.
Εφαρμογή όλων των προβλεπομένων στο θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 05 Μάιος 2020 03:10

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                                                                                          Αθήνα 4/5/2020
                                                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 123

 

                                                                                                                                   Προς: 1. Περιφερειάρχες της Χώρας
                                                                                                                                              2. Υπουργείο Εσωτερικών
                                                                                                                                              3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

 

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή όλων των προβλεπομένων στο θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 82/10-2-2020 Εξώδικης Δήλωσης της Ομοσπονδίας μας προς τους Περιφερειάρχες της χώρας και δεδομένου ότι όπως έχει διαπιστωθεί αρκετές Περιφερειακές Αρχές δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς και με αφορμή τις σχετικές διαπιστώσεις και επιστολές του ΣΕΠΕ προς Περιφερειακές Αρχές επανερχόμαστε με το παρόν έγγραφό μας και τονίζουμε την ανάγκη άμεσης εναρμόνισης με το θεσμικό πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων. Αναφερόμαστε στις παρακάτω βασικές απαιτήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται ως εξής:
Α' ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3850/2010 "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων" φ.ε.κ. 84/Α702-06-2010), κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ως εκ τούτου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) οφείλουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
Από την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων Τεχνικών Ασφάλειας, από εργοδότες που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της προαναφερθείσας απόφασης. (Απόφαση αριθμ. 50067/28/2017 (φ.ε.κ. 3952/Β710-11- 2017) "Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Όσες αναθέσεις καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είχαν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30-06-2018 έληξαν αυτοδικαίως την 30-04-2019 (Απόφαση 17314/Δ9.914/2019 φ.ε.κ. 1470/Β 703-05- 2019).
Στην περίπτωση που η προβλεπόμενη αυτή διαδικασία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από οποιαδήποτε Περιφέρεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση ηλεκτρονική γνωστοποίηση - αναγγελία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας με το πρόγραμμα επισκέψεων του στους χώρους όπου στεγάζονται Υπηρεσιακές μονάδες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καθόσον μόνο η ηλεκτρονική αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας έχει νομιμοποιητική υπόσταση, ενώ ουδεμία έντυπη αναγγελία γίνεται αποδεκτή.
2. Επιπλέον σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3850/2010 ” Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων" φ.ε.κ. 84/Α'/02-06-2010) όσες επιχειρήσεις απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους οφείλουν να χρησιμοποιούν και υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, υποβάλλοντας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
3. Ο εργοδότης - Περιφέρεια - ως γνωστόν οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων (άρθρο 43 παράγρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 του Ν. 3850/2010 ''Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων" φ.ε.κ. 84/Α'/02-06-2010), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.
H εκτίμηση αυτή (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στους προαναφερθέντες ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
Με σκοπό την διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των καθοριζομένων με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019), για τα μέσα ατομικής προστασίας, επισημαίνουμε ότι έχει προσαρτηθεί σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της Παράρτημα που αφορά:
i) Σε οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
ii) Σε υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ,
iii) Σε πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
✓ Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικό και ως και τούτου απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή.
✓ Σε κάθε περίπτωση η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να τίθεται σε γνώση των εργαζομένων και στελεχών της Περιφέρειας σας, ώστε να εφαρμόζεται στην καθημερινή εργασιακή διαδικασία με συνέπεια, από όλους.
4. Με την ΚΥΑ αριθ. πρωτ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β/08-06-2019, ΑΔΑ: 66ΒΣ465ΧΘ7-3ΓΙ), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09-12-2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019), καθορίστηκε με αναλυτικό τρόπο για τους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όπως και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, η παροχή από τους εργοδότες (δηλαδή από τις Περιφέρειες) των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις περιπτώσεις I και II της εν λόγω Απόφασης. Επίσης, προβλέπεται ότι στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση
Ως εκ τούτου οφείλετε για την άμεση εξέταση, οργάνωση, πρόβλεψη και χορήγηση ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς.
Σημειώνουμε επίσης την ανάγκη άμεσης χορήγησης και όλων των υλικών και μέσων προστασίας έναντι του κινδύνου του κορωνοϊού COVID-19.

Β' ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Τα εργατικά ατυχήματα πρέπει να αναγγέλλονται από τον εργοδότη στις αρμόδιες (κατά τόπο) Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας εντός 24 ωρών (άρθρου 43 παρ. 2Α του Νόμου 3850/2010 (φ.ε.κ. 3850/Α/02-06-2010), καθώς και στις Αστυνομικές Αρχές και στον Ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου.
Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων, που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.
Επισημαίνουμε ότι η αναγγελία των εργατικών ατυχημάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 (φ.ε.κ. 2458/Β'/10-08-2016)" και το έγγραφο αριθ. πρωτ. 34620/06-10-2016 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, πραγματοποιείται από τον εργοδότη ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ- ΣΕΠΕ).
Γ' ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το προσωπικό (διοικητικό - εργατοτεχνικό) των Υπηρεσιών πρέπει να ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συστηματικά τόσο στο αντικείμενο της απασχόλησής του, όσο και στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων, υγιεινής εργασίας, πυρασφάλειας, αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και στη σωστή χρήση όλων των διατεθειμένων μέσων, του εξοπλισμού γενικά και των μέσων ατομικής προστασίας.
Δ' ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κάθε παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων υπόκειται σε Διοικητικές {πρόστιμο σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 97 του Νόμου 4483/2017 (φ.ε.κ. 107/Α'/31-07-2017) , διακοπή εργασιών} και Ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 και γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή σας για τη διαρκή και συνεπή τήρηση και επίβλεψη του συνόλου των απαιτήσεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων και των παρατηρήσεων - υποδείξεων της Υπηρεσίας μας.

Σας καλούμε για άλλη μια φορά να εναρμονισθείτε και να εφαρμόσετε άμεσα το σύνολο του θεσμικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                     ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020 ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΛΑΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 22:59

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                Αθήνα 29 /4/2020
                                                                              Αριθμ. πρωτ.:120

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020
ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΛΑΟΣ

 

Από την Πρωτομαγιά του 1886, όταν οι εργάτες του Σικάγο έχυναν το αίμα τους για το 8ωρο, η άρχουσα τάξη βρίσκεται σε έναν διαρκή «πόλεμο» ενάντια στην εργατική τάξη. Το καπιταλιστικό σύστημα σπαράσσεται από διαδοχικές οικονομικές κρίσεις, που πάντα φορτώνονται στις πλάτες των εργαζομένων για να προφυλαχτούν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων.

Σήμερα, στο όνομα της αντιμετώπισης των συνεπειών του νέου κορονοϊού, πριν δέκα χρόνια λόγω της συσσώρευσης κρατικού χρέους…
Η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να περάσει με ΠΝΠ όλη την αντεργατική ατζέντα των μεγάλων επιχειρήσεων, πλήττοντας τα όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει…

Το ταξικό μήνυμα της Πρωτομαγιάς είναι πιο επίκαιρο από ποτέ!
Μόνο ο οργανωμένος ταξικός αγώνας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δουλειά, ζωή, με δικαιώματα, για δημόσια υγεία, παιδεία και υποδομές με βάση την εποχή μας και τις ανάγκες μας.

Τιμάμε την εργατική Πρωτομαγιά. Μετέχουμε στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές εκδηλώσεις των Σωματείων με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                          ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2020 14:36

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                        Αθήνα 15 /4/2020
                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:119

 

 

                         Προς
                                                              1.Περιφερειάρχες της χώρας
                                                      2. Υπουργό Εσωτερικών

 

 

ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Κάθε χρόνο παρατηρούνται στις Περιφέρειες οι ίδιες απαράδεκτες καθυστερήσεις, στις προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων καθιέρωσης αποζημίωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, τόσο για τις απογευματινές ώρες όσο και για τις νυκτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες, καθώς και η αποστολή αυτών για δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δεν είναι βέβαια και λίγες οι περιπτώσεις Περιφερειακών Αρχών, που δεν εκδίδουν καθόλου τις σχετικές αποφάσεις «κλείνοντας τα μάτια» στις τεράστιες ανάγκες, που δημιουργούνται με την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες των Περιφερειών.

Η κατάσταση αυτή δυστυχώς και εν μέσω πανδημίας επαναλαμβάνεται και συνεχίζεται, αν και οι ανάγκες των υπηρεσιών είναι και έκτακτες και επείγουσες.
Αποτελεί πρόκληση, εργαζόμενοι συγκεκριμένων υπηρεσιών (∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υπηρεσίες, Προµηθειών, Μισθοδοσία, Πληροφορικής κλπ) να καλούνται κάτω από αντίξοες συνθήκες να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, προκειμένου να τις διατηρήσουν σε πλήρη λειτουργία, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες τους αφορούν νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, της δημόσιας υγείας, της μείωσης της διασποράς του κορονοϊού και της προστασίας του λαού.
Και οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και οι ίδιες οι αρμοδιότητες των Περιφερειών απαιτούν την συμμετοχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και την σύμπραξη και την συνέργεια εργαζομένων των Περιφερειών, προκειμένου να υλοποιηθούν όλοι οι σχετικοί σχεδιασμοί τόσο στην λήψη μέτρων προστασίας του λαού από τους κινδύνους της πανδημίας, όσο και στην συνεισφορά τους στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κλπ.
Παρόλα αυτά, ούτε τα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας φρόντισαν σήμερα την εποχή των έκτακτων συνθηκών να απλοποιήσουν τις απαιτούμενες προβλεπόμενες διαδικασίες, ούτε αρκετές Περιφερειακές Αρχές δεν προχώρησαν σε έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων.
Ζητάμε :

1. Να εκδοθούν άμεσα τόσο για την απογευματινή υπερωριακή εργασία (μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο), όσο και για τις νυχτερινές ώρες (μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο), με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση (μετά από πρόταση της ΟΣΥΑΠΕ):
• Οι Αποφάσεις Περιφερειαρχών και να επιταχυνθούν οι δημοσιεύσεις τους σε ΦΕΚ για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις και τα Τμήματα της Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται σχετική έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης.
• Οι Αποφάσεις Περιφερειαρχών και οι Αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να επιταχυνθούν οι δημοσιεύσεις τους σε ΦΕΚ για τους υπόλοιπους εργαζόμενους των Δ/νσεων και Τμημάτων των Περιφερειών.
2. Να απλοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εγκρίσεων για όλους τις υπηρεσίες των Περιφερειών (να μην απαιτείται έγκριση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κλπ).

Φτάνει πια η απλήρωτη δουλειά.
Δώστε λύσεις. Τα λόγια συμπάθειας δεν αρκούν.

 

Κοιν/ση
- ΕΝΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                         ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Η ΣΩΤΗΡΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 17:32

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

 

                                                                           Αθήνα 13/4/2020

                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:118

 

Προς

                                          Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου

                                                            Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Η ΣΩΤΗΡΙΑ
                        Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Γνωρίζουμε ότι η μάχη που δίνεται όλον αυτόν τον καιρό στα Νοσοκομεία της χώρας είναι μεγάλη, δύσκολη και απαιτητική.
Οι υγειονομικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, και προσπαθούν κάτω από αντίξοες συνθήκες να τα βγάλουν πέρα, να παλέψουν για τις ζωές των ασθενών τους, να προστατέψουν τις δικές τους ζωές και των συνανθρώπων τους, πολύ συχνά χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Ως εργαζόμενοι στις Περιφέρειες ενώσαμε τη φωνή μας στις 7 Απρίλη με την ΟΕΝΓΕ, με τις Ενώσεις των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας, με Σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Φορείς και με ποικίλες δράσεις και κινητοποιήσεις επαναλάβαμε τις διεκδικήσεις μας, απέναντι στην πολιτική που αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα:
 για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών
 για πλήρη επίταξη κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας
 για άμεση κάλυψη με όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.
Γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις η αλληλεγγύη αποτελεί όπλο των εργαζομένων.
Γι αυτό θέλοντας να συμβάλουμε και εμείς στην κάλυψη των ελλείψεων σε μέσα προστασίας των εργαζομένων, που τυχόν υπάρχουν ακόμα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, χωρίς βέβαια να δικαιολογούμε ή να δίνουμε «άφεση αμαρτιών» στους υπεύθυνους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που οδήγησαν το υγειονομικό μας σύστημα, τα νοσοκομεία και τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας να έχουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα και εξοπλισμό, ζητάμε να μας ενημερώσετε εάν αντιμετωπίζετε ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη, που αφορούν σε μέσα προστασίας των υγειονομικών, τα οποία να μπορούμε να αγοράσουμε
προκειμένου να τους χορηγηθούν, γνωστοποιώντας βέβαια τις ακριβείς προδιαγραφές τους και τους τυχόν προμηθευτές τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα διευκρίνηση.-

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                              ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 17:19

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                 Αθήνα 13/4/2020

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:117

 

 

Προς

                                                 Διοίκηση Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς
                                        Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Γνωρίζουμε ότι η μάχη που δίνεται όλον αυτόν τον καιρό στα Νοσοκομεία της χώρας είναι μεγάλη, δύσκολη και απαιτητική.
Οι υγειονομικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, και προσπαθούν κάτω από αντίξοες συνθήκες να τα βγάλουν πέρα, να παλέψουν για τις ζωές των ασθενών τους, να προστατέψουν τις δικές τους ζωές και των συνανθρώπων τους, πολύ συχνά χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Ως εργαζόμενοι στις Περιφέρειες ενώσαμε τη φωνή μας στις 7 Απρίλη με την ΟΕΝΓΕ, με τις Ενώσεις των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας, με Σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Φορείς και με ποικίλες δράσεις και κινητοποιήσεις επαναλάβαμε τις διεκδικήσεις μας, απέναντι στην πολιτική που αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα:
 για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών
 για πλήρη επίταξη κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας
 για άμεση κάλυψη με όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.
Γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις η αλληλεγγύη αποτελεί όπλο των εργαζομένων.
Γι αυτό θέλοντας να συμβάλουμε και εμείς στην κάλυψη των ελλείψεων σε μέσα προστασίας των εργαζομένων, που τυχόν υπάρχουν ακόμα στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, χωρίς βέβαια να δικαιολογούμε ή να δίνουμε «άφεση αμαρτιών» στους υπεύθυνους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που οδήγησαν το υγειονομικό μας σύστημα, τα νοσοκομεία και τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας να έχουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα και εξοπλισμό, ζητάμε να μας ενημερώσετε εάν αντιμετωπίζετε ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη, που αφορούν σε μέσα προστασίας των υγειονομικών, τα οποία να μπορούμε να αγοράσουμε προκειμένου να τους χορηγηθούν, γνωστοποιώντας βέβαια τις ακριβείς
προδιαγραφές τους και τους τυχόν προμηθευτές τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα διευκρίνηση.-

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                 ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 9 από 129

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση