Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες – Στελέχωση των υπηρεσιών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού & μέσων

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

 

                                                                                                     Αθήνα 23 /10/2019

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:137

 

 

                           Προς :

                                                       1. Υπουργό Εσωτερικών

                                                                              2. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

                                             3. Περιφερειάρχες

                           4. ΕΝΠΕ

 

 

Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων

στις Τεχνικές Υπηρεσίες – Στελέχωση των υπηρεσιών

και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού & μέσων

 

Οι υπάλληλοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Τεχνικοί, Εργοδηγοί κ.α. παρά την τεράστια υποστελέχωση που υπάρχει επωμίζονται ένα τεράστιο έργο που ενδεικτικά περιλαμβάνει την κατασκευή, συντήρηση, επίβλεψη, εποπτεία κλπ που αφορούν στις οδούς αρμοδιότητας των Περιφερειών, στην αστυνόμευση των ρεμάτων κ.α. Το αντικείμενό τους περιλαμβάνει επίσης την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη όλων των τεχνικών έργων των Περιφερειών αλλά και έργων άλλων φορέων (με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, υποβοήθηση των Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων κλπ), καθώς και αρκετές άλλες αρμοδιότητες, όπως συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών για μελέτες και έργα άλλων φορέων, όπως Δήμων, Πανεπιστημίων δημιουργώντας έναν τεράστιο όγκο δουλειάς.

Επιπλέον οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών συμμετέχουν σχεδόν σε όλες τις Επιτροπές που συστήνονται από άλλες Διευθύνσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τόσο των Περιφερειών, όπως για παράδειγμα ελέγχου καταλληλότητας ΚΔΑΠ, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολών χορού, κέντρων αισθητικής, διαιτολογικών ιατρείων, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, κτηνιατρικών καταστημάτων, καταλληλότητας ακινήτων Δομών Παιδικής Προστασίας (κατασκηνώσεις, Ιδρύματα), σταυλισμών κ.α., όσο και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το έργο, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ο εξοπλισμός και τα εφόδια που δίνονται στους συναδέλφους, που υπηρετούν στις τεχνικές υπηρεσίες με την τεράστια υποστελέχωση, για να εκτελέσουν όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες μπορούν να χαρακτηρισθούν με επιείκεια ανεπαρκή. Χρηματοδοτήσεις ανεπαρκείς, ελλιπής επιμόρφωση, ελλιπής κάλυψη αποζημιώσεων μετακινήσεων κλπ, δυστοκία, ανά περιόδους, στην προμήθεια βενζίνης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των οδών, των ρεμάτων, για την επίβλεψη έργων, μελετών και την πραγματοποίηση λοιπών αυτοψιών, που έτσι κι αλλιώς δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών και διατήρηση της απαράδεκτης θεσμοθέτησης ορίων μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης καυσίμου για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Σε αρκετές Περιφέρειες οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι παλαιάς τεχνολογίας χωρίς τα απαραίτητα προγράμματα για τον έλεγχο των μελετών και της κατασκευής των έργων, με ακατάλληλες συνδέσεις διαδικτύου, που προκαλούν καθυστερήσεις, ακόμα και φωτοτυπικά μηχανήματα λείπουν από ορισμένες υπηρεσίες. Απουσιάζει παντελώς η δυνατότητα για καθημερινή και συνεχή νομική στήριξη των εγγράφων και των ενεργειών των συναδέλφων (εισηγήσεις σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ).

Την πιο μεγάλη όμως πίεση στους τεχνικούς υπαλλήλους ασκεί το γεγονός ότι φέρουν βαριές ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων τόσο στις οδούς που ελέγχουν, κάτι το οποίο είναι συχνό φαινόμενο με τις μειωμένες χρηματοδοτήσεις, με τις συχνές διακοπές εργασιών στην εκτέλεση των συμβάσεων των τεχνικών έργων κ.α, όσο και στα ρέματα που αστυνομεύουν, αλλά και στα έργα και μελέτες που επιβλέπουν. Καλούνται να «απολογούνται» και να «πληρώνουν» χωρίς να τους έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα μέσα, τεχνολογικά κ.α., και να αντιμετωπίζουν, καλά στοιχειοθετημένες διεκδικήσεις για συμβάντα, που λόγω της συνολικής «ανεπάρκειας» γίνονται αντιληπτά μετά από πάρα πολύ καιρό.

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για περιστατικά καταδίκης συναδέλφων μας και δηλώνουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτο οι υπάλληλοι να φέρουν ποινικές και αστικές ευθύνες στις περιπτώσεις που προκαλείται ατύχημα, όπως είναι αναπόφευκτο να γίνει, σε ένα τεράστιο οδικό και υδρογραφικό δίκτυο, που έχουν υπ’ ευθύνη τους.

Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε πολίτες από βλάβες ή φθορές του οδοστρώματος, των στοιχείων οδικής ασφάλειας και λοιπών κατασκευών, που συμπεριλαμβάνονται σε μία οδό, ανήκει στους φορείς που έχουν την ευθύνη συντήρησης των οδών. Γι αυτό θεωρούμε ότι οι φορείς αποκλειστικά πρέπει να αποφασίζουν εάν οι βλάβες αυτές οφείλονται σε τρίτους, ή σε δόλο ή σε σοβαρή αμέλεια των εμπλεκομένων υπαλλήλων, προκειμένου να διεκδικήσουν οι πολίτες την σχετική δαπάνη. Δεν μπορεί οι υπάλληλοι να φορτώνονται ευθύνες, ελλείψεις και παραλήψεις του φορέα που υπηρετούν.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία :

1) Την άμεση νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος : α. με τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια,

β. με συμπλήρωση του άρθρου 69 του ν. 4129/2013 ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποφαίνεται για την αστική ευθύνη και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού μόνο ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου του Οργανισμού,

γ. με τροποποίηση του άρθρου 38 του 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).

2) Την νομοθετική ρύθμιση, όπου να προκύπτει :

α. ότι οι τεχνικοί υπάλληλοι μπορούν να παραπεμφθούν ποινικά μόνον όταν υπάρχει τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια και

β. η υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνομίας «να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού και στις περιπτώσεις θανατηφόρων και γενικότερα ατυχημάτων με τραυματισμό, με διαβίβαση αμελλητί αντιγράφου της έκθεσης αυτοψίας του τροχαίου ατυχήματος».

3) Η υποχρέωση άμεσης ανάθεσης από τις Περιφέρειες σε ειδικό πραγματογνώμονα, σύνταξης τεχνικής έκθεσης στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και τραυματισμών.

4) Την άρση της «απαγόρευσης» των προσλήψεων.

Από δε τις Περιφερειακές Αρχές να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, ώστε να μπορούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις αρμοδιότητες που έχουν και στις αυξημένες απαιτήσεις του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων – ενταγμένων έργων.

Να εξασφαλίσουν επίσης:

 επαρκή χρηματοδότηση για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης,

 άμεσο εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών, με εισαγωγή νέας τεχνολογίας για τον έλεγχο του οδικού δικτύου, που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, με πολύ λιγότερο κόστος και αμεσότητα στην παρέμβαση,

 άμεση ανάθεση μελετών ασφάλειας, σήμανσης και ελέγχου γεωμετρικών στοιχείων όλου του οδικού δικτύου των Περιφερειών,

 άμεση ανάθεση μελετών για τη δημιουργία μητρώου ρεμάτων,

 έγγραφη απαίτηση από την Ελληνική Αστυνομία να υλοποιούν αμέσως την υποχρέωσή τους όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 7, παράγραφος 5 του ν. 3481/2006 και να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού και στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και τραυματισμών,

 την καθημερινή και συνεχή εξασφάλιση νομικής στήριξης των τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη νομική βοήθεια στη σύνταξη εγγράφων εισηγήσεων σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ, με την δημιουργία κατάλληλα στελεχωμένου νομικού γραφείου,

 την εφαρμογή της ρύθμισης για την νομική κάλυψη από όλες τις Περιφέρειες, με επιλογή δικηγόρου από τον υπάλληλο,

 την άμεση και αδιάλειπτη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την προμήθεια καυσίμων στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, αποζημιώσεων κλπ,

 την χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των τεχνικών υπαλλήλων και την απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-και των αποζημιώσεων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με κάλυψη από την αρχή κάθε χρονιάς για όλους, με αύξηση των ημερών εκτός έδρας κινήσεων για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών (μηχανικών, οδηγών, εργοδηγών κλπ),  την εξασφάλιση του αναγκαίου και σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων.

 

Κοιν/ση

1. ΥΠΕΣ – Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑ

2. Κόμματα Βουλής (πλην ΕΑ)

3. Παρατάξεις Π.Σ. (πλην ΧΑ-ΕΑ) 4. ΜΜΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                 ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ