ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΥΝΑΕ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

 

Κατατέθηκαν χθες,19 Μαϊου, οι απόψεις της ΟΣΥΝΑΕ για τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”,

μαζί με τις παρακάτω τεχνικές κατ΄άρθρο παρατηρήσεις, στην Διαρκή Επιτροπή

της Βουλής για τη Δημόσια Διοίκηση, στην οποία συζητείται το Νομοσχέδιο,

πριν εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια.

Το παρακάτω κείμενο έχει ήδη παραθοδεί και σε όλα τα κόμματα και τους

αρμόδιους Υπουργούς, μαζί με την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου μας

για τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

 

Ακολουθεί το κείμενο:

 

O. Σ. Υ. Ν. Α. Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Τελικές κατ΄άρθρο τεχνικές παρατηρήσεις στο σχέδιο

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

 

 

Μετά τη διατύπωση των θέσεών μας για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,

που σας είχαμε παρουσιάσει κατά την συνάντησή μας, σας καταθέτουμε

σήμερα και τις κατ΄άρθρο παρατηρήσεις μας που αφορούν κυρίως τα εργασιακά μας.

Οι ενστάσεις μας, βεβαίως, εξακολουθούν να υπάρχουν για το σύνολο των άρθρων

του Νομοσχεδίου και διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

ΤΗΛ. 6974897688                ΤΗΛ. 6977003566

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο κατ΄άρθρο κείμενο που ακολουθεί, με κόκκινα γράμματα είναι

η πρόταση την οποία προτείνουμε, ενώ με διακριτή διαγραφή είναι οι φράσεις

που πρέπει να απαλειφθούν. Το υπόλοιπο κείμενο είναι το κείμενο του προσχεδίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

 

1. Να απαλειφθεί η φράση «Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ»

που αναφέρεται σε διάφορα άρθρα

2. Διαφωνούμε με ολόκληρο το άρθρο 248 περί Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.

Πιστεύουμε ότι αρμόδιο όργανο θα πρέπει να είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο

οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, διακριτών ρόλων μεταξύ

αιρετής αρχής και Υπηρεσιακών παραγόντων για τη διασφάλιση της διαφωνίας και

της μη διαπλοκής και επιλέγοντας τους άριστους και όχι τους αρεστούς.

3. Διαφωνούμε με τη στέρηση του δικαιώματος υποψηφιότητας των υπαλλήλων

των Περιφερειών. Το δικαίωμα αυτό το είχαν οι Νομαρχιακοί υπάλληλοι και θεωρούμε

ότι κατά μείζονα λόγο θα πρέπει να το έχουν οι Περιφερειακοί υπάλληλοι.

4. Διαφωνούμε στις υποχρεωτικές μετατάξεις.

 

Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Άρθρο 241

Οργανισμός

1. Τα οικεία περιφερειακά συμβούλια καταρτίζουν τον εσωτερικό οργανισμό οργάνωσης

και λειτουργίας των περιφερειών.

Στον Οργανισμό καθορίζονται:

α) οι υπηρεσιακές τους μονάδες,

β) η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή

Τμήματα, Τμήματα, αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία),

γ) ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας,

δ) οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς,

του μόνιμου προσωπικού. οι οποίες πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον σε αριθμό και

αντίστοιχες με τις δημιουργούμενες κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,

κλάδου ή ειδικότητας, οι οποίες θα συσταθούν για το μετατασσόμενο μόνιμο και

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

και του προσωπικού των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών των κρατικών

περιφερειών, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 255 και 256 του παρόντος.

ε) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού,

που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

στ) οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για

την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το

αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

2. Οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των

δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 39, Α), όπως αυτές

ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των περιφερειών.

3.α. Οι θέσεις προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς ως εξής:

Βαθμός Α΄,

Βαθμός Β΄,

Βαθμός Γ΄,

Βαθμός Δ΄, και

Βαθμός Ε΄,

Οι θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄,

από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄ .

Οι θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε. κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄ από τους

οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.

Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. είναι ο βαθμός Δ’ και της

κατηγορίας Υ.Ε. ο βαθμός Ε΄.

Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία είναι

δυνατόν, κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις, να απασχοληθούν, εισαγωγικός βαθμός

είναι ο Γ΄.

β) Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), της Εθνικής

Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.

και την Ε.Σ.Τ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθμό. Για τους αριστούχους

προσμετράται ένα επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό.

Στις περιπτώσεις που ισχύουν αθροιστικά οι ιδιότητες του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α.

και του κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, εφαρμόζεται η

ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. είναι σε κάθε

κατηγορία, οργανικά, ενιαίες.

γ) Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων Π.Ε. ή Τ.Ε. καλύπτονται, επίσης, και από κατόχους

πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί

σε χώρες μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί, είτε πράξη αναγνώρισης

επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Ισοτιμιών του π.δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149, Α),

είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης, από την αρμόδια αρχή του π.δ/τος

231/1998 (ΦΕΚ 178, Α), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσσονται σε κατηγορία εκπαίδευσης, όπως αυτή

προσδιορίζεται, κάθε φορά, από τη σχετική πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας

ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη

της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στους χώρους

εργασίας και η σχετική απόφαση αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης

των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούμενες

αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και

κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας, καθώς επίσης και ο αριθμός κατά αντίστοιχη

κατηγορία και ειδικότητα των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά το χρόνο ψήφισής

του Και των συσταθεισομένων προσωποπαγών θέσεων που προβλέπονται από

τις διατάξεις του παρόντος.

5. Για την τροποποίηση του Οργανισμού ακολουθείται διαδικασία της προηγούμενης

παραγράφου και παρέχεται η ίδια έγκριση.

6. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας

των αιρετών οργάνων της περιφέρειας.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου με προεδρικό διάταγμα το οποίο

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και Οικονομικών και μετά από την γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων ( ΟΣΥΝΑΕ) καταρτίζεται πρότυπος

εσωτερικός οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφερειών.

Ο ανωτέρω οργανισμός δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί πριν παρέλθει 6μηνο από

την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των περιφερειών. Δυνατότητα τροποποίησης,

εντός του ανωτέρω έτους, παρέχεται, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από το

περιφερειακό συμβούλιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των

μελών του και με την ίδια ως άνω διαδικασία ( ήτοι μετά από γνώμη της

αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων), ενώ σε κάθε

περίπτωση ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος Οργανισμός θα πρέπει

να συνταχθεί και να ψηφιστεί το αργότερο εντός έξι μηνών, από την πάροδο ενός 6μηνου

από την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των Περιφερειών.

Άρθρο 242

Εκτελεστικός Γραμματέας

1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται μία θέση μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα.

2. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του περιφερειάρχη

που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει, δε, να ασκεί τα

καθήκοντά του, όταν ο περιφερειάρχης που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για

οποιονδήποτε λόγο.

3.α. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και να

διαθέτει αξιόλογη διοικητική εμπειρία.

β. Είναι επιτρεπτός, εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω προσόντα, ο διορισμός υπαλλήλων

και λειτουργών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από τη

σχέση με την οποία υπηρετούν. Επίσης στις θέσεις αυτές επιτρέπεται και ο διορισμός

υπαλλήλων των περιφερειών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην

ίδια περιφέρεια. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται,

για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.

Σε περίπτωση αποχώρησής τους από την παραπάνω θέση επανέρχονται αυτοδικαίως

στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή,

θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση,που συνιστάται αυτοδικαίως

και καταργείται, επίσης, αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία.

4. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ίσες με τα 2/3 της αντιμισθίας του

περιφερειάρχη. Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν

λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

5. Ο περιφερειάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον Εκτελεστικό Γραμματέα

την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών

ενταλμάτων.

6. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης

εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων της περιφέρειας.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες της

περιφέρειας κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των

λειτουργιών της περιφέρειας.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι

προς συζήτηση ενώπιον του περιφερειακού συμβουλίου ή των οικείων Επιτροπών

σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του περιφερειακού

συμβουλίου και των οικείων επιτροπών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης της

περιφέρειας, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις

και ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο και τις οικείες επιτροπές.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών της

περιφέρειας, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής

κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των

τεχνικών μέσων της περιφέρειας.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στην περιφέρεια.

7. Ο περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου

5 του παρόντος, να μεταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων στον

Εκτελεστικό Γραμματέα.

Άρθρο 243

Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες

1. Στις περιφέρειες συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών

ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και μία (1)

για κάθε αντιπεριφερειάρχη.

Οι θέσεις του προηγουμένου εδαφίου είναι ενιαίες.

Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της

ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής προσλαμβάνονται, δε,

με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους

περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες και υπόκεινται, απευθείας, στην ιεραρχική

εξάρτηση τούτων. Διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παρ. 5 έως και

13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, (ΦΕΚ 18,Α), όπως ισχύει.

2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών

συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει

όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του

ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του

ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη.

3. Σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του περιφερειάρχη.

Για την πρόσληψη δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης της τριμελούς εξ

Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280, Α΄), όπως ισχύει.

Με τη λήξη της θητείας, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την

οικεία περιφέρεια.

Άρθρο 244

Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης

1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού,

του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού,

αποφασίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο.

Καμία πρόσληψη δεν ενεργείται χωρίς την ανωτέρω απόφαση, η οποία πρέπει να

συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), ότι

έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.

2. α) Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού

όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειών διενεργείται με τη

διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28,Α), όπως

έχει τροποποιηθεί με το Ν.3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234, Α) και όπως εκάστοτε ισχύει,

εφόσον προηγηθεί έγκριση σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. Α, 280),

όπως αυτή ισχύει.

Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων είναι δυνατόν να γίνει

και κατ’εφαρμογή του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για την πρόσληψη, περιλαμβάνει τις

οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των

προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα

απαιτούμενα προσόντα.

3. α) Ο διορισμός του πάσης φύσεως προσωπικού ενεργείται με απόφαση

του περιφερειάρχη. Η απόφαση διορισμού του τακτικού προσωπικού δημοσιεύεται,

σε περίληψη,στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο.

β) Η δοκιμαστική υπηρεσία και η μονιμοποίηση διέπονται από τις αντίστοιχες

ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

γ) Για τους υπαλλήλους της περιφέρειας δεν υφίσταται κώλυμα εντοπιότητος.

4. Οι μετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας ειδικών θέσεων διορίζονται και

απολύονται με απόφαση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη.

Παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αμέσως

μόλις ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει

να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.

5α) Οι θέσεις των δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία συνιστώνται με τον Οργανισμό

και προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως

ισχύει κάθε φορά,

με απόφαση του περιφερειάρχη και συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής.

β) Για τις αμοιβές των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία εφαρμόζεται η διάταξη του

άρθρου 166 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρ.

ν. 3584/2007 – Φ.Ε.Κ.143, Α).

γ) Οι απασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω, δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή

υπηρεσίας στο οικείο κατάστημα της περιφέρειας για χρόνο, που ανταποκρίνεται

στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης,

ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

δ) Οι διατάξεις, που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου των περιφερειών για τη χορήγηση και διάρκεια

κανονικών και αναρρωτικών αδειών,εφαρμόζονται αναλόγως και για τους δικηγόρους.

ε) Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται αιτιολογημένη

απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

στ) Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση

υπαλλήλων δήμων και περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών

αρχών,όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης,

στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια

καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται μετά από

γραπτή σχετική αίτηση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και εφόσον έχει

προηγηθεί σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία

λήφθηκε με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών τους. Για την ανάθεση της

υπόθεσης,κατά τα προηγούμενα εδάφια, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 245

Προϊστάμενοι – Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις

1α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ

με βαθμό Α’, εφόσον:

ι. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή

ιι. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

ιιι. Έχουν δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και έχουν διατελέσει προϊστάμενοι

Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

υπάλληλος του οποίου το διάστημα που υπολείπεται για την αυτοδίκαιη αποχώρηση

από την υπηρεσία είναι μικρότερο από δύο (2) έτη κατά την ημέρα συνεδρίασης του

Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες

προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.

β. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων

επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα

προϊσταμένου τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι

με τρία (3) έτη υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, επιλέγονται υπάλληλοι με ένα (1)

τουλάχιστον έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος.

γ. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου

οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με το βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή

δεν επαρκούν,επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει

ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι

με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων, επιλέγονται υπάλληλοι

με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.

δ. Τον προϊστάμενο μη Αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς

οργανικής μονάδας ορίζει ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής

μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις

του εδαφίου γ της παραγράφου αυτής, χωρίς επιλογή από το Συμβούλιο Επιλογής

Προϊσταμένων (ΣΕΠ).

ε. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε

επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα

οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ.2

του άρθρου 109 του ν.3528/2007.

στ. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου υπό την παράγραφο 1α, οι

προϋποθέσεις των ως άνω εδαφίων πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την επιλογή προϊσταμένων

οργανικών μονάδων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση

των υποψηφίων, όπου απαιτείται.

2. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων γίνεται με πράξη του περιφερειάρχη

ή του οικείου αντιπεριφεριάρχη.

3. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες και θέσεις γίνεται με

απόφαση του Περιφερειάρχη. ή του οικείου αντιπεριφεριάρχη , λαμβάνοντας υπ’ όψιν

τα καθήκοντα που ασκούσε πριν τη μετάταξη.

4. Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται μόνο σε θέση προϊσταμένου

οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου, με πράξη του αρμόδιου για την τοποθέτηση

οργάνου.

5. Μετακίνηση υπαλλήλου σε θέση της ίδιας Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του

προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Μετακίνηση όμως σε θέση άλλης διεύθυνσης της ίδιας

Γενικής Διεύθυνσης, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ,σε

θέση άλλης Γενικής Διεύθυνσης ,με απόφαση του περιφερειάρχη

ή του οικείου αντιπεριφεριάρχη και σύμφωνη γνώμη -και στις δύο περιπτώσεις-του

υπηρεσιακού συμβουλίου, εφαρμοζομένων αναλόγων των διατάξεων του

υπαλληλικού κώδικα περί μετακινήσεων δημοσίου υπαλλήλου.

Η μετακίνηση γίνεται πάντοτε σε θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου και

εφόσον για την κατάληψή της απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που απαιτούνται

για τη θέση από την οποία γίνεται. Μετακίνηση προϊσταμένων γίνεται σε αντίστοιχης

βαθμίδας οργανική μονάδα.

6. Ειδικώς για τη μετακίνηση υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες ή θέσεις νησιωτικών

περιοχών απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 246

Μετατάξεις

1. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές

θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και ν.π.δ.δ.

αυτών και αντιστρόφως.

β. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και δεν είναι επιτρεπτή πριν

από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου. Μετάταξη σε θέση για

την οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη πλήρωσης, με διορισμό, δεν είναι δυνατή.

2. Η μετάταξη διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα.

2.α. Η μετάταξη διενεργείται, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιακών

συμβουλίων ή των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου, τόσο του φορέα της οργανικής θέσης, όσο και του φορέα υποδοχής, με κοινή

απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων. Ειδικώς το υπηρεσιακό συμβούλιο ή το

συλλογικό όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής συνεκτιμά, τόσο την καταλληλότητα του

υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία ζητά να μεταταγεί, όσο και

τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημοσίου διενεργείται με κοινή

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

του οικείου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη, τόσο του υπηρεσιακού συμβουλίου της

οικείας περιφέρειας, όσο και εκείνου του φορέα υποδοχής, καθώς και γνώμη του οικείου

περιφερειάρχη.

β. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, για την αυτή θέση, το υπηρεσιακό

συμβούλιο του φορέα υποδοχής λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο

συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία

του προσωπικού τους μητρώου.

3. Για τις μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, σε κλάδο ανώτερης

κατηγορίας, καθώς και σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, εφαρμόζονται, αναλόγως,

οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 22

ν. 2266/1994 (Φ.Ε.Κ. 218, Α), όπως ισχύουν.

4. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η μετάταξη

γίνεται με μεταφορά θέσης, όταν στον φορέα στον οποίο και πραγματοποιείται

δεν υφίσταται αντίστοιχη οργανική θέση.

5. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 247

Αποσπάσεις

1. Αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από

τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν. Η σχετική απόφαση

εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

και τον αρμόδιο ή εποπτεύοντα Υπουργό.

Είναι δυνατή επίσης η απόσπασή τους και σε δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της

περιφέρειας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου δημάρχου και απόφασης

του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας.

2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι

ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη

συνολικά.

Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της προηγούμενης

παραγράφου. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη

θέση του, χωρίς άλλη διατύπωση.

5. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής

μονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί, ως προϊστάμενος

οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης, από την

τοποθέτησή του ως προϊσταμένου.

6. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου

της παρ.3 του παρόντος για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, αποσπασμένος υπάλληλος

που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί

πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Για εξαιρετικούς

λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράτασή της μέχρι τεσσάρων (4) μηνών.

8. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση της

δοκιμαστικής του υπηρεσίας.

9. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται

με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου.

10. Επιτρέπεται η απόσπαση σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, με την επιφύλαξη

της παρ. 8 του άρθρου αυτού.

11.α. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνώμη των

συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων που ανήκουν στο

δημόσιο τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο υποβολής

του σχετικού αιτήματος, είναι δυνατή η απόσπαση στα γραφεία των περιφερειαρχών

και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων.

β. Η διάρκεια των προηγούμενων αποσπάσεων είναι διετής με δυνατότητα

ισόχρονης ανανέωσης.

γ. Στην ανωτέρω απόφαση απόσπασης καθορίζεται η φορέας ο οποίος

επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου.

Άρθρο 248

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ).

2. Το ΣΕΠ είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων

ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων τόσο της περιφέρειας όσο και

των εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Το ΣΕΠ είναι τριμελές και αποτελείται από δύο (2) προϊσταμένους Γενικών

Διευθύνσεων της οικείας περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται

Πρόεδρος αυτού, και ένα (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας

υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας. Στην

περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας

περιφέρειας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας

περιφέρειας, ορίζονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες

όμορων περιφερειών.

4. Τα μέλη του ΣΕΠ καθώς και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται με

απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται

ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή ο

προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού.

5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που ορίζεται

με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

6. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010

(ΦΕΚ 51, Α)

Άρθρο 249

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη,

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ως έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται η έδρα της περιφέρειας.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση

των υπαλλήλων της περιφέρειας, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων.

Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο

για όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

3. Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, προϊσταμένους Διεύθυνσης,

από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου

και υπηρετούν στην περιφέρεια. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι

της οικείας περιφέρειας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να

οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου,

ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες περιφέρειες και πληρούν

τις προϋποθέσεις.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄.

4. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο περιφερειάρχη.

Ένα από τα υπό στοιχείο (α) μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως

πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του προέδρου. Τα υπό στοιχείο (β) μέλη της

προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική

ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88

(ΦΕΚ 684/Β΄/19-9-1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό

μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα

της θητείας.

6. Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Διοικητικού/Προσωπικού.

7. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄

που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

Άρθρο 250

Θητεία

Τα μέλη των συμβουλίων των ανωτέρω άρθρων ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών,

που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Σε κάθε

περίπτωση, η πρώτη θητεία των υπηρεσιακών συμβουλίων θα είναι υπερδιετής

και αρχίζει με τον ορισμό των μελών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπομένου

έτους από το έτος ορισμού.

Άρθρο 251

Εκπροσώπηση των φύλων

Στα συμβούλια των προηγούμενων άρθρων ο αριθμός των οριζομένων από την

υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα

τρίτο (1/3) των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην

οικεία περιφέρεια υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις

νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι

περισσότερα από (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη

ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.

Άρθρο 252

Πειθαρχικό Δίκαιο – Δικαιοδοσία

1. Οι διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά

ισχύουν,εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των περιφερειών.

2. Πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους ασκούν :

α. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους,

β. Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια,

γ. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

και δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Διοικητικό Εφετείο και ο Γενικός

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

3. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι :

α. Ο περιφερειάρχης σε όλους τους υπαλλήλους,

β. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης και ο

Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς

ανεξάρτητα από το βαθμό, που αυτοί φέρουν.

4. Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της

έγγραφης επίπληξης.

Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλουν :

α. Ο περιφερειάρχης έως και τις αποδοχές ενός μηνός,

β. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης έως και το ένα τρίτο των αποδοχών

ενός μηνός,

γ. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης έως και το ένα έκτο των αποδοχών

ενός μηνός.

5. Η παραπομπή στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο γίνεται από

τον περιφερειάρχη.

Άρθρο 253

Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα

1. Για όσα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των περιφερειών

δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση στις διατάξεις του παρόντος και μέχρι την κατάρτιση

Ενιαίου Κώδικα Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται,

αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, καθώς

και οι διατάξεις των ν.3839/2010, 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163, Α)

και του πδ 410(Α 191), όπως ισχύουν.

2. Όπου στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο

ο οικείος Υπουργός ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,

για τους υπαλλήλους των περιφερειών, νοείται ο περιφερειάρχης.

Άρθρο 254

Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων σε

νεοσύστατους Δήμους

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό

των συνενούμενων δήμων ή δήμων και κοινοτήτων καθίσταται, αυτοδικαίως,

προσωπικό του νεοσύστατου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας, και καταλαμβάνει

αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις.

2. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές

εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημάρχου, με την οποία το ανωτέρω

προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του νέου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας

που κατέχει, και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις,

κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

3. Οι θέσεις του ως άνω προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής

Υπηρεσίας των οικείων δήμων, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτ.ν.3584/2007-

ΦΕΚ 143/Α΄), εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων

από τις νέες δημοτικές αρχές. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το ανωτέρω

προσωπικό με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του

καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του πρώτου μέρους, το δε ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του δεύτερου μέρους του

ν.3584/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 255

Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες

1. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων καθίσταται αυτοδίκαια από 1-1-2011 προσωπικό των περιφερειών

της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από

τον οικείο περιφερειάρχη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από

την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, το προσωπικό κατατάσσεται σε

αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας,

κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών της έδρας και των νομών της περιφέρειας.

Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι θέσεις του κατατασσόμενου προσωπικού προβλέπονται αρχικά κατά την

πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στον Πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Οργανισμό

Οργάνωσης και Λειτουργίας των περιφερειών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα

με το άρθρο 241 παρ.7 του παρόντος μετά δε τη παρέλευση της προθεσμίας

του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, οι θέσεις αυτές υποχρεωτικά

προβλέπονται στο αντίστοιχο οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ.7 του

παρόντος και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους του εδαφίου δ της

παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου . Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω

προσωπικό, με διαπιστωτική πράξη του περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις

περιπτώσεις κατάταξης προσωπικού προερχόμενου από Ενιαία Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα.

Το ως άνω προσωπικό λογίζεται εφεξής προσωπικό των περιφερειών και διέπεται

ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του παρόντος

νόμου καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν,

το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν.3801/2009

(ΦΕΚ 163/Α΄) και του π.δ.410/88(ΦΕΚ 191/Α΄) όπως ισχύει.

3. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό

καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή του στην περιφέρεια, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 4 ν.3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α΄), ενώ η μισθοδοσία

των υπαλλήλων εξακολουθεί να γίνεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

(Κ.Α. 07120), όπως ίσχυε στους Νομαρχιακούς υπαλλήλους μέχρι σήμερα.

Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα

διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, ενώ τυχόν υπολειπόμενες αποδοχές των

μεταφερομένων υπαλλήλων καλύπτονται σε κάθε περίπτωση και εξισώνονται

με προβλεπόμενες ανώτερες αποδοχές και επιδόματα του φορέα υποδοχής.

4. Μεταφέρεται, αυτοδικαίως, από 1-1-2011 στις περιφέρειες, το σύνολο των

θέσεων δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν προσληφθεί

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (Φ.Ε.Κ. 149, Α΄) και οι οποίοι υπηρετούν,

ήδη, με σχέση έμμισθης εντολής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στα Νομαρχιακά

Διαμερίσματα.

Με τη μεταφορά των θέσεων γίνεται, επίσης, αυτοδικαίως και η μεταφορά των

δικηγόρων που τις κατέχουν, οι οποίοι διατηρούν με το νέο φορέα την ίδια

σχέση έμμισθης εντολής. Οι ανωτέρω εκπροσωπούν, ενώπιον των δικαστικών

και των διοικητικών αρχών, την περιφερειακή ενότητα ή τις περιφερειακές ενότητες,

τα οποία προέρχονται από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τα

καταργούμενα νομαρχιακά διαμερίσματα, τα οποία οι δικηγόροι εκπροσωπούσαν

βάσει της σύμβασης έμμισθης εντολής με αυτά.

Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα

της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 256

Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό

των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων,

Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών των

οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής

αρμοδιότητας, είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε μεμονωμένως, δύναται

με αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση

του παρόντος νόμου, η οποία υποβάλλεται προς το Γενικό Γραμματέα της κρατικής

Περιφέρειας να ζητήσει τη μετάταξή του στην περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον

αρμοδιότητας. Το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στην περιφέρεια με απόφαση

που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας εντός

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή

ειδικότητας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

ισχύει από 1-7-2011.

2α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση

των απονεμομένων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και

εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα,

οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια,

αντίστοιχα, υπηρεσιακή μονάδα και σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικών

θέσεων, ανά υπηρεσιακή μονάδα, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν την 1-1-2010 στις

ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της Κρατικής περιφέρειας, σε συναφείς κλάδους και

ειδικότητες, μετατάσσονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη περιφέρεια. Η ανωτέρω

μετάταξη συντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής

περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από

1-7-2011.

β. Σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων αρμοδιοτήτων, υποβάλλεται αίτημα από

την Περιφέρεια προς το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που

εμπίπτει στα όριά της, για τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού, το

οποίο κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή υπηρετούσε την 1-1-2010 στις,

αντίστοιχες, από πλευράς αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακές μονάδες της κρατικής

περιφέρειας και ανήκε σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες.

Το αίτημα υποβάλλεται από τον περιφερειάρχη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός

από την ανάληψη καθηκόντων των νέων περιφερειακών αρχών.

Το υπηρεσιακό συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού λάβει υπόψη

κριτήρια,όπως ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα

υγείας και τα έτη υπηρεσίας, γνωμοδοτεί προς το Γενικό Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μετάταξη υπαλλήλων στην περιφέρεια.

Οι υπάλληλοι μετατάσσονται στην περιφέρεια σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις

αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, με απόφαση του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός προθεσμίας

δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του και δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων προβλέπονται

στον Πρότυπο Ενιαίο Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των

περιφερειών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ.7 του

παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, με

απόφαση του περιφερειάρχη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως

προσωπικό των περιφερειών και εξακολουθεί να διέπεται ως προς το υπηρεσιακό

του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του παρόντος νόμου καθώς και

εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές

διατάξεις του ν.3801/2009 (ΦΕΚ163/Α΄) και του π.δ.410/88 (ΦΕΚ 191/Α΄) όπως

ισχύουν 5. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό

-συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετάταξή του στην περιφέρεια,

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 4 ν.3513/2006

(ΦΕΚ 265/Α΄)

6. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα

διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

Άρθρο 257

Μετάταξη προσωπικού σε Δήμους

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό

των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων,

Αυτοτελών Γραφείων) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) αρμοδιότητες των

οποίων απονέμονται στους δήμους, είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε

μεμονωμένως, δύναται με αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός

δύο μηνών (2) από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η οποία υποβάλλεται

προς το Νομάρχη, να ζητήσει τη μετάταξή του στο δήμο της έδρας του Νομού.

Το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού με απόφαση που

εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας εντός αποκλειστικής

προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σε συνιστώμενες

προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει

από 1-1-2011.

2α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση

των απονεμομένων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και

εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, οι

υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια,

κατ’ αντιστοιχία, υπηρεσιακή μονάδα και σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής

οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή μονάδα, όσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν την

1-1-2010 στις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες, μετατάσσονται,αυτοδικαίως, στον αντίστοιχο

δήμο της έδρας του νομού. Η ανωτέρω μετάταξη συντελείται με διαπιστωτική πράξη

του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1-1-2011.

β. Σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων αρμοδιοτήτων, υποβάλλεται αίτημα

από το δήμο της έδρας του Νομού προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της περιφέρειας

για τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού το οποίο κατείχε οργανικές ή

προσωποπαγείς θέσεις στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της προηγούμενης

παραγράφου και ανήκε σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες. Το αίτημα υποβάλλεται,

κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών.

Το ανωτέρω υπηρεσιακό συμβούλιο, αφού εξετάσει πρώτα τις τυχόν εντός μηνός

υποβληθείσες οικειοθελείς αιτήσεις μετάταξης και αφού (στη περίπτωση και μόνο που

δεν ικανοποιηθούν εθελοντικά οι ανάγκες) λάβει υπόψη της κριτήρια,

όπως τον τόπο κατοικία, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα υγείας

και τα έτη υπηρεσίας, κριτήρια που περιγράφονται στον Υπαλληλικό κώδικα

(άρθρο 67) για τις μεταθέσεις υπαλλήλων, καθώς και τα καθήκοντα που ασκούσε

πριν τη μετάταξη ,γνωμοδοτεί προς τον περιφερειάρχη για τη μετάταξη υπαλλήλων

στο δήμο της έδρας του νομού.

Οι υπάλληλοι μετατάσσονται στο δήμο με απόφαση του περιφερειάρχη που εκδίδεται

εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων

περιφερειακών αρχών, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,

κλάδου ή ειδικότητας, αρχικά και στην συνέχεια σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις,

τις οποίες θα προβλέπει και θα συστήσει υποχρεωτικά ο Οργανισμός του οικείου

Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι θέσεις του μεταταχθέντος, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προσωπικού

προβλέπονται υποχρεωτικά στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήμων,

οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών

και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτ.ν.3584/2007 – ΦΕΚ 143/Α΄), το αργότερο εντός έξι (6)

μηνών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές.

Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε με απόφαση του

αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και

στις περιπτώσεις μετάταξης προσωπικού από Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

και νομαρχιακό διαμέρισμα σε δήμο της έδρας του νομού.

5. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως

προσωπικό του δήμου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς,

το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

6. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό

-συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στο δήμο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 4 ν.3513/2006

(ΦΕΚ 265/Α΄).

7. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα

διατηρούνται ως προσωπική διαφορά ενώ τυχόν υπολειπόμενες αποδοχές των

μεταφερομένων υπαλλήλων καλύπτονται σε κάθε περίπτωση και εξισώνονται

με προβλεπόμενες ανώτερες αποδοχές και επιδόματα του φορέα υποδοχής.

8. Το προσωπικό, που υπηρετούσε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετατάσσεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στο

δήμο, όπου αυτά λειτουργούσαν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων

2α, 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

9. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων στο άρθρο 246 του παρόντος οι διατάξεις

του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για όσους υπαλλήλους δεν έχουν

συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία κατά το χρόνο δημοσίευσης του

παρόντος.

10. Σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διαδικασίες

για τις υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί

το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος .

Άρθρο 258

Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και

Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του Νομού

1. Το υπηρετούν κατά την 1η-1-2010 μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων, με το άρθρο 280 παρ. VII του

παρόντος νόμου, Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)

των κρατικών περιφερειών, το οποίο κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις

κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού μετατάσσεται

αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας

του αντίστοιχου Νομού, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης

κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Για τη μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη

του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1-1-2011.

2. Οι θέσεις του μεταταχθέντος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προσωπικού

προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήμων, οι

οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών

και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτ.ν.3584/2007 – ΦΕΚ 143/Α΄), εντός έξι (6) μηνών

από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές. Στις

ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε με την προηγούμενη

παράγραφο με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως

προσωπικό του δήμου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν

μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το

δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

(ν.3584/2007).

4. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό

-συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στο δήμο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 4 ν.3513/2006

(ΦΕΚ 265/Α΄).

5. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα

διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

6. Το προσωπικό της Τ.Υ.Δ.Κ. της κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά την

ειδική καταργητική ρύθμιση του β΄ εδαφ. της παρ. VII του άρθρου 280, μετατάσσεται

στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 256 του

παρόντος.

Αρθρο 258Α Μεταβατική Μεταβατική Διάταξη

Για όσους υπαλλήλους βρίσκονται σε καθεστώς απόσπασης κατά το χρόνο έναρξης

ισχύος του παρόντος, ισχύουν τα παραπάνω σχετικά με τη μετάταξη τους, η οποία θα

ενεργεί μετά τη λήξη της απόσπασης τους.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ