Ερώτημα στο Υπουργείο εσωτερικών – Υπηρεσιακό συμβούλιο

Στην Ν.Α. Θεσσαλονίκης, με αφορμή την επιλογή υπαλλήλων για προϊστάμενοι τμημάτων των Υπηρεσιών της από το εκεί Υπηρεσιακό συμβούλιο, ετέθη ζήτημα συμμετοχής των αιρετών μελών (υπάλληλοι-μέλη μας) με αιτιολογικό την άποψη ότι είναι κριτές και κρινόμενοι.

Για τον πιο πάνω λόγο, σας υποβάλουμε συνημμένα το ερώτημα που μας απεστάλη από την ΝΑ. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από τον κ. Γιώργο Χατζόπουλο – Αιρετό Μέλος Υ.Σ. της Ν.Α.Θ.- και παρακαλούμε για την άμεση απάντηση επί του ερωτήματος.

 

Περίληψη ερωτήματος:

Εάν στην λίστα των κρινόμενων συμπεριλαμβάνεται το όνομα αιρετού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο θα κριθεί και αυτό, εξαιρείται από όλη την διαδικασία των κρίσεων ή εξαιρείται μόνο κατά την συζήτηση του εαυτού του.

 

Συνημμένα:

1. Ερώτημα του Γ. Χατζόπουλου προς το Υ.Σ. της Ν.Α.Θ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

 

Κωνσταντίνος Ρέλιας Άννα Μπρέμπου

 

 

Γιώργος Χατζόπουλος

Αιρετό Μέλος Υ.Σ. ΝΑΘ

Θεσσαλονίκη 23-4-2009

 

 

 

ΠΡΟΣ : Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ν.Α.Θ.

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε

 

Στην συνεδρίαση της 22/4/2009 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με θέμα 1ο :Επιλογή εκατόν τριάντα δύο (132) υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων των Υπηρεσιών της Ν.Α.Θ., ετέθησαν από μεριάς μου δύο ερωτήματα.

Το πρώτο ήταν σχετικά με το αν η επιλογή των 132 προϊσταμένων τμημάτων, καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών της Ν.Α.Θ., όλα δηλ. τα ενεργά τμήματα.

Αυτό το ερώτημα απαντήθηκε κατ’ αρχάς από τον παριστάμενο Δ/ντή Δ/κών Υπηρεσιών και Εισηγητή των θεμάτων Γιουφτσίδη Γεώργιο και η απάντηση έχει καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Το δεύτερο ήταν σχετικά με την κρίση για επιλογή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, υποψηφίου υπαλλήλου ο οποίος είναι συγχρόνως και αιρετό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου. Διατυπώθηκε η άποψη ότι οι αιρετοί στο Υ.Σ. οι οποίοι είναι συγχρόνως κρινόμενοι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, πρέπει να αποκλειστούν εξ αρχής και εξ ολοκλήρου από την εν προκειμένω διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.

Διατύπωσα τις επιφυλάξεις μου για αυτή την άποψη, θεωρώντας ότι πρόκειται για παρερμηνεία των σχετικών διατάξεων καθώς και των αναφερόμενων στο έγγραφο με Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.37.12/868/22110 της 25/9/2008, που υπήρχε στο φάκελο της συνεδρίασης. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί απάντηση σχετικού ερωτήματος της Περιφέρεια Αττικής και όχι συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου.

Εντούτοις ούτε στο ίδιο το έγγραφο αλλά ούτε και στα άρθρα 159 και 36 του Υ.Κ. στα οποία αυτό παραπέμπει, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ένα τέτοιο αποκλεισμό των αιρετών και βέβαια κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό.

Το μόνο που σχετικά αναφέρεται είναι ότι «δεν θα πρέπει….τα αιρετά μέλη που είναι υποψήφιοι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων,….να συμμετέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης που τους αφορά…..».

Στην περίπτωσή μας, με δεδομένη την αναπλήρωση του αιρετού συμβούλου Παύλου Ευάγγελου από την Μπαλλά Καλλιόπη, θα μπορούσαμε να έχουμε κανονική μοριοδότηση από πλήρες Υπηρεσιακό Συμβούλιο με 5 μέλη, στο σύνολο σχεδόν των κατηγοριών κατά κλάδους/ειδικότητες(πλην 4 από τις 42), όπως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο με Αρ.Πρωτ.:Υ.Σ. οικ.72/8-4-2009.

Πρόκειται για τις κατηγορίες με αριθμό 1, 25, 32 και 42, όπου δεν ήταν δυνατή η αναπλήρωση γιατί περιλαμβάνονται οι κλάδοι/ειδικότητες συγχρόνως και των δύο υπολοίπων μελών του Υ.Σ. (Χατζόπουλος Γεώργιος και Χαραλάμπους Λάμπρος).

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, αποχώρησα διατηρώντας τις επιφυλάξεις μου και στη συνέχεια σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας το μεσημέρι, επανέλαβα τις ανησυχίες μου σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Και τούτο διότι σε τηλεφωνική επικοινωνία μας με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, η άποψή μου αυτή ενισχύθηκε.

 

 

Παρακαλούμε λοιπόν να λάβετε υπόψη σας την παρακάτω προσέγγιση-πρότασή , η οποία εκφράζει και τις απόψεις του αναπληρωματικού μέλους του Υ.Σ. κ. Λάμπρου Χαραλάμπους :

-Δεχόμαστε ότι αν ένα μέλος του Υ.Σ. και ο αναπληρωτής του κρίνονται για μια συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιακών μονάδων, σύμφωνα με την πρόβλεψη που προκύπτει από τον Οργανισμό, δεν πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των συνυποψηφίων τους, για την συγκεκριμένη κατηγορία (ομάδα) υπηρεσιακών μονάδων. Σε αυτήν την περίπτωση η αξιολόγηση-μοριοδότηση των κρινομένων προκύπτει αναγκαστικά από τον μέσο όρο της αξιολόγησης των υπολοίπων τεσσάρων μελών του Υ.Σ.

-Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όμως των κατηγοριών τμημάτων που δεν υπάρχει το παραπάνω κώλυμα (αμιγείς κλάδοι ή ομάδες κλάδων) πρέπει να προστεθεί και η βαθμολογία -αξιολόγηση και του πέμπτου μέλους, ώστε να προκύψει ένας νέος ίσως μέσος όρος που πιθανά θα ανατρέπει την αξιολογική σειρά που προκύπτει από την βαθμολόγηση των τεσσάρων μελών μόνο. Σίγουρα η αξιολόγηση από 5 μέλη είναι ισχυρότερη και εγκυρότερη από την εξ ανάγκης ελλιπή σύνθεση των 4 μελών.

-Σίγουρα το πνεύμα του νομοθέτη για την ισότιμη συμμετοχή των αιρετών μελών στο Υ.Σ. υπερέχει από τα κωλύματα και δεν μπορεί τα κωλύματα να υπερκαλύπτουν όλη τη διαδικασία και να εφαρμόζονται καθ΄υπέρβαση του Νόμου. Πολύ δε περισσότερο να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυθαίρετες παραδοχές που στηρίζονται σε λύσεις τεχνικών προβλημάτων π.χ. ενιαία λίστα κλπ.

-Έτσι με την πρότασή μας, που πιστεύουμε ότι είναι η ορθή ερμηνεία των διατάξεων του νόμου, προκύπτουν δύο λίστες. Μία για τις κατηγορίες ομάδων κλάδων που θα συμμετέχουν 4 μέλη και η αξιολογική σειρά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολόγησης των 4 και μία άλλη λίστα που θα αφορά όλες τις άλλες κατηγορίες κλάδων (αμιγών ή ομάδων) για την αξιολόγηση των οποίων η σύνθεση του Υ.Σ. ήταν πλήρης με 5 μέλη.

-Είναι αυτονόητο ότι η επιλογή π.χ. για τα τμήματα που προβλέπεται να έχουν προϊστάμενο από οποιονδήποτε κλάδο ΠΕ ή ΤΕ θα γίνει από την πρώτη λίστα, ενώ για τα τμήματα π.χ. των αμιγών κλάδων από τη δεύτερη.

 

Νομίζουμε ότι γίνεται σαφές και αντιληπτό ότι οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση πάσχει νομικά και θα δημιουργήσει προβλήματα προσβολής των κρίσεων στη δικαιοσύνη και δεν θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό.

Παρακαλούμε λοιπόν να καταγραφεί η πρότασή μας, να συζητηθεί στο συμβούλιο και με την παρουσία μας και παρθεί απόφαση επί αυτής.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Γιώργος Χατζόπουλος

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ