ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

  Προς

1.  Δ/νση ………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που υπηρετούμε στην Περιφέρεια ………………………….,  σας καταθέτουμε και πάλι δήλωση συμμετοχής μας στην «απεργία – αποχή» που έχουν προκηρύξει τα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ) από όλες τις διαδικασίες του ν.4940/2022, και επιπρόσθετα σας καταθέτουμε την   συνημμένη Δήλωση  Αντίρρησης:

  1. Όπως γνωρίζετε ο αναφερόμενος ρόλος μου στο Τμήμα …………………………………. που έχω τοποθετηθεί και υπηρετώ, ως «ρόλος του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της» καθορίζεται από τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς μου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007) και με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ……….

Από αυτά καθώς και τις εισερχόμενες υποθέσεις, που μου χρεώνονται απορρέει ο καθημερινός προγραμματισμός εργασιών μου και επομένως και ο ετήσιος.

  1. Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι η κάθε «στοχοθεσία – αξιολόγηση» είναι αλληλένδετη με τους στόχους που βάζει, με τη στελέχωση των υπηρεσιών, τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων απόκρισής τους, εκφράζω την αντίθεσή μου (πρβλ. άρθρο 25 ΥΚ), θεωρώντας ότι με τον ν.4940/2022:
  • Εισάγονται διαδικασίες δαιδαλώδεις με πλήθος υποκειμενικών και μη μετρήσιμων στοιχείων, τίθενται υπό κρίση δεξιότητες «αφηρημένες» και μη μετρήσιμες (ομαδικότητας, προσαρμοστικότητας, ηγετικότητας κλπ), ώστε να δικαιολογείται η υποχρεωτική επιλογή τριών (3) δεξιοτήτων προς ανάπτυξη δηλαδή η αέναη υποχρεωτική εναλλαγή δεξιοτήτων στις οποίες οι υπάλληλοι άλλοτε είναι ανεπαρκείς και υστερούν και απαιτείται ανάπτυξή τους και άλλοτε όχι, και ρυθμίσεις τιμωρητικού χαρακτήρα (πχ άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 12 παρ. 2, άρθρα 14 & 15).
  • Παραγνωρίζεται η υποστελέχωση, η έλλειψη εξοπλισμού και μέσων, καθώς και ότι αποτελούν εξαιρέσεις οι προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθύνσεων και Γενικών Δ/νσεων – αξιολογητές των υπαλλήλων, που έχουν επιλεγεί με διαδικασίες κρίσης και δεν είναι με διαδικασίες προσωρινής «ανάθεσης»/τοποθέτησης μετ’αναπλήρωση.
  • Στοχεύει στη «διάσπαση», στην χειραγώγηση και υποταγή των υπαλλήλων, στην απαρέγκλιτη προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής (άρθρο 23 ν.4940/2022), στη προώθηση της λογικής της «συνέργειας», της «συνδιαμόρφωσης», της μετάθεσης ευθυνών και της «συνευθύνης» στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής, της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της λειτουργίας των υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (πχ «κόστος εκροής» κ.α.), που δεν έχουν καμία σχέση με την απαίτηση για υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαού.
  • Θα αξιοποιείται το λεγόμενο «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής» υπαλλήλων για να διχάσει τους εργαζόμενους, να οδηγήσει στη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, να καλλιεργήσει το έδαφος για την εντατικοποίηση της εργασίας, με εργαζόμενους σιωπηλούς και φοβισμένους, να αποτελέσει μοχλό προώθησης των «αρεστών» της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.

…../…/202..                                                                        

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ