ΕΝΩΤΙΚΟ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

(οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ/ΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αθήνα 11-1-2011

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η πρότασή μας, όπως κατατέθηκε στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της ΟΣΥΝΑΕ βασιζόταν στην ανάγκη στις σημερινές συνθήκες και ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, οι εργαζόμενοι σε όλους τους φορείς της Τοπικής (αυτο) Διοίκησης να έχουν ενιαία δράση, ανεξάρτητα από κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο σωματείο. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού να δώσουν την δέουσα απάντηση στην εφαρμοζόμενη πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ -ΔΝΤ, που οξύνει όλα μας τα προβλήματα, οικονομικά , εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά, δημοκρατικά δικαιώματα και κατακτήσεις.

Για την πρότασή μας αυτή οι άλλες παρατάξεις είπαν μεταξύ άλλων ότι δεν είναι «ώριμες» οι συνθήκες…για να υλοποιηθεί.                                                                                                                                                 Εμείς διαφωνήσαμε με αυτήν την προσέγγιση, δηλώσαμε ότι με την λογική αυτή βαδίζουμε (ήδη στην Αττική αντίστοιχο σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής α΄& β΄βαθμού βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης του καταστατικού του), χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να αποχωρούμε από τα υπάρχοντα σωματεία, ή να τα υποτιμούμε ή να αδιαφορούμε για τη δράση  τους.

Χωρίς να έχουμε καμιά αυταπάτη ότι οι όποιες καταστατικές αλλαγές αρκούν από μόνες τους να προσδιορίσουν τη δράση και τον προσανατολισμό των α΄ βαθμιων σωματείων ή της Ομοσπονδίας, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε με την  σκέψη μας και τις προτάσεις μας στην καλλίτερη οργάνωση των εργαζομένων.                                                                                                                                                                 Με αυτό το σκεπτικό συμμετείχαμε στην διαπαραταξιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε στα πλαίσια της ΟΣΥΝΑΕ και στις συνεδριάσεις της καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Οι προτάσεις μας αφορούν τους α΄ βαθμιους συλλόγους και απευθύνονται σε αυτούς, γιατί αυτοί αποτελούν το πρώτο, μοναδικό και αναγκαίο υλικό για να υπάρξει η ομοσπονδία. Δεν καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο καταστατικό, γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στα σημεία εκείνα των άρθρων, που διαφοροποιούνται από το υπάρχον καταστατικό.

Προσπαθώντας να συνταιριάξουμε την ανάγκη για γερούς και μαζικούς συλλόγους, την ενιαία στάση & δράση των συνδικαλιστικών οργάνων σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και την ανάγκη για «ευέλικτη» και «αποκεντρωμένη» λειτουργία και συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις διαδικασίες και δράσεις, θεωρούμε ως μονόδρομο την υιοθέτηση του τρόπου λειτουργίας αρκετών μεγάλων σωματείων του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο – απόσπασμα καταστατικού προτείνουμε :

  • Ένα σύλλογο σε κάθε περιφέρεια, με Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή και τοπικά παραρτήματα σε κάθε περιφερειακή ενότητα – γεωγραφική ενότητα νομού, με τοπικές διοικούσες και τοπικές ελεγκτικές επιτροπές.                                                                                                                             Όλα αυτά τα όργανα θα είναι αιρετά και θα έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες  (πραγματοποίηση ΓΣ , αποφάσεις για κινητοποιήσεις κλ.π.)
  • Εγγραφή σε κάθε σύλλογο όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας.

Όσον αφορά την διαδικασία υλοποίησης της πρότασής μας (τροποποιήσεις κ.λ.π) έχουμε συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες όμως δεν αποτελούν το κύριο ζήτημα και για αυτό νομίζουμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί σαν ξεχωριστό θέμα.-

 

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

(οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ/ΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)

 

ΣΧΕΔΙΟ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Β΄ΒΑΘΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

 

Επωνυμία – Έδρα

1.    Ο Σύλλογος έχει την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση  Β΄ βαθμού Περιφέρειας ……»  και συνενώνει όλους τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια, ανεξάρτητα από ειδικότητα, κλάδο και σχέση εργασίας ……..

2.    Η έδρα του Συλλόγου είναι η έδρα της Περιφέρειας ……

 

Όργανα του Συλλόγου

Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου.

Όργανα του Συλλόγου είναι:

1.            Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.

2.            Ο Σύλλογος διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, όργανα που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του Συλλόγου.

3.    Αντιπροσωπεύεται σε δευτεροβάθμια οργάνωση από αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί κάθε τρία χρόνια.

4.Ο Σύλλογος για να οργανώσει και να αναπτύσσει καλύτερα τη δράση του και τη δημοκρατική εσωτερική του λειτουργία, συγκροτεί τα Παραρτήματά του, τα μέλη των οποίων εκλέγουν κάθε τρία χρόνια τα τοπικά τους όργανα (Τοπική Διοικούσα Επιτροπή & Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή).

 

Γενική Συνέλευση των μελών

1.            Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου (όλων  των παραρτημάτων).

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.

2.            Η ΓΣ ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλα τα όργανα του Συλλόγου. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει να:

· Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ, αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του ΔΣ από κάθε ευθύνη.

· Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση του Συλλόγου, για τη συμμετοχή του ως τακτικό μέλος σε ομοσπονδία.

· Αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων (24ωρων, στάσεων εργασίας κλπ.).

· Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1.            Έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων με απόφαση του ΔΣ. Τη σύγκλιση έκτακτης ΓΣ μπορεί να ζητήσει και το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου, με αίτηση του προς το ΔΣ.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν τη συγκαλέσει τότε οι αιτούντες με δικό τους κάλεσμα έχουν δικαίωμα να τη συγκαλέσουν.

Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. Τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

Εκλογές

1.            Τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια οργάνωση και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.

 

Διεξαγωγή εκλογών

 

Ψηφοφορία – πρακτικό διαλογής

 

Καθήκοντα ΔΣ – Γενικά

1.            Το ΔΣ του Συλλόγου, κρίνει και αποφασίζει για απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις και για κάθε άλλο ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.

2.            Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ, συγκαλεί τη ΓΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης

3.            Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Συλλόγου και των παραρτημάτων του.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αρμοδιότητες των Μελών του

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, στην έδρα του Συλλόγου, ενώ οι Διοικούσες Τοπικές Επιτροπές των παραρτημάτων στην έδρα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται (εκτός των άλλων) έκτακτα μετά από απόφαση μιας Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής.

 

Παραρτήματα

 

Σε κάθε Γεωγραφική Ενότητα Νομού (ή πρώην  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όσον αφορά την Αττική)  δημιουργείται Παράρτημα του Συλλόγου με τα μέλη, που εργάζονται στις υπηρεσίες του νομού  αυτού. Το κάθε παράρτημα λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευσή του.  (Σε κάθε εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι  έδρες των παραρτημάτων, η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν,  καθώς και ο αριθμός των μελών διοίκησής τους.)

Για την ίδρυση του παραρτήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 21 μέλη, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του νομού (ή της ΝΑ), που με αίτησή τους θα ζητήσουν την ίδρυση παραρτήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Το Παράρτημα, που δεν τηρεί βασικές καταστατικές αρχές του συλλόγου και τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παύει να λειτουργεί. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

1.            Το Παράρτημα οφείλει να φροντίζει για την ανάπτυξη του Συλλόγου, τη διάδοση των σκοπών του, την ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των μελών του και την μεταφορά τους στο ΔΣ του Συλλόγου.

2.            Το κάθε Παράρτημα κάνει Γενικές Συνελεύσεις των μελών του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια τη Διοίκηση του (τοπική διοικούσα  επιτροπή &Ελεγκτική Επιτροπή). Οι εκλογές στα Παραρτήματα γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τα κεντρικά όργανα του Συλλόγου.

3.            Η διαδικασία σύγκλισης και η λειτουργία της ΓΣ του Παραρτήματος και της Τοπικής Διοικούσας καθώς και τα καθήκοντά της σε κάθε Παράρτημα καθορίζεται με το άρθρο … του παρόντος καταστατικού.

4. Η Διοίκηση του Παραρτήματος (τοπική διοικούσα επιτροπή) εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

 

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

α. Τοπική Γενική Συνέλευση

Ανώτατο όργανο του παραρτήματος είναι η Τοπική Γενική Συνέλευση, η οποία διέπεται από τους ίδιους κανόνες και αρχές με αυτών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Η Απολογιστική (Τοπική) Γενική Συνέλευση του παραρτήματος συγκαλείται στην έδρα του παραρτήματος, πρέπει να προηγείται της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου και εκλέγει και την εφορευτική Επιτροπή του παραρτήματος.

β. Τοπική Διοικούσα Επιτροπή & Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή.

Το Παράρτημα διοικείται από επταμελή τοπική διοικούσα επιτροπή. Έχει τριμελή τοπική Ελεγκτική Επιτροπή. Τα όργανα αυτά της διοίκησης είναι αιρετά και έχουν ίση θητεία με αυτή των οργάνων του Συλλόγου.

Β.  ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του παραρτήματος, διεξάγονται την ίδια μέρα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και στον τόπο του παραρτήματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του παραρτήματος, όπως και για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικών επιτροπών του Συλλόγου.

Τα μέλη του Παραρτήματος μπορούν να ψηφίζουν για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και για την ελεγκτική επιτροπή αυτού.

Τρόπος διεξαγωγής εκλογών – εκλογικό σύστημα – προϋποθέσεις – δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι προβλέπονται από το Καταστατικό.

Οι υποψήφιοι για την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή και για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ταυτόχρονα υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και αντιστρόφως.

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη και των παραρτημάτων.

Ανώτατα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι τα όργανα που προέρχονται από τις Εκλογές, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Παράρτημα έχει οικονομική αυτοτέλεια για τις τρέχουσες λειτουργικές του ανάγκες. Μπορεί να διαχειρίζεται χρηματικά ποσά για δραστηριότητες, που είναι σύμφωνες με το σκοπό του. Τα χρηματικά ποσά που θα διαχειρίζεται το παράρτημα εγκρίνονται από την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος του Συλλόγου.

Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος αποφασίζουν:

α) Για τις κινητοποιήσεις και δραστηριότητες του παραρτήματος του Συλλόγου σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το Καταστατικό & το άρθρο… του καταστατικού.

β) Για τις αρμοδιότητες που κατά περίπτωση παρέχονται στο Παράρτημα προς επίτευξη των σκοπών του.

Δ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Σφραγίδα του Παραρτήματος είναι η αυτή με του Συλλόγου και με την πρόσθετη ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Δίπλα στη λέξη Παράρτημα αναφέρεται ο γεωγραφικό χώρος που αυτό ανήκει.

Απεργία

 

1.            Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Συλλόγου που αποφασίζεται νόμιμα σαν μέσο για την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και σαν εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς.

 

2.            Η απεργία και οι στάσεις, κηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, είτε με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου και καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων της Περιφέρειας, μελών και μη μελών του Συλλόγου

 

3.            Επίσης απεργία και στάσεις αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος, που επικυρώνονται και κηρύσσονται από το ΔΣ του Συλλόγου  και καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων του νομού τον οποίο καλύπτει το Παράρτημα.

 

Συνδρομές

 

(Καθορίζεται το ποσό της συνδρομής του μέλους. Το ποσό ή ποσοστό που αποδίδεται στον σύλλογο, το ποσό ή ποσοστό που αποδίδεται που αποδίδεται στην Ομοσπονδία και το ποσό που αποδίδεται στην ΑΔΕΔΥ.)

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ