Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους υπαλλήλους των Περιφερειών.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                                          Αθήνα 16 /9 /2019

                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 111

 

                                                                                                                                                   Προς κ. Περιφερειάρχες

 

 

Θέμα: Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους υπαλλήλους των Περιφερειών.

 

Όπως γνωρίζετε έχουν υπογραφεί και έχουν εφαρμογή στους εργαζόμενους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – μελών των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις από 4-6-2018 (ΦΕΚ 2358 /Β’ /20-6-2018) και 15-32019 (ΦΕΚ 1052/Β΄/29-3-2019) Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (για τους Δημοσίου Δικαίου υπαλλήλους) καθώς και στην από 3-8-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας όπως κατατέθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο Εργασίας στις 28-9-2018 (για τους ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ εργαζόμενους).

Επειδή σε ορισμένες Περιφέρειες και σε ορισμένες Δ/νσεις δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση διαφόρων παραγόντων (πολιτικών ή και υπηρεσιακών) δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.

2. Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων κλπ των υπηρεσιών των Περιφερειών οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως αντιμετωπίζουν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκριθούν στις «ενδιάμεσες» ενέργειες και να μην δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.

3. Υπόχρεος για την εφαρμογής τους έναντι των εργαζομένων και του νόμου είναι ο Περιφερειάρχης και επομένως αυτός φέρει και την ευθύνη για την τυχόν μη εφαρμογή τους.

Μετά τα παραπάνω σας καλούμε να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εφαρμοστούν τα
προβλεπόμενα από τις συγκεκριμένες Συλλογικές Συμβάσεις στους δικαιούχους υπαλλήλους.

Σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

 

                                                                                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

 

                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                                          ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                       ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ