ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα  30 /5 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:61

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

Π Ρ Ο Σ

 1. Τους Περιφερειάρχες των Περιφερειών της Χώρας. – Στις έδρες τους

2. Τον Υπουργό Εσωτερικών. – Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

3. ΕΝΠΕ. – Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα Σωματεία – μέλη μας. – Στις έδρες τους.

————————-

Πρόσφατα παρατηρείται το φαινόμενο έκδοσης αποφάσεων Περιφερειαρχών, με τις οποίες, κατ’ ευθεία παράβαση των σχετικών κειμένων διατάξεων και χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη αιτιολογία, ανατίθενται σε υπαλλήλους των Περιφερειών, παράλληλα καθήκοντα, και μάλιστα σε Υπηρεσίες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, απ’ αυτές που υπηρετούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις τοποθέτησής τους, προκειμένου να ασκήσουν καθήκοντα του κλάδου τους, πλέον της θέσης και των καθηκόντων της Υπηρεσίας τους, για αόριστο χρονικό διάστημα ή για χρονικό διάστημα που δεν προσδιορίζεται επακριβώς.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3528/2007: «Καθήκοντα υπαλλήλου. 1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.».

Από τις προδιαληφθείσες διατάξεις συνάγεται, ότι επιτρέπεται, να ανατίθενται, σε υπάλληλο, αποκλειστικά και μόνον σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης, που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο και όχι απλής υπηρεσιακής ανάγκης, καθήκοντα (κύρια και αποκλειστικά και όχι παράλληλα) άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, εντός της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί και πάντως σε καμιά περίπτωση εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει τοποθετηθεί, καθ’ όσον άλλως θα πρόκειται, αντίστοιχα, για μετακίνηση ή ανάλογα με τις κάθε φορά συνθήκες για μετάθεση που σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα Ν. 3528/2007 και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και νομολογίες απαιτεί αίτηση του υπαλλήλου και αιτιολογημένη έγκριση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, υποχρεωτικά σαφέστατα και ρητά οριζόμενο, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου, του παραπάνω διμήνου χρονικού διαστήματος δυνάμενου να παραταθεί έως έξι μήνες, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Πλην, όμως, σ’ όλες των περιπτώσεων που μας αναφέρθηκαν:

α) Είτε ανατίθενται, σε υπαλλήλους των Περιφερειών, παράλληλα και όχι κύρια και αποκλειστικά, καθήκοντα, σε Υπηρεσίες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, απ’ αυτές που υπηρετούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις τοποθέτησής τους, οπότε υποκρύπτεται μετακίνηση ή ανάλογα με τις κάθε φορά συνθήκες μετάθεση.

β) Είτε δεν αιτιολογείται καθόλου ή αιτιολογείται πλημμελώς και ανεπαρκώς η επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη και η αδυναμία κάλυψής της με άλλο, λιγότερο επαχθή για τον υπάλληλο, τρόπο, όπως π.χ. προβλέπεται ανάθεση, σε υπάλληλο, παράλληλων καθηκόντων (πλέον της θέσης και των καθηκόντων της Υπηρεσίας του), για όποτε και αν προκύψει υπηρεσιακή ανάγκη.

γ) Είτε δεν προσδιορίζεται καθόλου η χρονική διάρκεια της ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων ή προσδιορίζεται παντελώς γενικά και αόριστα.

Ως εύκολα καθίσταται αντιληπτό, όλες αυτές οι αποφάσεις είναι μη σύννομες, ως εκδιδόμενες κατά ευθεία παράβαση των ανωτέρω διατάξεων. Εγκυμονούν δε αυτές μεγάλους κινδύνους, τόσον για τους υπαλλήλους, όσον και για τις αιρετές Περιφέρειες, σε περίπτωση έκδοσης μη σύννομων διοικητικών πράξεων που θα πάσχουν ακυρότητας, λόγω υπογραφής τους ή συνυπογραφής τους, από υπαλλήλους που δεν θα υπηρετούν νόμιμα στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, μετά από μη νόμιμη ανάθεση παράλληλων καθηκόντων, με συνέπεια να γεννώνται σοβαρά ζητήματα, αστικής ευθύνης των Περιφερειών, ένεκα παρανόμων πράξεων των οργάνων τους, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, κατ’ άρθρο 106 του ΕισΝΑΚ, ακόμη δε και ποινικής ευθύνης των υπαλλήλων αυτών.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι των Περιφερειών υφίστανται σημαντική υλική βλάβη, επιβαρυνόμενοι με μεγάλα έξοδα μετακίνησής τους, από τις πόλεις, όπου κατοικούν μόνιμα, σε άλλες πόλεις και χρόνου εις βάρος της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής.

Επειδή επιχειρείται η τραγική υποστελέχωση, που υπάρχει στις Περιφέρειες (μείωση κατά 40% του προσωπικού τους από το 2009) σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη απαγόρευση των προσλήψεων να «επιλυθεί» με τέτοιες ενέργειες, πράγμα αδύνατον, που όχι μόνον εξοντώνουν τους υπαλλήλους, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τα τεράστια κενά σε προσωπικό και ταυτόχρονα δημιουργούν προβλήματα σε περισσότερες υπηρεσίες.

Επειδή η Πολιτεία με νομοθετικές ρυθμίσεις συνεχίζει να μεταφέρει αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, χωρίς τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό και χρήματα), όπως έκανε πρόσφατα με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων ΥΔΕ στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και την μεταφορά της εποπτείας της λειτουργίας των ΤΟΕΒ.

Επειδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παραβιάζεται η αρχή της νομιμότητας, που πρέπει να διέπει τη διοικητική δράση και θίγεται και προσβάλλεται, ανεπανόρθωτα, η επαγγελματική εγκυρότητα και η υπηρεσιακή αξιοπρέπεια των υπαλλήλων.

Επειδή ήδη όσες τέτοιες αποφάσεις έχουν προσβληθεί, έχουν ακυρωθεί, από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως παράνομες.

Επειδή πολλάκις έχουμε απευθύνει έγγραφες διαμαρτυρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, αιτούμενοι τη ρητή νομοθετική  απαγόρευση της μετακίνησης –μετάθεσης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, σαφή αιτιολόγηση και έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και τον σαφή ορισμό των λεγόμενων παράλληλων καθηκόντων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά κάποιων Περιφερειαρχών.

Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει τους υπαλλήλους των Περιφερειών,

Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζουμε, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες πράξεις ή και παραλείψεις, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μας.

Γ Ι Α   Ο Λ Α   ΑΥΤΑ

Καλούμε τους Περιφερειάρχες που έχουν εκδώσει τέτοιες αποφάσεις, κατά παράβαση των ανωτέρω κειμένων διατάξεων και χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη αιτιολογία, να προβούν στην άμεση ανάκληση αυτών, τους δε υπόλοιπους Περιφερειάρχες να μην προβούν σε έκδοση τέτοιων αποφάσεων, που θα παραβιάζουν την αρχή της νομιμότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι με την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά κάποιων Περιφερειαρχών προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και όλων των συναρμοδίων υπαλλήλων και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-

Αθήνα, 30 Μαϊου 2017

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ    ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ