Διόρθωση λανθασμένης αποτύπωσης χρόνου υπηρεσίας

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα  12 /10/2023

                                         Αριθμ. Πρωτ.: 97

 

Προς

e-ΕΦΚΑ

Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου

gd.sintaxeon@efka.gov.gr

 

Θέμα: Διόρθωση λανθασμένης αποτύπωσης χρόνου υπηρεσίας-έκδοση οδηγιών.

Σε Αποφάσεις συνταξιοδοτικών πράξεων απονομής σύνταξης τακτικών υπαλλήλων, που υπηρετούσαν σε Περιφέρειες της χώρας κατόπιν της αυτοδίκαιης μετάταξής τους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (όπως τα παραδείγματα των συνημμένων αποφάσεων), παρατηρήσαμε ότι στην αποτύπωση των υπηρεσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα του χρόνου υπηρεσίας τους λείπει το διάστημα από 1-1-2011 (ημερομηνία έναρξης του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και δημιουργίας των Περιφερειών, σύμφωνα με τον ν.3852/2010) έως την ημέρα δημοσίευσης σε ΦΕΚ της αυτοδιοίκησης μετάταξής τους, παρότι πρόκειται για τακτικούς υπαλλήλους, χωρίς κενό στον χρόνο υπηρεσίας τους, με αυτοδίκαιη μεταφορά τους στην Περιφέρεια από 1.1.2011.

Στις συνημμένες Αποφάσεις λείπει χρόνος υπηρεσίας (14) ημερών, παρότι στα ΔΑΥΚ των υπαλλήλων, στις παρατηρήσεις αναφέρονται ρητά τα παραπάνω και κυρίως τα σχετιζόμενα με τον χρόνο της αυτοδίκαιη μεταφοράς τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΦΕΚ με την «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Αττικής» που εκδόθηκε στις 14/1/2011 (ΦΕΚ Β΄15).

Σημειώνοντας ότι:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν.3852/2010 για την «Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες» το «μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2011 προσωπικό των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας»
  • Σε όλα τα ΦΕΚ που εκδόθηκαν για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες της χώρας αναφέρεται ότι αυτή γίνεται από την 1.1.2011, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ΦΕΚ άλλων Περιφερειών που εκδόθηκαν αργότερα (πχ για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης ΦΕΚ Β΄ 35/24-1-2011, για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΦΕΚ Β΄ 73/28-1-2011 κλπ)

Ζητάμε εκτός από την διόρθωση των λανθασμένων αποφάσεων, να εκδώσετε εγκύκλιο οδηγία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σας στην οποία να σημειώνεται ότι στην αποτύπωση των υπηρεσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων που «μεταφέρθηκαν» από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας στις Περιφέρειες, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 1.1.2011, ως ημερομηνία αυτοδίκαιης μεταφοράς τους και όχι η ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ, στο οποίο αυτή εμπεριέχεται.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                              ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ