ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν. 4940.2022

  Προς

1.  Δ/νση ………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΗ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ»

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που υπηρετούμε στην Περιφέρεια ………………………….,  στην Δ/νση…………………………………………………………………………….……………………, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην «απεργία – αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται µε τη διαδικασία στοχοθεσίας – αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται από τον ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες.

Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα «απεργιακή» κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός µας.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ