Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους συναδέλφους των Περιφερειών

 

 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr

email: syspeirosh@gmail.com

Ημερομηνία: 21-10-2022

Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους συναδέλφους των Περιφερειών

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (Ν. 4843/21 μέρος ΣΤ),αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή τους είναι η  Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών,  η αδειοδοτούσα αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών,  τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) και  οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές.

Η διαδικασία των περιβαλλοντικών ελέγχων, για όσους συμμετέχουν σε αυτές, είναι η ίδια ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που υλοποιεί τον έλεγχο, δηλαδή τόσο οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος όσο και οι συνάδελφοι των Περιφερειών που εκτελούν αντίστοιχους ελέγχους έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες, δεν έχουν όμως τις ίδιες οικονομικές απολαβές, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις διεκπεραιώνουν το μεγαλύτερο μέρος επί του συνόλου των επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4647/2019 στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή η διάκριση δεν μπορεί να υφίσταται και θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προσέγγιση για το σύνολο των υπαλλήλων που έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αρμοδιότητες  και να χορηγείται σε όλους όσους συμμετέχουν σε περιβαλλοντικούς ελέγχους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, το ποσό των 30 € ανά έλεγχο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και στους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

———————————— // ————————————

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ