ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                   Αθήνα 10/2/2020

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:82

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης

και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

 

Π Ρ Ο Σ

Τους Περιφερειάρχες της Χώρας – Στις έδρες τους.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα Σωματεία – μέλη μου – Στις έδρες τους.

————————-

Στα πλαίσια του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τ η ν α σ φ ά λ εια τ ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν » (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010), με την με αριθμό 43726/7-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών π ρ ο σ ώ π ω ν α υ τ ώ ν κ αι μ έ τ ρ α π ρ ο λ η π τικ ή ς ια τ ρικ ή ς » (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/8-62019), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την με αριθμό 87669/9-12-2019 όμοια Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4584/τ.Β΄/13-12-2019), ορίζονται τα ακόλουθα: « Σ τ ο υ ς μ ό νιμ ο υ ς υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α ΄ κ αι β ΄ β α θ μ ο ύ κ αι τ ω ν ν ο μικ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν α υ τ ώ ν , α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο ν κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, που περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις ακόλουθες περιπτώσεις Ι και II: …». Από δε την διατύπωση της προδιαληφθείσας κανονιστικής διάταξης, που κάνει χρήση οριστικής του ενεστώτος χρόνου ( « παρέχονται τα αναγκαία μέσα α τ ο μικ ή ς π ρ ο σ τ α σία ς ( Μ Α Π ) , κ α θ ώ ς κ αι οι α π α ρ αίτ η τ ε ς ια τ ρικ έ ς ε ξ ε τ ά σ εις κ αι εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών» ) και που χορηγεί προς τα μέλη των Συλλόγων που είναι μέλη μου και κατ’ επέκταση και σε μένα, ως συνδικαλιστικό τους όργανο, έννομη αξίωση προς ορισμένη συμπεριφορά των Περιφερειών, που συνίσταται στην παροχή σ’ αυτά, των προβλεπομένων από την εν λόγω Κ.Υ.Α. αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών για την ατομική προστασία αυτών, προκύπτει ευθέως, δέσμια αρμοδιότητα των Περιφερειών, δηλαδή υποχρέωσή τους για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.), δοθέντος ότι η ως άνω κανονιστική διάταξη επιβάλλει την άμεση εφαρμογή των πιο πάνω προβλεπομένων απ’ αυτήν, χωρίς να την συνδέει με καμιά προϋπόθεση.

Κατ’ αρχάς, με το με αριθμό 92/23-6-2019 έγγραφό μου, κοινοποίησα την ανωτέρω Κ.Υ.Α., σε όλους του Συλλόγους Εργαζομένων στις Περιφέρειες, προκειμένου να αρχίσει η άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων απ’ αυτήν, οι οποίοι Σύλλογοι εν συνεχεία σας ζήτησαν την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.). Περαιτέρω, με το με αριθμό 99/16-7-2019 έγγραφό μου, προς όλους τους Περιφερειάρχες της Χώρας, με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμών των Περιφερειών έ τ ο υ ς 2 0 2 0 . Π ρ ό β λ ε ψ η για τ α α π αιτ ο ύ μ ε ν α Μ Α Π κ λ π . » , ζήτησα, στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς των Περιφερειών του έτους 2020, να συμπεριληφθούν διακριτές πιστώσεις για: 1) την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας, 2) την δαπάνη για την ανάθεση των ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών και 3) την ημερήσια προμήθεια γάλακτος, καθώς και την ένταξη όσων από τα ανωτέρω απαιτούνται, στο υπό κατάρτιση πρόγραμμα προμηθειών.

Εξ ετέρου, με το με αριθμό 118/29-9-2019 έγγραφό μου, προς όλους τους Περιφερειάρχες της Χώρας, με θέμα «Άμεση χορήγηση όλων των απαιτούμενων ΜΑΠ στους δικαιούχους εργαζόμενους των Περιφερειών», ζήτησα, άμεσα και χωρίς καμία πλέον καθυστέρηση, για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Περιφερειών, την κάλυψη με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), τις ιατρικές εξετάσεις, τους εμβολιασμούς και την χορήγηση γάλακτος και την ενημέρωσή μου, εάν υπάρχουν γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εάν έχετε ζητήσει την πρόσληψή τους με μόνιμη σχέση εργασίας. Πλην, όμως, μετά λύπης μου διαπιστώνω, ότι, με εξαίρεση κάποιων αποσπασματικών μέτρων, δεν έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.).

Η ως είρηται καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Περιφερειών, για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.), που ως προελέχθη έχει χαρακτήρα δέσμιας αρμοδιότητας, έπρεπε να ασκηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο από της αμέσως ανωτέρω όχλησης στις 29-9-2019 και η μη άσκησή της, εντός τριμήνου από λήψεως του παραπάνω με αριθμό 118/29-9-2019 εγγράφου μου, προς όλους τους Περιφερειάρχες της Χώρας, με θέμα «Άμεση χορήγηση ό λ ω ν τ ω ν α π α ι τ ο ύ μ ε ν ω ν Μ Α Π σ τ ο υ ς δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ς ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς τ ω ν Περιφερειών», συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας της Διοικήσεως των Περιφερειών, με τις περαιτέρω εν γένει δυσμενείς έννομες συνέπειες για τις Περιφέρειες, λόγω παράβασης κειμένων κανονιστικών διατάξεων και επιπλέον σε περίπτωση, που απεύχομαι, ατυχημάτων ή βλαβών της υγείας των υπαλλήλων, η παράλειψη αυτή δημιουργεί και επιπρόσθετες αστικές, ποινικές και λοιπές ευθύνες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτύρομαι εντονότατα, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά των Περιφερειών. Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει τους υπαλλήλους των Περιφερειών. Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζω, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλομένων νομίμων ενεργειών της Διοικήσεως των Περιφερειών, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

 

Γ Ι Α Ο Λ Α Α Υ Τ Α

 

Καλώ τους Περιφερειάρχες, που δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω με αριθμό 43726/7-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα « Π α ρ ο χ ή μ έ σ ω ν α τ ο μικ ή ς προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων α υ τ ώ ν κ αι μ έ τ ρ α π ρ ο λ η π τικ ή ς ια τ ρ ικ ή ς » (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/8-6-2019), όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ως άνω με αριθμό 87669/9-12-2019 όμοια Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4584/τ.Β΄/13-12-2019), να προβούν στην άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, από την παραπάνω Κ.Υ.Α., για τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), καθώς και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής (Μ.Π.Ι.). Πιο συγκεκριμένα, αιτούμαι:  Να δομηθεί άμεσα σε κατάλληλο χώρο, να στελεχωθεί με πληρότητα, με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό ιατρικό και παραϊατρικό και να εξοπλιστεί κατάλληλα Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.), ώστε να μπορέσει να παρέχει με ουσιαστικό τρόπο τις υπηρεσίες της.  Να ξεκινήσει η περιοδική ουσιαστική εξέταση από Γιατρό Εργασίας όλων των εργαζομένων και η τυχόν παραπομπή σε ειδικούς γιατρούς. Να γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή των δεδομένων και με διαδικασίες, που θα σέβονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.  Να προχωρήσει η προμήθεια και χορήγηση των απαραίτητων Μ.Α.Π., σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., καθώς και η πραγματοποίηση των προβλεπομένων ιατρικών εξετάσεων και εμβολίων.  Να εξεταστεί η επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων στο σύνολο των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από εργασία και ειδικότητα.  Να προχωρήσει η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο.  Να ενημερωθούν κατάλληλα όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, στον τομέα της διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και στις ενέργειες, που οφείλουν να κάνουν, προκειμένου όχι μόνο να μην δημιουργούν επιβαρυντικούς παράγοντες, αλλά με τους αναγκαίους χειρισμούς σε συνεργασία με την ΕΣ.Υ.Π.Π. να λειτουργούν προληπτικά.  Να εξασφαλιστούν για όλες τις Υπηρεσίες χώροι εργασίας, που να πληρούν όλες τους βασικούς όρους υγιεινής και ασφάλειας (ψύξη, θέρμανση, αερισμό, καθαριότητα, προσβασιμότητα, χώροι αποδυτηρίων όπου χρειάζεται κλπ).

Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες παραλείψεις οφειλομένων νομίμων ενεργειών της Διοικήσεως των Περιφερειών, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-

 

                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΑΚΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ