ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΔ-ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 9/7/2018

Προς
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέμα: Τοποθέτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικ¬ής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Για εμάς τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες, η «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» κρίνεται και από τη μεριά του υπαλλήλου στους ΟΤΑ β’ βαθμού και από αυτήν του πολίτη, που ανήκει στις λαϊκές οικογένειες.
Με την οπτική αυτή, με κριτική προσέγγιση και χωρίς συντεχνιασμούς σταθήκαμε και ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α., όπου επιβεβαιώθηκε η αρχική μας άποψη ότι το περιεχόμενο της συζητούμενης μεταρρύθμισης ήταν προκαθορισμένο και το «παιχνίδι ήταν στημένο».
Η κατάθεση της δικής μας, διαφορετικής προσέγγισης μέσα στην Επιτροπή δεν διαφοροποίησε καθόλου την πρόταση του ΥΠΕΣ. Ήταν εξάλλου αναμενόμενο, αφού και δεδομένη είναι η πολιτική, που ακολουθεί η κυβέρνηση και οι διαφοροποιήσεις των στελεχών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών δεν άγγιξαν σε καμιά συνεδρίαση, σε καμιά θεματική ενότητα την ραχοκοκαλιά του ρόλου των ΟΤΑ.
Ίσα – ίσα που οι προσεγγίσεις τους γίνονταν από την σκοπιά του πως να έχουν λυμένα τα χέρια για να λειτουργούν στην πραγματικότητα ως «άρχοντες», πως αυτοί θα παίζουν τον πρώτο ρόλο στην προώθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Το Γενικό μας Συμβούλιο με απόφασή του απέρριψε την προτεινόμενη αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Διοίκησης, όπου επιχειρείται οι Περιφέρειες κυρίως να διαδραματίσουν το όχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, την οποία ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, με «εργαλεία» που τους δίνονται για να ανοίξουν το δρόμο, είτε να συνδράμουν, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε νέα πεδία κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.
Εργαλεία που θα αποτυπώνονται στα τεχνικά – επιχειρησιακά προγράμματα, στους «ρεαλιστικούς και ισοσκελισμένους ισολογισμούς», που θα κινούνται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κυβερνητικούς περιορισμούς, με το παρατηρητήριο από πάνω …., που θα περιλαμβάνουν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την απλοποιημένη διαδικασία παραχώρησή της στους επιχειρηματικούς ομίλους, τις fast truck ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποιήσεις, που θα διοχετεύουν πιο εύκολα κεφάλαια στους επιχειρηματίες ως αναπτυξιακά κίνητρα, και ταυτόχρονα θα βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στις τσέπες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών, με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και της φορομπηξίας, με την φορολογική αποκέντρωση…προκειμένου να έχουν οι ΟΤΑ οικονομική αυτοτέλεια…όπως λένε.
Οι εργαζόμενοι έχουμε εμπειρία, για το τι σημαίνει «επιτελικό κράτος», «φορολογική αποκέντρωση», ΣΔΙΤ κλπ. Γνωρίζουμε ότι η άσκηση των «δημόσιων πολιτικών» από οποιαδήποτε επίπεδο – φορέα του κράτους κι αν γίνεται δεν σημαίνει ότι είναι προς όφελος των «πολλών». Δεν σημαίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς το λαό είναι δωρεάν και πλήρεις ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες των πολιτών. Πολύ περισσότερο δε, δεν σημαίνει ότι η άσκηση αυτών των «δημόσιων πολιτικών» θα γίνεται από εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα.
Χαρακτηριστικό του πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την τραγική υποστελέχωση των ΟΤΑ αποτελούν τα άρθρα που αναφέρονται στις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δόμησης, που προσπαθούν να μπαλώσουν τα τεράστια κενά με εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Όμως τα προβλήματα παραμένουν και οξύνονται σε όλες τις υπηρεσίες:
Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας συνολικός αριθμός υπαλλήλων:4, 4 για όλες τις δουλειές.
Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ευρυτανίας, το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό αριθμεί 3 υπαλλήλους για όλα τα Τμήματα, για όλες τις αρμοδιότητες, για όλες τις θέσεις (και τις θέσεις ευθύνης) και μάλιστα το ΓΛΚ τους κόβει το ανθυγιεινό επίδομα, γιατί λέει δεν μπορεί να κατέχουν και θέσεις ευθύνης ή γιατί όπως λέει…οι συνάδελφοι κάνουν άλλες δουλειές. Χρειάζεται η άμεση παρέμβασή σας υπουργέ.
Πέστε μας, αφού δεν μπορεί να συνυπάρχουν και οι 2 ιδιότητες από που να παραιτηθούν από την θέση ευθύνης ή από τις αρμοδιότητες, που ασκούν και να κλείσουν επι της ουσίας οι υπηρεσίες αυτές;
Απάντηση βέβαια που πρέπει να δώσουν και οι Περιφερειακές Αρχές, που τηρούν σιγή ιχθύος σε τέτοια ζητήματα.
Άλλο παράδειγμα. Στην υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης Πελοποννήσου είναι 3 υπάλληλοι, όταν πριν την 1-1-2017 στις αντίστοιχες ΥΔΕ οι αρμοδιότητες εκτελούνταν από 19 υπαλλήλους.
Έχουμε Περιφερειακές Ενότητες χωρίς κανέναν κοινωνικό λειτουργό ή με 1 μόνο κτηνίατρο κλπ.
Εκτός όμως από τα ζητήματα αυτά της υποστελέχωσης, που δεν πρόκειται να βελτιωθούν όσο αντιμετωπίζετε εσείς και άλλοι διεκδικητές της διακυβέρνησης το δημόσιο ως υπηρέτη των επενδυτών, ως εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας τους, υφίστανται κι άλλα που πρέπει να πάρετε θέση.
Συγκεκριμένα το 2018 λήγει το κτηματολόγιο για τους Δήμους που είχαν ενταχθεί στο κτηματολόγιο στην πρώτη εφαρμογή του. Κατά τον νόμο το Δημόσιο δεν δήλωνε τα ακίνητα του. Παρά τον νόμο πολλές υπηρεσίες δήλωσαν τα ακίνητα που διαχειρίζονταν, όπως έκανε το Τμήμα Εποικισμού της τότε Δ/νσης Γεωργίας Αθηνών, τώρα Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής (διαχειρίζονται τα εποικιστικά ακίνητα του ΥΠΑΑΤ), για τους Δήμους Βριλήσσια, Γέρακας. Χαλάνδρι, κλπ.
Τόσο τα ακίνητα που δηλώθηκαν, όσο και αυτά που δεν δηλώθηκαν δεν εγράφησαν στο κτηματολόγιο ως ακίνητα του Δημόσιου. Όσα δηλώθηκαν και από ιδιώτες (δηλ. καταπατητές) έχουν εγγραφεί ως ακίνητα των ιδιωτών και τα υπόλοιπα εμφανίζονται ως “αγνώστου” ιδιοκτησίας.
Για τα ακίνητα που έχουν εγγραφεί ως ακίνητα ιδιωτών σύμφωνα με το νόμο πρέπει να ασκηθούν αγωγές από το Δημόσιο ως το τέλος του 2018 (πρόσφατα έδωσαν παράταση 9 μηνών). Οι αγωγές αυτές είναι εκατοντάδες.
Για την άσκηση των αγωγών οι υπηρεσίες πρέπει να στείλουν στο ΝΣΚ ιστορικό και τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ.
Χρειάζεται:
– Άμεσα στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό (τοπογράφους κλπ)
– Να δοθεί πρόσβαση στα αρχεία του κτηματολογίου.
– Άμεση προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού ArcGIS (σε κάθε άδεια μπορεί να “δουλεύει” ένας)
Αυτά, για να γίνει κατανοητό τι εννοούμε όταν λέμε ότι νομοθετείτε για να ξεπουλιέται, να παραχωρείται και να χαρίζεται η δημόσια υπηρεσία σε κάθε είδους επενδυτές και τρωκτικά…
Και μπορεί στα άρθρα 211 και 212 να αναφέρεστε σε ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων, που θα γίνει…, όμως νομοθετείτε συνεχώς εκχωρήσεις και ένα πήγαινε-έλα αρμοδιοτήτων, όπως έγινε με τον πρόσφατο νόμο για τις ελεγκτικές διαδικασίες των ανωνύμων εταιρειών, που εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες αυτές στα Επιμελητήρια και το ΓΕΜΗ ή με τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων, ή με τις αρμοδότητες των ΥΔΕ, που όλες ήρθαν στις Περιφέρειες, χωρίς πόρους και προσωπικό κλπ
Φαίνεται καθαρά πως ο όποιος ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων γίνεται και θα γίνεται για να υπηρετήσει την ενιαία αντίληψη στις λειτουργίες όλων των θεσμών του αστικού κράτους, ώστε ανεξάρτητα από τις διαχειριστικές επιλογές και τις ιδεολογικές αφετηρίες των διαφόρων φορέων να υπηρετείται αποτελεσματικά η καπιταλιστική κερδοφορία.

Θέλουμε να σταθούμε επίσης σε μερικά άρθρα συγκεκριμένα:
– Στο άρθρο 118 που αφορά στην Ειδική διοικητική προσφυγή.
Δεν θα αναφερθώ στο ότι ποτέ δεν δικαιώνεται υπάλληλος, αφού αποτελεί ζητούμενο ακόμα και το αυτονόητο, όπως πχ απορρίπτονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όλες οι προσφυγές συναδέλφων, που τοποθετήθηκαν σε ανύπαρκτα από τον Οργανισμό Τμήματα, αλλά γνωρίζετε νομίζουμε όλοι την μέθοδο απόρριψης των προσφυγών δια της «απράκτου προθεσμίας»….
Καλή λοιπόν η ρύθμιση για το έννομο συμφέρον των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όμως μέσα σε ένα αντεργατικό νομικό πλαίσιο έρχεται και η άπρακτος προθεσμία του 2μήνου και μας αποτελειώνει. Είχαμε καταθέσει σχετική πρόταση και στην ΕΣΣΕ, που διαπραγματευτήκαμε, για δέσμια αρμοδιότητα, για τα ζητήματα, που αφορούν σε μετακινήσεις υπαλλήλων και αναθέσεις άλλων καθηκόντων πέραν όσων εκτελεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητά του, την οποία και προτείνουμε να συμπεριληφθεί.
Συγκεκριμένα προτείνουμε να συμπεριληφθεί το εξής:
«Οι αποφάσεις των μονομελών οργάνων των Περιφερειών και των Ιδρυμάτων αυτών που αφορούν σε μετακινήσεις υπαλλήλων και αναθέσεις άλλων καθηκόντων πέραν όσων εκτελεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητά του υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, η οποία κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Επί της προσφυγής το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται κατά δέσμια αρμοδιότητα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της.»

-Στο άρθρο 124 που αφορά την αστική ευθύνη των αιρετών. Πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσετε, να δώσετε λύση στο ζήτημα της αστικής ευθύνης και των υπαλλήλων, ιδιαίτερα των τεχνικών υπαλλήλων μηχανικών κ.α. και των υπαλλήλων των Οικονομικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί οι συνάδελφοί μας αυτοί να είναι έρμαια και να πληρώνουν την νύφη αν και είναι οι τελευταίοι τροχοί του αμαξιού… Πρέπει να συμπεριληφθεί ανάλογη ρύθμιση και για τους υπαλλήλους, ώστε να ευθύνονται έναντι του Δημοσίου μόνο για κάθε θετική ζημιά για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται μόνον σε δόλο ή βαρειά αμέλεια, με νομοθέτηση της υποχρέωσης για άμεση ανάθεση από κάθε Περιφέρεια σε ειδικό πραγματογνώμονα, σύνταξης τεχνικής έκθεσης στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων κλπ.
-Στο άρθρο 194, που αφορά στην ηλεκτρονική βάση καταγραφής της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
Καλή η ηλεκτρονική καταγραφή, όμως έρχεται για να διευκολύνει κι όχι να εμποδίσει το ξεπούλημα χώρων και περιουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραχώρηση στους «επενδυτές» 40 και πλέον στρεμμάτων του Ελληνικού, που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και η οριστικοποίηση του κλεισίματος του εκεί ΚΤΕΟ, παρά τις περί αντιθέτου κυβερνητικές και περιφερειακές διακηρύξεις.
– Στο άρθρο 219, στα σημεία, που αφορά τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των Περιφερειών.
Με όσα ορίζονται οι υπάλληλοι των Περιφερειών είμαστε πίσω ακόμα και από τα οριζόμενα στον υπαλληλικό κώδικα.
Σας καταθέσαμε προτάσεις και για την ΕΣΣΕ και ενώ δεσμευτήκατε ότι θα τα συμπεριλάβετε δεν τα έχετε ολοκληρωμένα.
Συγκεκριμένα για τις μετακινήσεις ότι «Η μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα ενός Δήμου ή μιας Περιφερειακής Ενότητας, σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου Δήμου ή άλλης Περιφερειακής Ενότητας, συνιστά μετάθεση και εκτελείται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση υγείας και η συνυπηρέτηση συζύγου».
Και για τις τοποθετήσεις ότι ο υπάλληλος τοποθετείται με απόφαση του Περιφερειάρχη και μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Συγκεκριμένα η πρότασή μας για τις τοποθετήσεις έχει ως εξής:
«Ο υπάλληλος, μετά το διορισμό του ή την μετάταξή του, τοποθετείται, με απόφαση του Περιφερειάρχη και μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε θέση για την κατάληψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία πρόσληψης ή μετάταξης. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις, συνεκτιμάται για την τοποθέτηση του σε συγκεκριμένη θέση η αίτηση προτίμησης που τυχόν έχει υποβάλει. Γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία πρόσληψης ή μετάταξης προκύπτουν η θέση και η υπηρεσιακή μονάδα του υπαλλήλου.»
-Στο άρθρο 215, που αφορά τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (αντικατάσταση του άρθρου 241 του ν.3852/2010), θέλουμε να συμπληρωθεί ότι με τον Οργανισμό καθορίζονται και οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού, γιατί η ίδια η ζωή έδειξε ότι υπερισχύει το άρθρο αυτό από το 54 του ν.4178/2013.
– τέλος να διορθωθούν τα λάθη που έχετε στα άρθρα 167 και 168, που αφορούν στην πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Αυτοτελές Γραφείο του Δημοτικού και του Περιφερειακού Διαμεσολαβητή.

Για εμάς η διαμόρφωση της αντίληψης ότι η ακολουθούμενη πολιτική, εν προκειμένω από τους ΟΤΑ, συνδιαμορφώνεται από το λαό και τους εργαζόμενους δεν είναι καινούργια μέθοδος εγκλωβισμού της συνείδησης. Οι Επιτροπές διαβούλευσης, τα δημοψηφίσματα, οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων των ΟΤΑ κ.α. προσπαθούν να εγκλωβίσουν και να ενσωματώσουν ριζοσπαστικές διαθέσεις, να πιέσουν για ευρύτερες συναινέσεις, να ενισχύσουν τον κοινωνικό εταιρισμό, ιδιαίτερα τώρα, που έχει μπει και στους ΟΤΑ η σφραγίδα των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, των δημοσιονομικών στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος κλπ, η ανάγκη για απαρέγκλιτη διασύνδεση της λειτουργίας της ΤΔ με τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας των ομίλων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους πχ απορρίμματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, αγροτική παραγωγή κ.α.
Τέλος θέλουμε να πούμε για την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις εκλογές των ΟΤΑ ότι την καλωσορίζουμε, όπως άλλωστε την έχουμε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα στις δικές μας διαδικασίες, μόνο που θέλουμε να επισημάνουμε ότι η απλή αναλογική δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην κυριαρχία της γραμμής του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού, με αρνητικά αποτελέσματα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ