ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ» ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

Αθήνα  20/2/2018

Αριθμ. Πρωτ.:20

                   

Προς

1.Υπουργείο Εσωτερικών

  α.Γραφείο Υπουργού

  β.Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ

2.ΕΝΠΕ

3.Περιφερειάρχες

Θέμα: Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. για το «προβάδισμα» των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης.

Με αφορμή τις πρόσφατες πανομοιότυπες Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. με αριθμό 2816/2017, 2817/2017 και 2818/2017, που αφορούν την ακύρωση συγκεκριμένων άρθρων των ΠΔ των Οργανισμών Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΔ 131/2010), Κρήτης (ΠΔ 149/2010)  και Δυτικής Ελλάδας (132/2010), αντίστοιχα, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

1.     Οι αιτήσεις αυτές ακύρωσης που ασκήθηκαν από την ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και τις αντίστοιχες ΕΜΔΥΔΑΣ αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα συγκεκριμένα ΠΔ και τους συγκεκριμένους Οργανισμούς των Περιφερειών Πελοποννήσου, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, εάν και εφ’ όσον βρίσκονται σε ισχύ τα εν λόγω ΠΔ ή οι συγκεκριμένες ακυρωθείσες ρυθμίσεις τους.

2.     Ο «νομολογιακός» χαρακτήρας των Αποφάσεων αυτών δεν σηματοδοτεί υποχρέωση συμμόρφωσης άλλων Περιφερειών, οι Οργανισμοί των οποίων δεν προσεβλήθησαν και δεν ακυρώθηκαν επιμέρους διατάξεις τους, από το Σ.τ.Ε., παρά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρειά τους να εναρμονίσουν τους Οργανισμούς τους, εάν το επιθυμούν, προς τα όσα κρίθηκαν από τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις.

3.     Και οι τρεις εν λόγω αποφάσεις ασχολήθηκαν και έκριναν το ζήτημα του προβαδίσματος των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και το άρθρο 97 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 80. γ) Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.».

4.     Οι πιο πάνω αποφάσεις του Σ.τ.Ε. ακυρώνουν τα συγκεκριμένα Π.Δ., ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις τους, γιατί προέβλεπαν, όπως αναφέρουν, την «επιλογή διαζευτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερόμενες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νπδδ». Προέβλεπαν δηλ. ΠΕ ή ΤΕ αδιακρίτως, στο σύνολο των οργανικών μονάδων, χωρίς αιτιολόγηση που να βασίζεται στο αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

5.     Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ με το 7283/5-2-2018 έγγραφό της, δεν είναι ορθό, ούτε ορθή η προτροπή προς τους αρμόδιους υπουργούς, Περιφερειάρχες κλπ, καθόσον, κατά το Σ.τ.Ε., σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και τις σχετικές συνταγματικές αρχές, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών υπαλλήλων, στις θέσεις ευθύνης, παύει να ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικείες οργανικές διατάξεις, βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, αρκεί αυτό να είναι συγκεκριμένο και να μην γίνεται αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.

6.     Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης και την σχετική μοριοδότηση, όπως αυτή προβλέπεται από τον ν. 4369/2016, αλλά μόνο την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, όταν γεννάται ζήτημα προβαδίσματος των κατηγοριών υπαλλήλων, ελλείψει της ανωτέρω αιτιολογημένης πρόβλεψης στον Οργανισμό της κάθε Περιφέρειας.

7.     Η πληθώρα των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων που υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μας, καθώς και η απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε συνδυασμό με τα περιγράμματα θέσεων ευθύνης έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα, όπου αναφέρονται πλέον συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας και οι προτεινόμενες ειδικότητες για την κάλυψη της κάθε θέσης ευθύνης.

Συμπέρασμα:

Σε κάθε Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με τη διάσταση που δίνει η απόφαση του ΣτΕ, για κάθε θέση ευθύνης πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενο της οργανικής μονάδας (Δ/νση, Τμήμα, Αυτοτελές Γραφείο κλπ), δηλαδή τις ασκούμενες αρμοδιότητες και την προτεινόμενη ειδικότητα. Μόνον έτσι το όποιο προβάδισμα της κάθε κατηγορίας δεν θα είναι γενικευμένο και κάθε κατηγορία και ειδικότητα υπαλλήλου θα μπορεί να προΐσταται σε οργανική μονάδα, σύμφωνα με την μοριοδότηση που θα συγκεντρώνεται κατά την διαδικασία επιλογής.

Μόνον έτσι δεν θα «καπελώνει» κανείς-κανέναν, ούτε θα οδηγούμαστε στην επιβολή της λογικής του manager στις δημόσιες υπηρεσίες.- 

Κοιν/ση:

Σύλλογοι

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ