ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις μετατάξεις (μπορείτε να τη βρείτε και στη διεύθυνση: www.ypes.gr)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 33782

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

1. Περιφέρειες της Χώρας

Α. Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης

στις Έδρες

Ταχ.Δ/νση

: Σταδίου 27

Β. Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης

Τ.Κ.

: 10183 Αθήνα

Στους Νομούς

Πληροφορίες

: Θ. Παπασημακοπούλου,

Α. Πατσιαβούρα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της

Τηλέφωνο

: 213-1364377 και 213-1364380

Χώρας

FAX

: 213-1364383

Δ/νσεις Διοικητικού

Για τα θέματα των αρμοδιοτήτων

Πληροφορίες: Α. Παπάζογλου,

τηλ: 213 136 4342

Αριθμός Εγκυκλίου: 9

ΘΕΜΑ:

Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.1 του ν.3852/2010

Όπως γνωρίζετε, στις 7 Ιουνίου 2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), με τον οποίο ψηφίστηκε η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Στόχος της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας, ανάμεσα σε άλλα, είναι η ολοκληρωμένη αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού προκειμένου η λειτουργία της να μπορεί αποτελεσματικά και αποδοτικά να υποστηριχθεί προς εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών και των πολιτών εν γένει.

Καταλυτικό παράγοντα της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρόκειται να στελεχώσει τις νέες οργανωτικές δομές της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Για το σκοπό αυτό, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει σειρά διατάξεων, αναφορικά με μετατάξεις προσωπικού, για την ορθολογική κατανομή της στελέχωσης των υπηρεσιών των νέων αυτοδιοικητικών μονάδων.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι οι προβλεπόμενες μετατάξεις, έχοντας στόχο, όπως προαναφέρθηκε, την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών που θα κληθούν να ασκήσουν τις απονεμόμενες σε αυτές αρμοδιότητες, αφορούν αποκλειστικά στη μετάταξη στις συγκεκριμένες και μόνο υπηρεσίες, και όχι σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ προς τα οποία ενδεχομένως το προσωπικό επιθυμεί να μεταταγεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης της αποκλειστικότητας των προθεσμιών που τίθενται ευθέως από το άρθρο 257 παρ. 1 του ν. 3852/2010 σας θέτουμε υπόψη τα εξής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού:

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα μετάταξης

Τονίζεται ότι το προσωπικό που μετατάσσεται στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του ν.3852/2010 ανήκει οργανικά ή ασκεί καθήκοντα σε υπηρεσίες, των οποίων οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τους δήμους την 1/1/2011. Ειδάλλως, το προσωπικό αυτό μετατάσσεται αυτοδίκαια από 1/1/2011 στους δήμους αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ. 2. του ν. 3852/2010.

Το προσωπικό που εμπίπτει στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 είναι:

α. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στους δήμους για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα.

β. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων αρμοδιότητες των οποίων απονέμονταιμεμονωμένα στους δήμους και εφόσον οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ασκούνται από τον υπάλληλο.

γ. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό τωναποκεντρωμένων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 1α του ν 3852/2010, ανάλογα αν πρόκειται για την περίπτωση α΄ ή για την περίπτωση β΄.

δ. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των υπηρεσιών των προηγουμένων περιπτώσεων, το οποίο είναι αποσπασμένο βάσει κοινών ή ειδικών διατάξεων σε άλλες υπηρεσίες, ακόμη και του εξωτερικού, εφόσον όμως υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία και επιπλέον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β΄.

ε. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των υπηρεσιών των προηγουμένων περιπτώσεων το οποίο τελεί σε πάσης φύσεως άδειες (π.χ. άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αναρρωτική, άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου κ.λπ.), εφόσον όμως υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία και επιπλέον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β΄.

Οι διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 1 του ν.3852/2010 δεν αφορούν σε υπαλλήλους που:

  • διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο των δύο ετών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
  • ανήκουν οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, αλλά είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Σε ποιο δήμο γίνεται η μετάταξη

α. Στο δήμο της έδρας του Νομού.

β. Στο δήμο εντός των ορίων του οποίου λειτουργούσε η καταργούμενη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 95 παρ.5 του ν.3852/2010 (προσωπικό περίπτωσης γ ενότητας 1).

Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει κυρίως αποκεντρωμένες νομαρχιακές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του νομού Αττικής, το προσωπικό των οποίων θα μεταταγεί στους δήμους, στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες αυτές. Περιλαμβάνει επίσης και αποκεντρωμένες νομαρχιακές υπηρεσίες που εδρεύουν σε άλλους δήμους, πλην της πρωτεύουσας νομού, στους λοιπούς νομούς της χώρας. 

Διευκρινίζεται δηλαδή ότι όσοι υπάλληλοι υπηρετούν σε αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία της οποίας οι αρμοδιότητες από 1/1/2011 απονέμονται, εν όλω ή εν μέρει στους δήμους, μετατάσσονται στον αντίστοιχο δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία στην οποία σήμερα υπηρετούν. 

3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται με αίτησή τους προς το Νομάρχη, έως 8-7-2010, να ζητήσουν τη μετάταξή τους στο δήμο (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης). Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι αποκλειστική, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προώθηση αιτημάτων που θα κατατεθούν μετά την πάροδό της.

4. Διαδικασία μετάταξης

Ο Νομάρχης μετά την παραλαβή της αίτησης οφείλει άμεσα να εξετάσει εάν πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 257 παρ 1 ή 95 παρ 5 του ν.3852/2010 για τη μετάταξη, δηλαδή εάν ο αιτών ανήκει σε οργανική, αποκεντρωμένη ή μη, μονάδα, της οποίας αρμοδιότητες, είτε εν συνόλω είτε εν μέρει, απονέμονται στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση από 1/1/2011.

Ακόμη και αν δεν υπάρχει πράξη τοποθέτησης του υπαλλήλου στην κρίσιμη υπηρεσιακή μονάδα, θα εξετάζεται εάν το προσωπικό αυτό ασκεί στην πραγματικότητα καθήκοντα στη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα.

Εν συνεχεία, ο Νομάρχης πρέπει άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία της κρατικής Περιφέρειας με απόδειξη και με κλητήρα:

την αίτηση

τον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου και

βεβαίωση του νομάρχη, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για τη μετάταξη.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή έως 8-8-2010) εκδίδει απόφαση, με την οποία το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού (ή, στην περίπτωση του άρθρου 95 παρ. 5, στο δήμο όπου εδρεύει η αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.

Θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη εγκύκλιος προς τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών για τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Τονίζεται ότι τόσο το μόνιμο όσο και το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την μεταφορά του στους δήμους.

Το προσωπικό αυτό λαμβάνει εφεξής τις αποδοχές που προβλέπονται για το προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων των δήμων. Σε περίπτωση που το σύνολο των αποδοχών της νέας θέσης είναι μικρότερο, σε σχέση με εκείνες που λάμβανε πριν τη μετάταξή του, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά οι τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, όπως και τα κάθε είδους επιδόματα.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι εάν με την ανωτέρω διαδικασία δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 α και β του άρθρου 257 του ν. 3852/2010,  για την οποία θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από την υπηρεσία μας.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τον αποκλειστικό χαρακτήρα των προθεσμιών,  εφιστούμε την προσοχή σας για τις κατά προτεραιότητα  ενέργειές σας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες που θα δυσχεράνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ειδικότερα παρακαλούνται:

α. οι Δ/νσεις Διοικητικού των ΟΤΑ β΄ βαθμού να ενημερώσουν αυθημερόν και ενυπόγραφα όλους τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ 5του ν. 3852/2010, ώστε να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους.

β. οι Δ/νσεις Αυτ/σης και Αποκ/σης, οι Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης των Περιφερειών της Χώρας, καθώς και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο, με τον οποίο θα επικοινωνεί αποκλειστικά η υπηρεσία μας για τα θέματα που αναλύονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως αποστείλετε έως 18/6/2010, στα φαξ της υπηρεσίας μας (210-3744383 και 210-3744389) το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου υπαλλήλου, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική του διεύθυνση για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– ΕΝΑΕ

– ΟΣΥΝΑΕ

– ΚΕΔΚΕ

– ΠΟΕ- ΟΤΑ

– ΠΟΠ -ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Υφυπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Γραφείο Νομικού Συμβούλου

– Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης

– Δ/νση Μηχανοργάνωσης (με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου).

– Δ/νσή μας (3)

 

 


Πρόκειται για τους τομείς της Πολεοδομίας και της Πρόνοιας.

Μεμονωμένα απονέμονται στους Δήμους από 1/1/2011 οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Στον τομέα «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων» του άρθρου 75 του ΚΔΚ προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ø Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.

Ø Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου.

Ø Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

Ø Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Ø Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α..

Ø Η χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚ 129Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

Ø Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.

Ø Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.

Ø Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

Ø Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

Ø Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ..

Ø Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.

Ø Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001.

Ø Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.

β. Στον τομέα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του άρθρου 75 του ΚΔΚ προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ø Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.

Ø Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Ø Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ø Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.

Ø Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.

Ø Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.

Ø Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

Ø Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

Ø Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Ø Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

Ø Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

Ø Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

Ø Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

Ø Η υλοποίηση:

α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,

β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ø Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

Ø Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

Ø Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

Ø Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

Ø Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

γ. Στον τομέα «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» του άρθρου 75 του ΚΔΚ προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Ø Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ø Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

Ø Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων.

Ø Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

Ø Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

Ø Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.

Ø Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Ø Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

Ø Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

Ø Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

Ø Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

Ø Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

Ø Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Ø H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

Ø Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

Ø Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄).

Ø Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

Ø Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Ø Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται μεαπόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.

δ. Στο άρθρο 75 του ΚΔΚ προστίθεται νέος τομέας με τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη-Κτηνοτροφία-Αλιεία», από τις αρμοδιότητες του οποίου μόνο οι ακόλουθες θα ασκηθούν από 1/1/2011:

Ø Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).

Ø Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

Ø Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

Ø Η διαχείριση βοσκοτόπων.

Ø Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).

Ø Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

Ø Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

ε. Απονέμονται επίσης από 1-1-2011 οι ακόλουθες κρατικές αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις:

Ø Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

Ø Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Ø Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Ø Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

Ø Η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

Ø Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.

Ø Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ø Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.

Ø Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Ø Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

Ø Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Ø Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.

Ø Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.

Ø Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.

Ø Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

Ø Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ø Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων ή η καταβολή του μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010.

Βλ. υποσημείωση 1

Εφιστούμε την προσοχή της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχίας, διότι πρόκειται για τη διαβίβαση του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, ο οποίος είναι μοναδικός.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 άρθρου 4 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄) ορίζεται ότι υπάλληλοι των ΟΤΑ β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ