ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 30-6-2010

 

ΟΣΥΝΑΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 2

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μέλη Γενικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλείστε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Γ. Συμβουλίου στις 30-06-2010,

 

ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝS IMPERIAL,

 

πλατεία Καραϊσκάκη, με θέματα συζητήσεως στην ημερήσια διάταξη τα

 

κάτωθι:

1.  Ενημέρωση από Πρόεδρο του Δ.Σ για τις ενέργειες και επαφές που έγιναν μέχρι                                                            την  ψήφιση του Καλλικράτη 07-06-2010 και μετά.

2. Τοποθετήσεις – Προτάσεις της ομοσπονδίας για την ουσιαστική

ενημέρωση των Συναδέλφων για τις μετατάξεις, μισθοδοσία, Εσωτερικός                                                                              Κανονισμός Λειτουργίας, επιλογή Υπηρεσίας.

3. Συζήτηση για αλλαγή του καταστατικού και της ονομασία  της

Ομοσπονδίας και των πρωτοβαθμίων Συλλόγων σε εναρμόνιση των νέων

δεδομένων μετά την ψήφιση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

4. Κατάλογος ομιλητών.

5. Εκδοση Αποφάσεων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ