ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ

 

(Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας)

 

(Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)

 

 

Άρθρον 1ον

 

Με βάση

1.     Το από 5-4-2011 Καταστατικό της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ)

2.     Τα άρθρα 44,36,15 των Καταστατικών των Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας αντίστοιχα ,  της Περιφέρειας Ηπείρου 

3.     Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας (18/8-10-2013), Θεσπρωτίας  (20/7-10-2013), Πρέβεζας (14/4-10-2013)

συγκροτείται Συντονιστικό Όργανο  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)

 

Άρθρον 2ον

Σκοποί του Συντονιστικού Οργάνου  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) είναι:

1.     Ο συντονισμός ενεργειών, δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων στη βάση των κοινών αποφάσεων των Συλλόγων για την επίτευξη των σκοπών που θέτουν τα Καταστατικά των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας

2.     Η εκπροσώπηση των Συλλόγων ενώπιον όλων των Οργάνων της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακό Συμβούλιο, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Επιτροπές, Υπηρεσίες κλπ), ενώπιον άλλων αρχών συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, στη βάση   των κοινών αποφάσεων των Συλλόγων. (Οίκοθεν νοείται ότι είναι απαραβίαστο δικαίωμα του κάθε Συλλόγου η εκπροσώπηση ενώπιον όλων των ανωτέρω για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τα μέλη του και όπως αυτός κρίνει και αποφασίζει)

3.     Έκδοση Ψηφισμάτων στη βάση  των κοινών αποφάσεων των Συλλόγων

4.     Ομόφωνες Εισηγήσεις προς του Συλλόγους  για διάφορα θέματα

 

Άρθρον 3ον

 

Το Συντονιστικό Όργανο  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) είναι 6/μελές 

και συγκροτείται από δύο μέλη που θα ορίσει το Δ.Σ. του κάθε Συλλόγου Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας 

Άρθρον 4ον

 

Στο Συντονιστικό Όργανο  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.), ορίζονται θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, που η κάθε μια καταλαμβάνεται αντίστοιχα από έναν εκπρόσωπο που θα ορίσει το κάθε Δ.Σ. Στις θέσεις αυτές εκ περιτροπής εναλλάσσονται εκπρόσωποι των Δ.Σ. των τριών Συλλόγων σε ετήσια χρονικά διαστήματα

Η πλειοψηφία του Οργάνου έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει μέλη του Προεδρείου για ενέργεια αντίθετη των σκοπών του Οργάνου

 

Άρθρον 5ον

 

Στο Συντονιστικό Όργανο  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) συνέρχεται μία φορά το δίμηνο μετά από Πρόσκληση του Προεδρείου του ή έκτακτα, όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών ή το  Δ. Σ. ενός Συλλόγου.

 

Άρθρον 6ον

Τα έξοδα και οι δαπάνες του Οργάνου καλύπτονται, στην βάση παραστατικών δαπανών, από τα έσοδα των τριών Συλλόγων ισομερώς.

 

Άρθρον 7ον

 

Με ευθύνη του Γραμματέα τηρείται Βιβλίο Πρακτικών του Οργάνου, ενώ η σφραγίδα του έχει περιφερειακά τον τίτλο Συντονιστικό Όργανο  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου και στο κέντρο Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η. και το έτος συγκρότησης 2013.

 

 

Άρθρον 8ον

Από σήμερα και για την πρώτη περίοδο της θητείας του Οργάνου ορίζονται μέλη του οργάνου οι: Παπαδημητρίου Ηλίας, Τσιρώνης Ιωάννης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Άρτας, Χαρμαντά Αγγελική, Σιούτης Σπύρος, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πρέβεζας και Αλεξίου Παύλος και Μπίνας Γεώργιος Πρόεδρος και Γραμματέας του Συλλόγου Θεσπρωτίας με αναπληρωματικά μέλη οι Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ρίζος Θεόδωρος, Γάτσιος Αναστάσιος

και για τις διακριτές θέσεις Συντονιστικού Οργάνου, ορίστηκαν για την πρώτη περίοδο οι :

Παπαδημητρίου Ηλίας, Πρόεδρος

Αλεξίου Παύλος, Αντιπρόεδρος

Σιούτης Σπύρος, Γραμματέας

Άρθρον 9ον

Το παρόν δύναται να τροποποιηθεί με τη συμμετοχή ή την αποχώρηση ενός Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν τα μέλη του. Κοινοποιείται σε όλα τα Όργανα της Περιφέρειας Ηπείρου και σε όλα τα ΜΜΕ.

Άρτα/ Πρέβεζα/ Ηγουμενίτσα  11-10-2013.

Οι εκπρόσωποι των Δ. Σ. των Συλλόγων Υπαλλήλων

1. Π. Ε. Άρτας

Ο Πρόεδρος                                                                         

2. Π. Ε. Θεσπρωτίας

Ο Πρόεδρος                                                                         

3. Π. Ε. Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος                                                                          

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ