Για την “απεργία-αποχή” από την “στοχοθεσία-αξιολόγηση” του ν.4940.2022

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                                                                                                       Αθήνα 20/3/2024

                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 71

Προς

Πρωτοβάθμιους Συλλόγους – μέλη

Για την “απεργία-αποχή” από την “στοχοθεσία-αξιολόγηση του ν.4940/2022 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 228/2024 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκρινεπαράνομη την απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την αξιολόγηση ν.4940/2022 και επιδόθηκε στις 12 Μαρτίου 2024 (ώρα 10:50πμ) και έκτοτε παράγει αποτελέσματα.
 2. Την από 14/03/2024Απόφαση της Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που αποφάσισε, να μην επαναπροκηρύξει, προς το παρόν, την απεργία – αποχή και να καλέσει τις ομοσπονδίες του Δημοσίου, των οποίων οι υπάλληλοι υπάγονται στον ν. 4940/22, να συνεκτιμήσουν όλα τα παραπάνω δεδομένα και να εξετάσουν τη δυνατότητα επαναπροκήρυξης της απεργίας – αποχής, από τις ίδιες.
 3. Την από 18/4/2023 Έφεση της Ομοσπονδίας μας κατά της με αρ.379/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το ζήτημα της Ενεργητικής Νομιμοποίησης – Έννομο Συμφέρον του ΥΠΕΣ να προσφεύγει κατά απεργιακών μας κινητοποιήσεων, που εκδικάστηκε και αναμένουμε την απόφαση και την άποψη της δικηγόρου για μη επαναπροκήρυξη της “απεργίας-αποχής” από την αξιολόγηση έως ότου αυτή εκδοθεί.
 4. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στις Περιφέρειες είχαν καταθέσει Δηλώσεις Αποχής από την αξιολόγηση πριντην υπ’ αριθμ. 228/2024 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και πριν την νέα παράταση, που έδωσε το ΥΠΕΣ με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/56/οικ.5373/13-3-2024 εγκύκλιό του, για τη συμπλήρωση των Εντύπων Σφυγμού Ομάδας.
 5. Το (νέο) Εξώδικο της Ομοσπονδίας μας κήρυξηςαπεργία – αποχή από τις διαδικασίες στοχοθεσίας – αξιολόγησης, που επιδόθηκε στις 19/3/2024.

Θεωρούμε ότι η απάντηση των εργαζομένων στις Περιφέρειες στη φάση αυτήεάν και εφόσον κληθούν να συμμετέχουν και πάλι στις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν. 4940/2022 και εάν βεβαίως κριθεί δικαστικά αρνητικά το συν. 5, είναι η κατάθεση με πρωτόκολλο του παρακάτω κειμένου, το οποίο και προτείνουμε:

Σας ενημερώνω ότι έχω καταθέσει την από …. Δήλωση «απεργίας – αποχής» και επιπρόσθετα σας καταθέτω την συνημμένη Δήλωση Αντίρρησης:

Δήλωση αντίρρησης στην στοχοθεσία – αξιολόγηση 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης που μου απευθύνατε ως «αξιολογητής» μου, κατ’ εφαρμογή του ν.4940/2022 σας δηλώνω τα εξής:

 1. Όπως γνωρίζετε ο αναφερόμενος ρόλος μου στο Τμήμα …………………………………. που έχω τοποθετηθεί και υπηρετώ, ως «ρόλος του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της» καθορίζεται από τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς μου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007) και με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ……….

Από αυτά καθώς και τις εισερχόμενες υποθέσεις, που μου χρεώνονται απορρέει ο καθημερινός προγραμματισμός εργασιών μου και επομένως και ο ετήσιος.

 1. Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι η κάθε «στοχοθεσία – αξιολόγηση» είναι αλληλένδετημε τους στόχους που βάζει, με τη στελέχωση των υπηρεσιών, τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων απόκρισής τους, εκφράζω την αντίθεσή μου (πρβλ. άρθρο 25 ΥΚ), θεωρώντας ότι με τον ν.4940/2022:
 • Εισάγονται διαδικασίες δαιδαλώδεις με πλήθος υποκειμενικών και μη μετρήσιμων στοιχείων, τίθενται υπό κρίση δεξιότητες «αφηρημένες» και μη μετρήσιμες (ομαδικότητας, προσαρμοστικότητας, ηγετικότητας κλπ), ώστε να δικαιολογείται η υποχρεωτική επιλογή τριών (3) δεξιοτήτων προς ανάπτυξη δηλαδή η αέναη υποχρεωτική εναλλαγή δεξιοτήτων στις οποίες οι υπάλληλοι άλλοτε είναι ανεπαρκείς και υστερούν και απαιτείται ανάπτυξή τους και άλλοτε όχι, και ρυθμίσεις τιμωρητικού χαρακτήρα (πχ άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 12 παρ. 2, άρθρα 14 & 15).
 • Παραγνωρίζεται η υποστελέχωση, η έλλειψη εξοπλισμού και μέσων, καθώς και ότι αποτελούν εξαιρέσεις οι προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθύνσεων και Γενικών Δ/νσεων – αξιολογητές των υπαλλήλων, που έχουν επιλεγεί με διαδικασίες κρίσης και δεν είναι με διαδικασίες προσωρινής «ανάθεσης»/τοποθέτησης μετ’αναπλήρωση.
 • Στοχεύει στη «διάσπαση», στην χειραγώγηση και υποταγή των υπαλλήλων, στην απαρέγκλιτη προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής (άρθρο 23 ν.4940/2022), στη προώθηση της λογικής της «συνέργειας», της «συνδιαμόρφωσης», της μετάθεσης ευθυνών και της «συνευθύνης» στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής, της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της λειτουργίας των υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (πχ «κόστος εκροής» κ.α.), που δεν έχουν καμία σχέση με την απαίτηση για υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαούκαι θα λειτουργούν για το δημόσιο συμφέρον.
 • Θα αξιοποιείται το λεγόμενο «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής» υπαλλήλων για να διχάσει τους εργαζόμενους, να οδηγήσει στη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, να καλλιεργήσει το έδαφος για την εντατικοποίηση της εργασίας, με εργαζόμενους σιωπηλούς και φοβισμένους, να αποτελέσει μοχλό προώθησης των «αρεστών» της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.

…../…/202..                                                                         Ο/Η Δηλών -ούσα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να δίνουμε οδηγίες σε συνεργασία με τη δικηγόρο μας και να παρεμβαίνουμε ανάλογα.

                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                          ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                          ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ