Ανάκληση εγγράφου – απόψεων για την καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ για τους εργαζόμενους των Περιφερειών

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   27 /11/2023

                                          Αριθμ. Πρωτ.: 127

 

Προς

  1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής

Δημοσιονομικών Κανόνων

Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

  1. Υπουργείο Εσωτερικών

-Γραφείο Υπουργού

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

-Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.

Θέμα: Ανάκληση εγγράφου με απόψεις για την καταβολή σε χρήμα των ΜΑΠ για τους εργαζόμενους των Περιφερειών.

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 124206/28-8-2023 έγγραφο της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.

          Στο παραπάνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων διατυπώνεται η άποψη  ότι «δεν είναι δυνατή η αποτίμηση και καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το χρονικό διάστημα πριν την ψήφιση του ν. 4735/2020 (Α΄197), όπου με το άρθρο 60 και την τροποποίηση που επέφερε στην παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται…».

Μόνο που η άποψη αυτή στοιχειοθετείται σε αβάσιμους ισχυρισμούς όσον αφορά τους εργαζόμενους των Περιφερειών/ΟΤΑ β΄ βαθμού.

 Συγκεκριμένα:

  1. Οι προβλέψεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) για την αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ που δεν χορηγήθηκαν προηγούμενα έτη αφορούσαν μόνον τους εργαζόμενους των ΟΤΑ α΄ βαθμού δεδομένου ότι παρέπεμπε σε ΜΑΠ «που προβλέπονταν στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄1503)».

Είναι προφανές ότι η ΚΥΑ 53361/11.10.2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής (ΦΕΚ 1503/11-10-2006)» αφορούσε μόνον τους εργαζόμενους των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αφού:

α. Στα έχοντας υπόψη μνημονεύει ότι:

– «από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων Ο.Τ.Α α΄ βαθμού…» (ι σχετ.), καθώς και ότι

– έλαβε υπόψη έγγραφα μόνο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ζ σχετ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (η σχετ.).

β. Οι ΟΤΑ β΄ βαθμού /Περιφέρειες δημιουργήθηκαν το 2010 με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (ν.3852/2010).

Ήταν δε τόσο κακογραμμένο το άρθρο 97 του ν. 4483/2017, που δεν έλυνε ούτε καν το ζήτημα της χορήγησης των ΜΑΠ στους μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους των Περιφερειών, παρότι όφειλε σύμφωνα με την «γενική» υποχρέωση που προέκυπτε με τον ν.3850/2010.

Επομένως τόσο η ΚΥΑ 53361/11.10.2006 όσο και 97 του ν. 4483/2017 δεν είχαν εφαρμογή για την χορήγηση των ΜΑΠ στους εργαζόμενους των Περιφερειών.

  1. Το ζήτημα της χορήγησης των ΜΑΠ στους εργαζόμενους των Περιφερειών επιλύθηκε νομοθετικά με την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β/8-7-2019). Στην πράξη βέβαια η προμήθεια και η χορήγηση των ΜΑΠ, του γάλακτος κλπ καθυστέρησε σε πολλές Περιφέρειες, με αποτέλεσμα να μην έχουν χορηγηθεί σε πολλούς εργαζόμενους.

Αυτό εξάλλου επιβεβαίωσε και η ρύθμιση του άρθρου 60 του ν. 4735/2020, που ακολούθησε.

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4735/2020 «τα ΜΑΠ τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα». Από την αναφορά «εντός του έτους» προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνεται όλο το έτος κι όχι η μη χορήγηση από την ψήφιση του νόμου και εντεύθεν.

Εξάλλου στην σελ. 17 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4735/2020 (t-ithageneia-OLO-eis.pdf (hellenicparliament.gr) επί του άρθρου 52 (52 ήταν στο σχέδιο νόμο η συγκεκριμένη ρύθμιση) αναφέρεται ότι «Προβλέπεται πάγια διαδικασία για την απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που δεν αποδίδονται στο δικαιούχο προσωπικό των ΟΤΑ». Χαρακτηρίζεται δηλαδή ως «πάγια διαδικασία», η διαδικασία  για την απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όταν δεν αποδίδονται στο δικαιούχο προσωπικό των ΟΤΑ, προφανώς γιατί ο νομοθέτης ήθελε να ωθήσει Δήμους και Περιφέρειες να αναλαμβάνουν απρόσκοπτα τις σχετικές υποχρεώσεις τους.

Θεωρούμε πως από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπ’ αριθμ. 124206/28-8-2023 αναφερόμενο έγγραφο της Δ/νσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων δεν θα έπρεπε να έχει αναφορά στους εργαζόμενους των ΟΤΑ β ΄ βαθμού / Περιφερειών και για αυτό ζητάμε την σχετική τροποποίησή του.

Αναμένουμε την απάντηση και τις ενέργειές σας επ’ αυτού.-

 

Κοιν/ση

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                      ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ