Εισηγητική Έκθεση για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού

 

Εισηγητική Έκθεση για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού

 

Σίγουρα κάθε πρόταση για μια οργανωτική σ ‘ ένα σύλλογο, σ’ ένα σωματείο, σ’ ένα φορέα, πηγάζει από μια πολιτική επιλογή. Έτσι η βασική καταστατική πρόταση του Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ για Γενικό Συμβούλιο, έρχεται να καλύψει θεωρητικά ένα κενό αντιπροσώπευσης που υπάρχει μεταξύ της βάσης (Συλλόγων) και της κορυφής της πυραμίδας της Ομοσπονδίας (Δ.Σ.).

Βέβαια το κυρίαρχο πρόβλημα της ΠΟΣΥΝΑ δεν είναι αυτό, αλλά το πρόβλημα της πολιτικής κατεύθυνσης και στόχευσής της, το πρόβλημα της πολιτικής γραμμής, που συνίσταται σε μια αποσπασματική συμβιβαστική-ρεφορμιστική γραμμή, που φθάνει μέχρι το σημείο της πολιτικής αδράνειας. (Αυτό είναι και θέμα που αφορά τις εργασίες του 3ου Συνεδρίου).

Η πρόταση του Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ για το Καταστατικό, αντιγράφει τα Καταστατικά των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΤΟΕ κλπ., στις οποίες όμως τα Γενικά Συμβούλια έχουν μεταβληθεί σε «νεκροταφεία ελεφάντων», σε υπηρέτες των κυρίαρχων κυβερνητικών ή κομματικών μηχανισμών, που ουσιαστικά δεν προσέφεραν τίποτε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Άλλωστε στα Γενικά Συμβούλια αποτυπώνεται φωτογραφικά για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο υπάρχων συσχετισμός δυνάμεων σ’ ένα κλάδο, ο οποίος δεν μπορεί να λάβει υπόψη του τις μεταβολές της ταξικής πάλης και τις μεταβολές στις συνειδήσεις των εργαζομένων, στο μεγάλο χρονικό διάστημα που υπάρχει μεταξύ δυο Συνεδρίων (τριετία).

Άλλη μια προσέγγιση της οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος είναι αυτή της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, στις οποίες μεταξύ Δ.Σ των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων παρεμβάλλεται η Γενική Συνέλευση των Προέδρων, η οποία συνέρχεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή όταν το ζητήσει το 1/10 των Συλλόγων. Στις Γενικές Συνελεύσεις των Προέδρων, Έκτακτες ή Επείγουσες, οι Πρόεδροι δεν μεταφέρουν την προσωπική τους άποψη τους, αλλά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων και ψηφίζουν με βάση τις αποφάσεις των. Οι ψήφοι μάλιστα του κάθε Προέδρου είναι ανάλογες των αντιπροσώπων που είχε ο σύλλογος το τελευταίο Συνέδριο του κλάδου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι οι Ομοσπονδίες αυτές έχουν δώσει και δείγματα δημοκρατικής λειτουργίας, μεγάλων απεργιακών αγώνων με συμμετοχή της βάσης, αλλά και κατακτήσεις για τους εργαζόμενους.

Η οργανωτική αυτή καταστατική μορφή περιορίζει, αν θέλετε τις αρμοδιότητες του Δ.Σ της Ομοσπονδίας είναι όμως πιο αμεσοδημοκρατική, αφού κάθε πρόταση του Δ.Σ για καίρια ζητήματα πηγαίνει στη βάση και λαμβάνει την έγκρισή της, αποτυπώνοντας έτσι την κυρίαρχη θέληση των εργαζομένων, αλλά και τον συσχετισμό δυνάμεων των συγκεκριμένων συνθηκών και εκείνης της φάσης που διανύει το κίνημα. Μια τέτοια οργάνωση σε αντίθεση με το Γενικό Συμβούλιο ενεργοποιεί τους εργαζόμενους, αφού τους καθιστά υποκείμενα στη λήψη των αποφάσεων και αναζωογονεί του Συλλόγους και τις διαδικασίες τους (Γενικές Συνελεύσεις κλπ.)

Σε αυτή την βάση γίνεται και παρακάτω πρόταση στο Καταστατικό της ΠΟΣΥΝΑ :

 

Α. Στη θέση του άρθρου 13 του προτεινόμενου Καταστατικού της ΠΟΣΥΝΑ, που αφορά το Γενικό Συμβούλιο και του οποίου προτείνεται η αφαίρεση, προστίθενται τα κάτωθι άρθρα με την κατωτέρω αρίθμηση, η οποία αλλάζει κατά 5 την αρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του Καταστατικού (το 14 σε 19 το 15 σε 20 κ.ο.κ.), έτσι ώστε το σύνολο των άρθρων του Καταστατικού γίνεται 40.

 

ΆΡΘΡΟ 13

(Γενικές Συνελεύσεις)

 

1.      Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες, είναι τα ανώτατα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας μεταξύ δύο συνεδρίων και συγκροτούνται από τους προέδρους των Συλλόγων ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.      Η τακτική Γεν. Συνέλευση πραγματοποιείται στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο συνεδρίων και συγκαλείται το μήνα ……………….στην …………

3.      α) Στις έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και η Γραμματεία των Συνελεύσεων εξυπηρετείται από μέλη του Δ.Σ.

β) Στην τακτική Γεν. Συνέλευση του ……… προεδρεύει τριμελές αιρετό προεδρείο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα, που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση χωριστά για κάθε θέση.

γ) Σε περίπτωση θέματος εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της Ε.Ε.

δ) Προκειμένου να συζητηθεί θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ συγκαλείται έκτακτη Γεν. Συνέλευση με μόνο αυτό το θέμα. Η Γεν. Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από:

Ι) Από το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ

ΙΙ) Από το 1/10 των Συλλόγων. Η εμπιστοσύνη αίρεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, όταν αυτή συγκεντρώνει το ½ συν 1 του συνολικού αριθμού των Συλλόγων – μελών που διαθέτουν το ½ συν 1 των ψήφων.

4.      Στην πρόσκληση για την Τακτική Γεν. Συνέλευση του …………, που δημοσιεύεται δύο μήνες πριν, πρέπει να αναφέρονται:

α) Ο τόπος, η χρονική διάρκεια με ημέρα και ώρα έναρξης και ο αριθμός (αύξων) της Συνέλευσης.

β) Τα θέματα που θα συζητηθούν και ο αναγκαίος για απαρτία της Συνέλευσης αριθμός μελών.

5.      Οι προτάσεις της Διοίκησης για τα θέματα της Συνέλευσης δημοσιεύονται δύο μήνες πριν.

6.      Σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης μπορούν οι Σύλλογοι να υποβάλλουν στην ΠΟΣΥΝΑ κάθε θέμα με τις σχετικές γι’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γεν. Συνέλευσης και να δημοσιευτεί.

7.      Προσθήκη νέων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη μετά τη μηνιαία προθεσμία, γίνεται μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης πριν αρχίσει η συζήτηση της Η.Δ.

 

ΆΡΘΡΟ 14

(Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις)

 

Η Τακτική Γεν. Συνέλευση ……………..του …………..:

1. Ελέγχει τα της πορείας και μπορεί να τροποποιεί την ιεράρχηση στόχων που έγινε στο συνέδριο.

2. Τροποποιεί ή εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΠΟΣΥΝΑ και εγκρίνει τον απολογισμό ή καταλογίζει ευθύνες, ύστερα από εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3.      Αποφασίζει για τις σχέσεις της ΠΟΣΥΝΑΕ με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και για τη συμμετοχή της σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς.

4.      Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την ΠΟΣΥΝΑ και τον κλάδο, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά τους στόχους του Συνεδρίου.

5.      Αποφασίζει για την πόλη στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο συνέδριο.

 

ΑΡΘΡΟ 15

(Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις)

 

1.      Όταν ζητήματα της ΠΟΣΥΝΑ απαιτούν την έγκριση των Συλλόγων, είτε κατά την απαίτηση του καταστατικού, είτε κατά την κρίση του Δ.Σ., είτε ύστερα από αίτηση του 1/10 τουλάχιστο των Συλλόγων, καλούνται οι Σύλλογοι σε Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΥΝΑΕ και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

2.      Για τη σύγκληση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες της Τακτικής ούτε η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Αλλά:

α) Όταν αποφασίζεται η σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης (Έκτακτης) από το Δ.Σ., ορίζεται η πραγματοποίησή της μέσα σε πέντε (5) ημέρες όταν συντρέχει Επείγουσα ανάγκη και σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες σε ομαλές περιστάσεις.

β) Όταν συγκαλείται η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των Συλλόγων, ο χρόνος σύγκλησής της καθορίζεται από τους Συλλόγους, στα χρονικά όρια των 20 – 30 ημερών.

γ) Τα θέματα Η.Δ. καθορίζονται από εκείνους που συγκαλούν την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση και προτάσσονται στη συζήτηση.

Επιπλέον το Δ.Σ. μπορεί να προσθέσει στην Η. Δ. της πρόσκλησης των Συλλόγων και άλλα θέματα που κοινοποιούνται στους Συλλόγους μαζί με τα θέματα των Συλλόγων, που ζήτησαν τη σύγκληση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

1.      Οι Σύλλογοι πρέπει έγκαιρα να αναφέρουν στην ΠΟΣΥΝΑ, αν θα συμμετάσχουν ή όχι στη Γεν. Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη.

2.      Αν στις απαντήσεις των Συλλόγων προκύψει ότι η Γεν. Συνέλευση δεν θα έχει απαρτία τότε:

α) Αν πρόκειται για Έκτακτη Επείγουσα Γεν. Συνέλευση, αυτή ματαιώνεται και η σχετική απόφαση, που αναμενόταν από την Έκτακτη Επείγουσα Γεν. Συνέλευση λαμβάνεται από το Δ.Σ.

β) Αν πρόκειται για Έκτακτη, όχι Επείγουσα Γεν. Συνέλευση, αναβάλλεται για το επόμενο 20ήμερο. Αν και μετά την αναβολή δεν εξασφαλιστεί απαρτία, ματαιώνεται.

γ) Αν πρόκειται για την Τακτική Γεν. Συνέλευση τον …………. , τότε αυτή αναβάλλεται για το πρώτο 10ήμερο του ………. , οπότε πραγματοποιείται και με το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων, με βάση την οικονομική υποχρέωση της προηγούμενης συνδικαλιστικής περιόδου.

3.      Κάθε αναβολή ή ματαίωση Γεν. Συνέλευσης γνωστοποιείται, όπως και η πρόσκληση για τη σύγκλησή της.

 

ΑΡΘΡΟ 17

 

1. Η απαρτία της Γ.Σ. καθορίζεται ως εξής:

Στην Γεν. Συνέλευση ………… καθώς και στις Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, πρέπει να παραβρίσκονται τουλάχιστον τα μισά (1/2) συν 1 από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και που διαθέτουν το ½ συν 1 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των Συλλόγων.

2. Οικονομικά τακτοποιημένοι Σύλλογοι θεωρούνται όσοι καταβάλλουν τη συνδρομή των μελών τους στην ΠΟΣΥΝΑ, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του καταστατικού.

3.      Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού των αντιπροσώπων Συλλόγων – μελών που δικαιούνται ψήφο ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία, εφόσον το ζητήσουν 5 τουλάχιστον μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.      Όταν πρόκειται για ζητήματα εμπιστοσύνης στη Διοίκηση και στην Ελεγκτική Επιτροπή, η ψηφοφορία είναι μυστική με ψηφοδέλτιο.

5.      Κάθε Πρόεδρος ή νόμιμος εκπρόσωπος του ψηφίζει με τις ψήφους που διαθέτει ο Σύλλογός του, εκτός από θέματα διαδικασίας όπου ψηφίζει με μία ψήφο.

6.      Οι ψήφοι κάθε Συλλόγου είναι ο αριθμός των αντιπροσώπων του στο προηγούμενο Συνέδριο.

7.      Σε όλες τις ψηφοφορίες οι αποφάσεις λαμβάνονται με το ½ συν 1 του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα παρόντα μέλη, εκτός από θέματα διαδικασίας όπου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της παρ.5 του παρόντος άρθρου).

8.     Η απόφαση για μεταβολή του σκοπού της ΠΟΣΥΝΑ απαιτεί ομοφωνία.

9.      Στη Γεν. Συνέλευση που αποφασίζει για απεργία, η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του ½ συν 1 των παρόντων μελών, που πρέπει να διαθέτουν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα παρόντα μέλη.

10.  Στις Γεν. Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες, Σύλλογοι που δεν εξέλεξαν αντιπροσώπους στο τελευταίο Συνέδριο, μετέχουν με μία ψήφο.

 

ΑΡΘΡΟ 18

 

1.  Δικαίωμα λόγου σε Γεν. Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, στα θέματα της Η. Δ., έχουν μόνο οι Πρόεδροι των Συλλόγων που είναι έγκαιρα οικονομικά τακτοποιημένοι και σε περίπτωση απουσίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

2.   Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι Πρόεδροι των Συλλόγων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

3.   Μπορεί με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης να δοθεί ο λόγος, όχι και δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί το Σώμα σε συγκεκριμένο θέμα της Η. Δ.

 

Εννοείται ότι, όπου, στα υπόλοιπα άρθρα του προτεινομένου από το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ Καταστατικού, υπάρχει ό όρος «Γενικό Συμβούλιο», προτείνεται η αντικατάστασή του με τον όρο «Γενική Συνέλευση των Προέδρων»

 

Β. Στο άρθρο 17 του προτεινομένου από το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ Καταστατικού, (22 με την πρότασή μας) προτείνεται να προστεθούι ως παράγραφοι:

 

δ.  Αποφασίζει για αγωνιστικές εκδηλώσεις για τη διεκδίκηση των συμφερόντων του κλάδου και τις υποβάλει σε Γεν. Συνέλευση για έγκριση, εάν περιλαμβάνεται σε αυτές απεργία.(Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται απεργίες αλληλεγγύης σε κινήματα, λαούς, διωκόμενους αγωνιστές, για ζητήματα δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας κλπ). Για τις άλλες ζητεί την έγκριση της Γεν. Συνέλευσης κατά την κρίση του.

ε.  Συγκαλεί τους αντιπροσώπους των Συλλόγων σε Γεν. Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες και σε Συνέδρια.

 

Γ. Στο άρθρο 2 προτείνεται να προστεθούν ως παράγραφοι :

 

      γ. Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Δ.Υ. και των εργαζομένων γενικότερα.     

δ. Η προώθηση και προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των δημοκρατικών θεσμών και της εθνικής ανεξαρτησίας.     

ε. Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους,     

στ. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και η κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων.   

  ζ . Η συμβολή της στον αγώνα για την εδραίωση και προάσπιση της Ειρήνης και η ανάλογη διαπαιδαγώγηση των νέων.

 

Κατατίθεται επικουρικά και για ενημέρωση, προσαρμοσμένη και η σχετική ρύθμιση της ΔΟΕ

(ελαφρώς διαφοροποιημένη και πιο συνοπτική από αυτή της ΟΛΜΕ)

 

Άρθρο ……

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

 

1) Εκτός από τα παραπάνω όργανα που είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, θεσμοθετείται η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ των Συλλόγων μελών.

2) Η Ολομέλεια συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ ή αν το ζητήσει το …….1/6 των συλλόγων μελών με σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ, που θα περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα.

3) Η Ολομέλεια των Προέδρων αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που καταρτίζεται από το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΝΑ. Την ημέρα της συνεδρίασης της Ολομέλειας μπορεί με απόφασή της κατά πλειοψηφία να εγγράψει και άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

4) Η Ολομέλεια συγκροτείται από τους Προέδρους όλων των συλλόγων μελών της ΠΟΣΥΝΑ, εφ’ όσον έχουν εκλέξει ένα τουλάχιστον αντιπρόσωπο στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του Κλάδου. Μπορεί να συμμετάσχει και Πρόεδρος συλλόγου που δεν έχει εκλέξει αντιπρόσωπο, μόνο όμως με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται ο σύλλογος εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

5) Η Ολομέλεια των Προέδρων αποφασίζει για την εξειδίκευση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΠΟΣΥΝΑ, με κύριο στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών που εκπροσωπεί και να εξασφαλιστεί η επιτυχία των αγώνων του Κλάδου. Αποφασίζει για κυρίαρχα και σημαντικά ζητήματα τόσο στη διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου, κυριάρχησης στόχων, πρόταξη αιτημάτων και προσδιορισμό μορφών δράσης σύμφωνα με τις επιλογές του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων, αποφασίζει για έκτακτα θέματα που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων της ΠΟΣΥΝΑ, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέψει αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου.

6) Κάθε Πρόεδρος ή εκπρόσωπός του συμμετέχει στην Ολομέλεια με τόσους ψήφους όσοι και οι αντιπρόσωποι του συλλόγου του στην τελευταία πριν από τη σύγκληση Γενική Συνέλευση της ΠΟΣΥΝΑ, μεταφέρει δε απαραίτητα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου του επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της συγκεκριμένης κάθε φορά ολομέλειας. Σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί απαρτία και λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση των μελών του πρωτοβάθμιου συλλόγου, μπορεί ο Πρόεδρος του συλλόγου αυτού να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, αλλά μόνο με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

7) Η Ολομέλεια των Προέδρων είναι δυνατόν, αν απαιτηθεί από τις ανάγκες, να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Οργάνου, που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων μελών της ΠΟΣΥΝΑ

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ