ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Τ.Ε.Ο.

O.   Σ.   Υ.   Α.   Π.  Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνάδελφοι,

μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. και πιέσεις προς τα κόμματα όλων των παρατάξεων της Ομοσπονδίας μας, μπορέσαμε να κατατεθεί και να ψηφιστεί πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, τροπολογία στο σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» με την οποία ρυθμίστηκε το θέμα που είχε προκύψει στα Κ.Τ.Ε.Ο. με την πιστοποίηση.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα, μαζί με την αιτιολογική έκθεση, είναι η εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροπολογία–προσθήκη στο σ/ν: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ ISO 9001, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις (ν.4070/12), προβλέπεται εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής απόφασης, η οποία τελικά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1466/Β/03-05-12 (αριθμ.20794/2222/2012), μετά την παρέλευση του οποίου (04-01-2013) απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου.

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των απαιτούμενων για την πιστοποίηση ενεργειών διαπιστώθηκαν και προέκυψαν αρκετά προβλήματα που δεν επέτρεψαν την πιστοποίηση όλων των δημοσιών ΚΤΕΟ

Επειδή τα βαριά και μεγάλα οχήματα, φορτηγά, Λεωφορεία, κλπ εξυπηρετούνται κυρίως από τα δημόσια  ΚΤΕΟ των περιφερειών και

Επειδή ενόψει της τουριστικής περιόδου αλλά και των σχολικών εκδρομών πρέπει να ελεγχθεί μεγάλος αριθμός οχημάτων και προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ προτείνεται η παρακάτω διάταξη ως  νέο άρθρο.

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

 Άρθρο…

Η παράγραφος 11 του άρθρου 185 του ν.4070/12 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν.2963/2001(Α΄ 268) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ.2 του ν3897/2010 (Α 208) αντικαθίσταται ως εξής:

Τα δημόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης το αργότερο εντός 14 μηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος τα Δημόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι τη πιστοποίηση τους».

Η παραπάνω τροπολογία είχε κατατεθεί από τους βουλευτές Βασίλη Κεγκέρογλου, Γιάννη Δριβελέγκα και Γιάννη Μανιάτη στις 6 Μαρτίου 2013 και ψηφίστηκε με μόνη αλλαγή το χρόνο εντός του οποίου πρέπει να γίνει η πιστοποίηση (αντί δηλαδή για 20 μήνες που προέβλεπε η τροπολογία των 3 βουλευτών, έγιναν 14 μήνες).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                      ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ       

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ