ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν. 4940.2022

Προς

Δ/νση………………………

 

Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη «Απεργία-Αποχή» από τις διαδικασίες της στοχοθεσίας-αξιολόγησης.

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η…………………………………………………………………, που υπηρετώ ως……………………………………, στην Δ/νση ……..…………………………της Π.Ε. ……..…………………………………της Περιφέρειας …………………………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην «απεργία-αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την στοχοθεσία-αξιολόγηση του ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

Κοιν/ση

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας ………

 

……………..2024

Ο/Η δηλών/δηλούσα

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ