“ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αθήνα. 26/04/2014                                                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. : 33

 

Η ψήφιση του Ν.4250/2014 από την κυβερνητική (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) πλειοψηφία στη Βουλή, θεσπίζει το προ πολλού εξαγγελμένο πρόγραμμα “αξιολόγησης” των προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πειθαρχικού δικαίου, για να προωθηθεί παράλληλα με τις τρέχουσες διαθεσιμότητες-απολύσεις, το σχέδιο τρομοκράτησης, περαιτέρω υποταγής και απολύσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τα κύρια  χαρακτηριστικά του νόμου αυτού είναι τα εξής:

  • Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Πειθαρχικό Δίκαιο, Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο).
  • Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δημοσίων Υπαλλήλων. μέσω της κατηγορίας του 15%.
  • Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που δεν συμφωνούν με τυχόν αυθαιρεσίες  κάθε είδους Προϊσταμένων.
  • Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης – Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία του κεφαλαίου, με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν την εξαθλίωση και την εκποίηση του Δημόσιου Τομέα.

 

Καλούμε ξανά τους κ. Περιφερειάρχες, τα Περιφερειακά Συμβούλια και την ΕΝ.Π.Ε.:

 

Να καταδικάσουν την προωθούμενη «αξιολόγηση» και τους πολιτικούς εμπνευστές της και να μην ζητούν απλά παράταση του χρόνου της εφαρμογής της, που δηλώνει την πλήρη συμπόρευση με το έργο αυτής της Κυβέρνησης,

 

Η ΟΣΥΑΠΕ καλεί το σύνολο των εργαζομένων σε αγωνιστική ετοιμότητα και παράλληλα σας ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε προσφυγή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την αντισυνταγματικότητα του Ν.4250/2014 σε όλα τα επίπεδα. Επίσης καλεί όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού λόγω της θέσης  τους, να απέχουν με επιφύλαξη από τη διαδικασία της ²αξιολόγησης² αυτής και ιδιαίτερα στις αποφάσεις των Γενικών Διευθυντών, σχετικές με την αυθαίρετη ποσόστωση. Οι αποφάσεις αυτές καταργούν κάθε έννοια αντικειμενικής και δίκαιης κρίσης και θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

 

Για να έχουμε αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει καθολική συμμετοχή σε κάθε κινητοποίησή μας, γιατί η μη συμμετοχή εκλαμβάνεται από τους Κυβερνώντες όχι μόνο ως ανοχή, αλλά ακόμη και ως αποδοχή των αντεργατικών μέτρων.

 

Η αντίστροφη μέτρηση που οδηγεί χιλιάδες υπαλλήλους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση έχει αρχίσει.

 

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας είναι αποφασισμένοι και θα αγωνιστούν για την κατάργηση των διατάξεων του νόμου της  ²αξιολόγησης² με τα προκαθορισμένα ποσοστά, που διαλύουν τη Δημόσια Διοίκηση και οδηγούν χιλιάδες υπαλλήλους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση.

 

                                                                        Για το Δ.Σ.

 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

                         ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

 

Παραθέτουμε έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων):
“Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων (…)βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (…) η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (…) Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς διαγνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύµφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγµατος αρχή της αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)”.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ