ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΑΙ

 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα  8 /7/2024

                                             Αριθμ. Πρωτ.: 146

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου

Επτανήσου 35

84100 Σύρος – Ερμούπολη

tm_grammateias_syr@apdaigaiou.gov.gr

Θέμα: Αίτημα εξέτασης των νομοθετικών καταστρατηγήσεων, νομικών υπερβάσεων και σκόπιμων ασαφειών του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

 Την πεπατημένη όλων των Περιφερειαρχών ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, αφού όπως καταγγέλλουν οι Σύλλογοι της Περιφέρειας ζήτησε την γνώμη τους μέσα σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι η γνώμη που ζητούν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 και όχι μια ουσιαστική διαδικασία και επιβεβαιώνοντας ότι η ρύθμιση αυτή αξιοποιείται περισσότερο ως διαδικασία ενσωμάτωσης και χειραγώγησης των εργαζομένων, παρά  για έναν ουσιαστικό διάλογο για την ορθή αποτύπωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, με σεβασμό στις εργασιακές σχέσεις, τις συνθήκες εργασίας και το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας δεν συνοδεύεται από καμιά μελέτη, ούτε έχει επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολογία για τις αλλαγές που επιφέρει. Παραπέμπει μάλιστα σε «ειδική μελέτη» που θα εκπονηθεί για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων των Δ/νσεων (παρ. 8 του άρθρου 16 του Οργανισμού).

Θεωρούμε ψευδεπίγραφη την αναφορά στην εισήγηση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ότι έχει ληφθεί υπόψη «ο πολυνησιακός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (48 κατοικημένα νησιά που εκτείνονται σε δύο νομούς – Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τα οποία διασυνδέονται είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς)», γιατί για τους εργαζόμενους η νησιωτικότητα δεν συνδέεται με τις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου, αλλά με την αντιμετώπιση όλων των λαϊκών αναγκών στην υγεία, την παιδεία, τις ασφαλείς και φτηνές μεταφορές κλπ, ζητήματα που προϋποθέτουν την εξασφάλιση πόρων για στελέχωση, εξοπλισμό, υποδομές κ.α.

Ο νέος Οργανισμός βρίθει από απαράδεκτες ρυθμίσεις, νομοθετικές καταστρατηγήσεις, νομικές υπερβάσεις και σκόπιμες ασάφειες.

Συγκεκριμένα:

 1. Καταστρατηγείται το άρθρο 186 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), σύμφωνα με το οποίο κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειών σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι «η άσκηση των αρμοδιοτήτων οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης» και ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα «συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμού» δημιουργώντας Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις με πολυτομεακές Δ/νσεις και Τμήματα.

Έτσι πχ εξασφαλίζεται η αντιστοίχιση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών  με τις τρεις Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ που τις αναθέτουν αντικείμενα προγράμματα και χειρισμούς (Υγείας των Ζώων, Ευζωίας και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

Στο σχέδιο οι τομείς αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη στις προτεινόμενες οργανικές μονάδες, Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και πολύ παραπάνω στις πολυτομεακές και διατομεακές Δ/νσεις και Τμήματα.

 1. Καταστρατηγείται το άρθρο 84, παρ.7 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ ν.3528/2007) στο οποίο προβλέπεται ότι «Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος…». Ζήτημα που έχει εξεταστεί και σε αποφάσεις του ΣΤΕ (πχ απόφαση 2817/2017), και όπως αναφέρεται «οι Οργανισμοί των Περιφερειών μπορούν κατά την αληθή έννοια να θεσπιστούν είτε κοινοί για το σύνολο των Περιφερειών είτε αυτοτελώς για κάθε Περιφέρεια με την αυτή κατά βάση για όλες τις περιφέρειες δομή και διάρθρωση».

Στο νέο Οργανισμό οι οργανικές μονάδες παρεκκλίνουν από τους Οργανισμούς όλων των Περιφερειών της χώρας και από τα πρότυπα Π.Δ. των αρχικών Οργανισμών και ιδιαίτερα τα πολυτομεακά και διατομεακά Τμήματα συνιστούν μια απαράδεκτη μίξη οργανικών μονάδων, με ένα απαράδεκτο κομφούζιο αρμοδιοτήτων.

 1. Η Περιφερειακή Αρχή αποδεχόμενη την μεγάλη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού (402 υπάλληλοι το 2024, από 520 το 2011, μείωση -22,69%), προσπαθεί να μπαλώσει τις τεράστιες ελλείψεις, τσαλαπατώντας βασικές αρχές οργάνωσης των υπηρεσιών και διοικητικού δικαίου, ιεραρχίας και διάταξης των υπαλλήλων, τομεακής διάρθρωσης αρμοδιοτήτων κλπ.

Ταυτόχρονα αξιοποιεί την μεγάλη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού για να δημιουργήσει ένα μοντέλο διοίκησης, που «όλοι» θα πρέπει να τα κάνουν «όλα», ανεξάρτητα από κλάδους, ειδικότητες και επιστημονική γνώση, καταστρατηγώντας το άρθρο 30 του ΥΚ , που αναφέρεται στα καθήκοντα του υπαλλήλου και συγκεκριμένα ότι « 1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.».

Με λίγα λόγια θέλει και προσπαθεί να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει το απαράδεκτο καθεστώς των λεγόμενων «παράλληλων καθηκόντων», που όλα τα χρόνια τα εφάρμοζε γενικευμένα και κατά παράβαση των παραπάνω αναφερομένων, όπως αποδέχτηκε και κατά την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 1. Αποτελεί υποκρισία η δήθεν εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, γιατί την ίδια ώρα που προσπαθεί να μπαλώσει τα κενά που υπάρχουν σε διάφορα Τμήματα δημιουργεί νέες Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις, αυξάνοντάς τες σε 8 από 6 και σε 40 από 29 αντίστοιχα, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα άλλες, όπως πχ τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, που από 2 που ήταν (μία σε Δωδεκάνησα και μία σε Κυκλάδες, με τρία Τμήματα σε κάθε έδρα και τα αντίστοιχα στα Επαρχεία) τώρα στο σχέδιο έχει μία Δ/νση με δύο Τμήματα και με συγχώνευση όλων των Τμημάτων!!!

Η υποτίμηση διακρίνει και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αφού στον νέο Οργανισμό τις υποβιβάζει αισθητά καθώς προβλέπει την υποβάθμιση των προηγούμενων Δ/νσεων σε δύο Τμήματα (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) και την ένταξή τους σε μία Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα. Επί της ουσίας υποβαθμίζει τους ελέγχους που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας, τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης (στο Νότιο Αιγαίο δεν λειτουργεί ούτε ελεγκτική δομή του ΕΦΕΤ), τις εξαγωγές προϊόντων, τα προγράμματα για την υγεία και την ευζωία των ζώων, την προτεραιοποίηση και την αξιολόγηση προβλημάτων και κινδύνων, για την άμεση λήψη αποφάσεων βαρύνουσας σημασίας- λόγω και γειτνίασης με την Τουρκία (με πρόσφατα παραδείγματα αντιμετώπισης  επιζωοτιών όπως η Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, η Ευλογιά, η Λύσσα, κλπ.).

Γενικότερα υποτιμά όλες τις «παραγωγικές» Δ/νσεις, που σχετίζονται με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Περιφερειών, καταργώντας και συγχωνεύοντας τες, την ίδια ώρα που δημιουργεί 8 νέες Δ/νσεις διοικητικού χαρακτήρα, τις Δ/νσεις υποστήριξης σε κάθε Γενική Δ/νση.

Προσπερνά σκόπιμα πως η δουλειά βγαίνει από τα Τμήματα, από τους υπαλλήλους που είναι κατανεμημένοι στα Τμήματα, γιατί όλοι οι υπάλληλοι κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία (εάν υπάρχουν).

Οι Γενικοί Δ/ντές και οι Δ/ντές ασκούν διοίκηση, έχουν επιτελικό ρόλο, την ευθύνη για το συντονισμό, τον έλεγχο κλπ, αλλά δεν υλοποιούν τις αρμοδιότητες στο πεδίο δράσης κάθε υπηρεσίας.

Και στα Τμήματα γίνεται η μεγάλη κατακρεούργηση και η τερατογένεση των νέων πολυτομεακής και διατομεακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα μειώνει τα Τμήματα στις έδρες από 118 σε 97 και τα Τμήματα στα Επαρχεία από 91 σε 45!!!

 1. Στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καταστρατηγείται το άρθρο 16 του ν.4440/2016, σύμφωνα με το οποίο «Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας», αφού δεν συνοδεύεται με τα αναγκαία περιγράμματα θέσεων εργασίας. Η παράλειψη αυτή κατά την άποψή μας δεν είναι τυχαία αφού όπως αναφέραμε με τα πολυτομεακής και διατομεακής λειτουργίας Τμήματα (Πολιτών & Επιχειρήσεων, Λειτουργίας &Υποστήριξης) θέλει να δημιουργήσει ένα μοντέλο διοίκησης, που «όλοι» θα πρέπει να τα κάνουν «όλα», ανεξάρτητα από κλάδους, ειδικότητες και επιστημονική γνώση, αδιαφορώντας γι αυτά και καταστρατηγώντας το άρθρο 30 του ΥΚ.

Η τυχόν δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στα πολυτομεακής και διατομεακής λειτουργίας Τμήματα εκτός από το απαράδεκτο του περιεχόμενου του δεν θα αφήνει περιθώριο να καλυφθούν οι όποιες θέσεις ζητηθούν μέσω της διαδικασίας της «κινητικότητας», δεδομένου ότι «το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση» (άρθρο 6 ν.4440/2016).

 1. Καταστρατηγούνται με την Δ/νση Προϋπολογισμού, Εσόδων & Συναλλαγών του Σχεδίου τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται άμεσα στις διατάξεις του ν. 4270/2014, τις διατάξεις περί ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών. Τα ασυμβίβαστα αυτά προκύπτουν από τις βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου και θέτουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να τηρείται η διάκριση των βασικών λειτουργιών ενός φορέα, ήτοι της συναλλακτικής, της διαχειριστικής και της λογιστικής (βλ. και “διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος”. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας τίθενται προκειμένου να ελαχιστοποιείται, κατά τεκμήριο, ο κίνδυνος λάθους ή απάτης. Τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο διαχείρισης και δεν υφίστανται στον νέο Οργανισμό είναι τα εξής:
  1. Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα
   • του ΠΟΥ
   • του δημόσιου υπόλογου (περιλαμβάνεται η διαχείριση χρημάτων, αξιών και υλικού).
  2. Τα καθήκοντα του ΠΟΥ, ως εκκαθαριστή δαπανών (και των υφισταμένων οργάνων του που εμπλέκονται με την εκκαθάριση-ενταλματοποίηση), είναι, επιπλέον, ασυμβίβαστα με
   • την διαχείριση χρημάτων, αξιών και υλικού, άρα και την αρμοδιότητα πληρωμής.

Με λίγα λόγια το πρόσωπο που δίνει την εντολή για την πραγματοποίηση της δαπάνης (διατάκτης – δρα εκ μέρους και για λογαριασμό της διοίκησης), το πρόσωπο που ελέγχει, εκκαθαρίζει και δίνει την εντολή πληρωμής (ένταλμα) της δαπάνης (ΠΟΥ) και το πρόσωπο που διενεργεί την πληρωμή (προϊστάμενος ή υπάλληλος πληρωμών) πρέπει να είναι διακριτά και σε καμιά περίπτωση να μην συντρέχουν περισσότεροι από έναν, από τους προαναφερθέντες, ρόλοι στο ίδιο πρόσωπο.

 1. Καταστρατηγείται το νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 16 του ν.4440/2016), σύμφωνα με το οποίο «κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί», αφού τα πολυτομεακής και διατομεακής λειτουργίας Τμήματα (Πολιτών & Επιχειρήσεων, Λειτουργίας & Υποστήριξης, Υποδομών & Περιβάλλοντος) υπάγονται απευθείας σε Γενικές Δ/νσεις και όχι σε συγκεκριμένη Δ/νση όπως οφείλει.

Πχ Τα Τμήματα Πολιτών & Επιχειρήσεων, που αντικαθιστούν Τμήματα στα Επαρχεία των δέκα (10) Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ Νάξου, ΠΕ Κέας Κύθνου, ΠΕ Τήνου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Θήρας, ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής νήσου Κάσου, ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου) υπάγονται υπηρεσιακά στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και όχι σε κάποια Δ/νση ιεραρχικά ανώτερή της.

Ταυτόχρονα ενώ υπάγονται υπηρεσιακά στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Λειτουργίας εκτελούν λειτουργίες και αρμοδιότητες άλλων Γενικών Δ/νσεων και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγικών τομέων (αρμοδιότητες Δ/νσης Εμπορικής Δραστηριοποίησης και Δ/νσης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας), της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Συνοχής (αρμοδιότητες όλων των Δ/νσεων) και της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Διασυνδέσεων (αρμοδιότητες όλων των Δ/νσεων).

Είναι πρωτοφανές, απαράδεκτο και παράνομο να μην υπάρχει σχέση, συνάρτηση ή ιεράρχηση των Τμημάτων αυτών και των υπαλλήλων τους. Να μην χαρακτηρίζεται η δομή του Οργανισμού από α) ιεραρχική διάρθρωση κατανεμημένη σε επάλληλες βαθμίδες και β) σχηματισμό των βαθμίδων ως κλιμακωτή πυραμίδα, όπως αναφέρεται ρητά και στα έγγραφα του &U

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ