ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

  Προς 1.  Δ/νση …………………………………. …………………………………………… …………………………………………… 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που υπηρετούμε στην Περιφέρεια ………………………….,  σας καταθέτουμε και πάλι δήλωση συμμετοχής μας στην «απεργία – αποχή» που έχουν προκηρύξει τα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ) από όλες τις διαδικασίες του ν.4940/2022, και επιπρόσθετα σας καταθέτουμε την   συνημμένη Δήλωση  Αντίρρησης: Όπως γνωρίζετε ο αναφερόμενος ρόλος μου στο Τμήμα …………………………………. που έχω τοποθετηθεί και υπηρετώ, ως «ρόλος του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της» καθορίζεται από…

0 Comments

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Προς 1.  Δ/νση …………………………………. …………………………………………… …………………………………………… 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ O/H κάτωθι υπογεγραμμένος που υπηρετώ στην Περιφέρεια ………………………….,  στην Δ/νση………………………………………………………………................……………………, σας καταθέτω και πάλι δήλωση συμμετοχής μου στην «απεργία – αποχή» που έχουν προκηρύξει τα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ) από όλες τις διαδικασίες του ν.4940/2022, και επιπρόσθετα σας καταθέτω την συνημμέ-νη Δήλωση Αντίρρησης: Όπως γνωρίζετε ο αναφερόμενος ρόλος μου στο Τμήμα …………………………………. που έχω τοποθετηθεί και υπηρετώ, ως «ρόλος του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της» καθορίζεται από τα…

0 Comments