο Λ Α Α Υ Τ Α

 

Καλώ τους Περιφερειάρχες, που δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω με αριθμό 43726/7-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα « Π α ρ ο χ ή μ έ σ ω ν α τ ο μικ ή ς προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων α υ τ ώ ν κ αι μ έ τ ρ α π ρ ο λ η π τικ ή ς ια τ ρ ικ ή ς » (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/8-6-2019), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ως άνω με αριθμό 87669/9-12-2019 όμοια Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4584/τ.Β΄/13-12-2019), να προβούν στην άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.). Πιο συγκεκριμένα, αιτούμαι:  Να δομηθεί άμεσα σε κατάλληλο χώρο, να στελεχωθεί με πληρότητα, με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό ιατρικό και παραϊατρικό και να εξοπλιστεί κατάλληλα Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.), ώστε να μπορέσει να παρέχει με ουσιαστικό τρόπο τις υπηρεσίες της.  Να ξεκινήσει η περιοδική ουσιαστική εξέταση από Γιατρό Εργασίας όλων των εργαζομένων και η τυχόν παραπομπή σε ειδικούς γιατρούς. Να γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή των δεδομένων και με διαδικασίες, που θα σέβονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.  Να προχωρήσει η προμήθεια και χορήγηση των απαραίτητων Μ.Α.Π., σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., καθώς και η πραγματοποίηση των προβλεπομένων ιατρικών εξετάσεων και εμβολίων.  Να εξεταστεί η επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων στο σύνολο των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από εργασία και ειδικότητα.  Να προχωρήσει η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο.  Να ενημερωθούν κατάλληλα όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, στον τομέα της διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και στις ενέργειες, που οφείλουν να κάνουν, προκειμένου όχι μόνο να μην δημιουργούν επιβαρυντικούς παράγοντες, αλλά με τους αναγκαίους χειρισμούς σε συνεργασία με την ΕΣ.Υ.Π.Π. να λειτουργούν προληπτικά.  Να εξασφαλιστούν για όλες τις Υπηρεσίες χώροι εργασίας, που να πληρούν όλες τους βασικούς όρους υγιεινής και ασφάλειας (ψύξη, θέρμανση, αερισμό, καθαριότητα, προσβασιμότητα, χώροι αποδυτηρίων όπου χρειάζεται κλπ).

Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλομένων νομίμων ενεργειών της Διοικήσεως των Περιφερειών, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-

 

                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΑΚΟΣ

 
Το κράτος δεν μπορεί να δείχνει το πιο ανάλγητο πρόσωπό του στις εργαζόμενες στην καθαριότητα των δημοσίων κτηρίων. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 13:19

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                Αθήνα 10/2/2020
                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:81

 

                                                     Προς :
                                                                                     1. Υπουργό Οικονομικών.
                                                                                          2. Υφυπουργό Οικονομικών.

 

Το κράτος δεν μπορεί να δείχνει το πιο ανάλγητο πρόσωπό του στις εργαζόμενες

στην καθαριότητα των δημοσίων κτηρίων.

 

Η αποδοχή από τον Υπουργό Οικονομικών της αριθ. 183/2019 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη σύναψη συμβάσεων καθαριότητας, πετάει στο δρόμο δεκάδες εργαζόμενες στην καθαριότητα κτηρίων των Περιφερειών και άλλων δημοσίων φορέων, που εργάζονταν για πολλά χρόνια με το καθεστώς του μηνιαίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος.
Στην πλειοψηφία τους μεγάλες σε ηλικία εργαζόμενες, που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους έναντι ελάχιστης αμοιβής, με ατομικές συμβάσεις, που υπέγραφαν συνήθως με τους Διευθυντές των υπηρεσιών. Κι όμως η τήρηση της «έννομης τάξης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου απαιτεί την κατάργηση κι αυτών των συμβάσεων!!!
Θα δεχόμασταν να καταργηθεί το καθεστώς του κατ’ αποκοπή χορηγήματος εάν αντικαθίστατο από συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα με τον φορέα που εργαζόντουσαν, χρόνια τώρα … Όμως εδώ έχουμε το χειρότερο σενάριο: απόλυση!!!

 

Ζητάμε:


 Να δοθεί λύση στις εργαζόμενες στην καθαριότητα των δημοσίων κτηρίων με το καθεστώς του κατ’ αποκοπή χορηγήματος, που δεν τους ανανεώνεται η σύμβαση.
 Να ρυθμιστεί νομοθετικά η σύναψη των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών και να μην απολυθούν.
 Να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη δικαιώματα.
Η καθαριότητα των δημοσίων κτηρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση λειτουργίας των υπηρεσιών.
Το κράτος δεν μπορεί να δείχνει το πιο ανάλγητο πρόσωπο του στον πιο αδύναμο «κρίκο».

 

Κοιν/ση :
- Υπουργό Εσωτερικών.
- ΕΝΠΕ.
- Περιφερειάρχες της χώρας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                                            ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 13:14

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                   Αθήνα 10 /2/2020
                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:80

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι


Ήρθε η ώρα να βγούμε όλοι μπροστά και να απαιτήσουμε:

 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Τώρα πια ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Το νομοσχέδιο Βρούτση κρατάει όλες τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις όλων των προηγούμενων νόμων και του νόμου Κατρούγκαλου, τον οποίο προχωράει παραπέρα… με το βλέμμα στο μέλλον… Στο μέλλον της ισοπέδωσης του Κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης, του τσακίσματος των συντάξεων, της εξαΰλωσης των επικουρικών, της προώθησης των Επαγγελματικών Ταμείων και της Ιδιωτικής Ασφάλισης, δηλ. των Πυλώνων της κερδοφορίας και του χρηματιστηριακού τζόγου των εισφορών μας.
Έχουμε χρέος απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, απέναντι στα παιδιά μας που παιδεύονται ανάμεσα στην ανεργία και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, απέναντι στις προηγούμενες γενιές, που αγωνίστηκαν για να θεμελιωθεί η Κοινωνική Ασφάλιση να πούμε ένα μεγάλο, δυνατό ΟΧΙ στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Θυμόμαστε ότι τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες, με μεροκάματα, που θυσιάστηκαν στο δρόμο για μόνιμη δουλειά, αξιοπρεπή σύνταξη, υγεία, κοινωνικά δικαιώματα κλπ.

Με την μαζική μας συμμετοχή στην απεργία απαντάμε στην προπαγάνδα κυβέρνησης και λοιπών «καλοθελητών», που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως θετικά στοιχεία τα «ψίχουλα» σε λίγους και μάλιστα πάνω στις κατακρεουργημένες συντάξεις όλων, κάνοντας το «μαύρο - άσπρο».
Απαντάμε στα επιχειρήματα των πληρωμένων κονδυλοφόρων που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να στηριχτούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Γι αυτό δεν μιλάνε για τα 36 δις που χρεωστάει η μεγαλοεργοδοσία στον ΕΦΚΑ, δεν μιλάνε για τα πάνω από 13 δις που μας «κούρεψαν» με το PSI, χαρίζοντάς τα στις Τράπεζες, δεν μιλάνε για τα δεκάδες δις που μπήκαν στις τσέπες των μεγαλοεπιχειρηματιών είτε μέσα από το Χρηματιστήριο, είτε σαν δανεικά κι αγύριστα μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα της ανάπτυξης!!!!
Αυτά τα δις δεν ήταν «αέρας», δεν ήταν χαρτιά… Ήταν λεφτά των εργαζομένων, ήταν ιδρώτας και αίμα των εργαζομένων. Δεν τα διαγράφουμε. Δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν. Τα απαιτούμε. Να πληρώσει κράτος και εργοδοσία. Να πληρώσουν αυτοί που τα καταλήστευσαν.
Με την μαζική μας συμμετοχή στην απεργία απαντάμε σε όλους όσους επιλέγουν να στηρίζουν με κίνητρα, φοροαπαλλαγές κλπ τους επιχειρηματικούς ομίλους και να δίνουν ψίχουλα στο λαό, σε όλους όσους θεωρούν «μονόδρομο» τις πολεμικές-νατοϊκές δαπάνες την ίδια ώρα που μιλάνε για τη μη βιωσιμότητα των Ταμείων.
Δεν δίνουμε συγχωροχάρτι σε όσους γυρίζουν τη ζωή μας, τη ζωή των νέων παιδιών δεκαετίες πίσω, σε όσους θέλουν να παλεύουμε με αιτήματα του προηγούμενου αιώνα…
Δυναμώνουμε τη φωνή μας. Δυναμώνουμε τους αγώνες μας, για σύγχρονα δικαιώματα, για να μην περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για οριστική διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.

 

Διεκδικούμε:


• Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με ανακεφαλαιοποίησή τους.
• Να πληρώσουν το κράτος και επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, που θα σημάνει νέα μείωση του μισθού του εργαζόμενου στο τμήμα που πηγαίνει για τη σύνταξη και την Υγεία και απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας.
• Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, μαζί και της 13ης και 14ης σύνταξης. Να αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις.
• Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, στη βάση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και όχι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, δουλειάς σε άθλιες συνθήκες ως τα βαθιά γεράματα. Σύνταξη στο 80% του τελευταίου μισθού. Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 ευρώ, κατώτερο μισθό 751 ευρώ.
• Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
• Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όσους εκκρεμεί η καταβολή τους. Εφάπαξ και επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από την έκδοση της οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
• Επαναλειτουργία όλων των δομών Υγείας που έκλεισαν και των μονάδων που καταργήθηκαν. Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού.
• Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

 

 

ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΕΙ Η ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                           ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 8 από 122

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση