ΠΑΣΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ομοσπονδία των Συλλόγων των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) των αιρετών Περιφερειών όλης της χώρας με έδρα την Αθήνα.

Η Επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι: «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων αιρετών Περιφερειών Ελλάδας και ο διακριτικός τίτλος: Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.».

 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

α.- Η συνένωση όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων των αιρετών Περιφερειών, σε μια Πανελλαδική Ένωση για την καλύτερη προστασία των υπαλλήλων από πλευράς συνθηκών εργασίας, υγείας, βιοτικού επιπέδου, περιβάλλοντος συνδικαλιστικών ελευθεριών, νομικής κάλυψης, κατοχύρωσης των αποκτημένων δικαιωμάτων τους και γενικά για την αρτιότερη ανάπτυξη, σφυρηλάτηση και διασφάλιση της ενότητας και δράσης του Αυτοδιοικητικού Κινήματος σε αγωνιστική κατεύθυνση, στην υπηρεσία των εργαζομένων και του λαού.

β.- Η προγραμματισμένη προσπάθεια ανύψωσης του πνευματικού επιπέδου των φυσικών προσώπων – μελών των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων και η υλική και ηθική συμπαράσταση για την καλλιέργεια συναδελφικότητας, συνεργασίας και σωστής συνδικαλιστικής συνείδησης.

 

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ για την ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ΣΚΟΠΩΝ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα

α.- Οργανώνει, συντονίζει και υποστηρίζει τους αγώνες των Συλλόγων – μελών.

β.- Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται. τις προτάσεις και τον προβληματισμό των μελών.

γ.- Συνεργάζεται με άλλες Ομοσπονδίες και κλαδικές ενώσεις Δημοσίων Υπαλλήλων.

δ.- Συνεργάζεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα.

ε.- Συμμετέχει και σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς (σε Ελλάδα και Ευρώπη) για την αποτελεσματικότερη προάσπιση των επιδιώξεων και σκοπών της σε πανδημοσιουπαλληλική βάση Ελλαδική και Ευρωπαϊκή.

στ.- Συνεργάζεται με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

ζ.- Οργανώνει συγκεντρώσεις, περιοδείες και σεμινάρια.

η.- Οργανώνει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων των υπαλλήλων, υπηρετούντων στις αιρετές Περιφέρειες της χώρας.

 

Άρθρο 4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους Ενιαίους Συλλόγους των Υπαλλήλων κάθε Περιφερειακής Ενότητας , που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις αιρετές Περιφέρειες της χώρας.

Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. μπορεί να ενταχθεί στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ύστερα από απόφαση του Συνεδρίου της.

 

Άρθρο 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. γίνονται Σύλλογοι Εργαζομένων στις αιρετές Περιφέρειες τις χώρας ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) .

Ειδικά στη Περιφέρεια Αττικής οι 4 Περιφερειακές Ενότητες της Αθήνας(που προήλθαν από τη κατάργηση της Νομαρχίας Αθήνας) και σε όσες Περιφέρειες ,περισσότερες της μιάς Π.Ε. συγκροτούσαν ένα σύλλογο και προήλθαν από την κατάργηση μιας Ν.Α.(π.χ. Κυκλάδες,Πειραιάς),μπορούν να έχουν ένα (1) Πρωτοβάθμιο Σύλλογο Εργαζομένων .

Ένας σύλλογος γίνεται μέλος της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ύστερα από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης και αφού υποβάλλει σχετική αίτηση.

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από:

α.- Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

β.- Αντίγραφο μητρώου των μελών του για το έτος εγγραφής.

γ.- Αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου επικυρωμένο από αρμόδιο Πρωτοδικείο.

δ.- Απόδειξη πληρωμής εγγραφής και πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών του συλλόγου.

Μετά την υποβολή της αίτησης με τα καθορισμένα στα εδάφια α, β, γ, και δ, της προηγούμενης παραγράφου δικαιολογητικά, το Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης του συνεδρίαση, εγγράφει με απόφαση του το σύλλογο και του κοινοποιεί την απόφαση αυτή.

Οι νέοι σύλλογοι αποκτούν το δικαίωμα των μελών αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

 

 

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α.- Να παρίστανται με αντιπροσώπους στα συνέδρια της Ομοσπονδίας και να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση τους.

β.- Να εκλέγουν και να εκλέγονται με τους αντιπροσώπους τους στη Διοίκηση και στα άλλα όργανα της 0μοσπονδίας.

γ.- Να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

δ.- Να προτείνουν Θέματα για συζήτηση στα Συνέδρια, με αίτηση τους πριν από τη σύγκληση τους.

ε.- Γενικά κάθε δικαίωμα που προκύπτει από τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.

 

Άρθρο 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Οι Σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α.- Να συμμορφώνονται με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις των Συνεδρίων της.

β.- Να εκτελούν τις αποφάσεις που παίρνονται νόμιμα από τα όργανα της Ομοσπονδίας.

γ.- Να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία.

δ.- Να πληροφορούν την Ομοσπονδία για κάθε σοβαρό ζήτημα ώστε να είναι έγκαιρη η συμπαράσταση της και η τυχόν κοινή με το σύλλογο ενέργεια.

 

 

Άρθρο 8

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.- Διαγράφονται από την Ομοσπονδία με απόφαση του Γ.Σ. και ύστερα από έγκριση του πρώτου Συνεδρίου, τακτικού έκτακτου, οι σύλλογοι – μέλη που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις των Συνεδρίων της ή δεν τηρούν το καταστατικό.

2.- Προϋπόθεση για τη διαγραφή του συλλόγου – μέλους είναι η έγγραφη σύσταση προς το Σύλλογο για να συμμορφωθεί. Αν δεν συμμορφωθεί διαγράφεται με απόφαση του πρώτου συνεδρίου τακτικού ή έκτακτου μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Γενικού Συμβουλίου. Η διαγραφή ισχύει με την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Συνεδρίου. Για τη διαγραφή απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των συνέδρων, με την απαρτία που ορίζει το άρθρο.

3.- Σύλλογος που διαγράφτηκε μπορεί να επανεγγραφεί μόνο με απόφαση του Συνεδρίου, τακτικού ή έκτακτου.

 

Άρθρο 9

ΠΟΡΟΙ

1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι:

α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00€ (ευρώ).

β.- Η μηνιαία συνδρομή των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ κατά φυσικό μέλος τούτων που αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Συνεδρίου.

γ.- Σε έκτακτες περιπτώσεις και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού του Γενικού Συμβουλίου δύναται να αναπροσαρμόζεται το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή.

 

Άρθρο 10

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ

Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο σύλλογος – μέλος που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία συνδρομές παραπάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες.

 

Άρθρο 11

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1.- Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α.- Μητρώο των συλλόγων – μελών.

β.- Βιβλία πρακτικών συνεδρίων.

γ.- Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Γενικού Συμβουλίου.

δ. Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

ε.- Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ.- Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στα οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

Γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν τη χρησιμοποίηση τους.

ζ.- Βιβλία εντολής καταχώρησης δαπανών υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο.

η.- Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταχωρείται κάθε περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο.

θ.- Βιβλίο πρωτοκόλλου.

ι.- Μητρώο αντιπροσώπων

2.- Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

Άρθρο 12

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

α) Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των Συλλόγων – μελών της που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο της Ομοσπονδίας.

β) Το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.).

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ε) Το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.)

 

Άρθρο 13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒ0ΥΛΙΟ

Α. ΕΚΛ0ΓΗ – ΣΥΓΚΡ0ΤΗΣΗ

1. Στην Ομοσπονδία λειτουργεί Γενικό Συμβούλιο τριάντα εννέα (39) μελών που εκλέγεται από το Συνέδριο με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με το νόμο του 1264/1982, με τριετή (3ετή) θητεία.

2. Τα εκλεγμένα μέλη του Γενικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή τους ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Αν ο πλειοψηφήσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Γ.Σ. τότε την ευθύνη της σύγκλησης έχει ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του δεύτερου κατά σειρά συνδυασμού, που το συγκαλεί μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, αν και αυτός δεν το συγκαλέσει, τότε την ευθύνη έχουν οι επόμενοι πλειοψηφήσαντες. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας του Γ.Σ., κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο Γενικός Σύμβουλος που το συγκάλεσε το συγκαλεί και πάλι την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

3. Στην πρώτη συνεδρίασή του το Γ.Σ. εκλέγει το Προεδρείο του, αποτελούμενο από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα σαν τακτικά μέλη και δύο αναπληρωτές. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε Θέση. Την ευθύνη της διαδικασίας μέχρι την εκλογή του Προέδρου έχει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε το ΓΣ, συνεπικουρούμενος από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Τα μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφια για τις παραπάνω θέσεις. 0 Σύμβουλος που εκλέγεται Πρόεδρος αναλαμβάνει την ευθύνη της συνέχισης της διαδικασίας μαζί με την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Για την εκλογή στις Θέσεις του Προεδρείου απαιτείται πλειοψηφία του μισού συν ένα των μελών του Γ.Σ.. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται σε δυο αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, στην τρίτη απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

4. Το Γ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε σώμα.

5. Το Προεδρείο του απερχόμενου ΓΣ παραδίδει στο νέο Προεδρείο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του όλα τα τηρούμενα από αυτό βιβλία, με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Β. ΑΡΜ0ΔΙ0ΤΗΤΕΣ – ΔΙΚΑΙ0Δ0ΣΙΑ

1. Φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. και για την πιστή τήρηση και εκτέλεση από το Δ.Σ. των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων του Συνεδρίου.

2. Αποφασίζει για διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις και απεργίες για την προώθηση των συμφερόντων των εργαζόμενων που εκπροσωπεί.

3. Εγκρίνει ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους που υποβάλλεται από το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

4. Συγκαλεί τα συνέδρια της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους.

5. Συναποφασίζει με το Δ.Σ. για έκτακτη προαιρετική ή υποχρεωτική εισφορά.

6. Συγκροτεί σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. επιτροπές από τα μέλη του και τους αντιπροσώπους των Συλλόγων για την μελέτη διαφόρων ειδικών θεμάτων.

7. Εγκρίνει και εισηγείται στα τακτικά Συνέδρια τον Διοικητικό Απολογισμό.

8. Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία.

9. Αποφασίζει για όλα τα θέματα Διοίκησης και διαχείρισης της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

10. Εκλέγει το Δ.Σ. με το σύστημα της απλής αναλογικής.

11. Εκχωρεί αρμοδιότητές του στο Δ.Σ. και το εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένες δραστηριότητες και πράξεις.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. συνεδριάζει κάθε έξη (6) μήνες έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Γ.Σ. που κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον επτά ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία συνεδρίασης. Σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του Προέδρου του Γ.Σ., η πρόσκληση αποστέλλεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Το Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα όταν το ζητήσουν:

α. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

β. Δεκατρία (13) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Σ. και αναφέρει τα υπό συζήτηση Θέματα. Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. μέσω του Προέδρου του Γ.Σ., υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

3. Στις συνεδριάσεις του Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Γ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος.

Βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Γ.Σ., στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

4. Για όσα δεν προβλέπονται στο παρόν άρθρο έχει ισχύ ο κανονισμός του Γ.Σ. που καταρτίζεται και εγκρίνεται με απόφαση του εντός ενός (1) έτος από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος καλεί το Γ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, όπου διευθύνει τη διαδικασία. Καταρτίζει σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. την Ημερήσια Διάταξη και συνυπογράφει με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΓΣ..

Τον Πρόεδρο απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Γραμματέας τηρεί το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του Γ.Σ..

Οι δύο αναπληρωτές αντικαθιστούν τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα απόντες ώστε να υπάρχει τριμελές Προεδρείο.

Ε. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου Θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται:

α) Αν υποβάλει έγγραφη Παραίτηση.

β) Αν απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Γ.Σ.

γ) Αν απολυθεί, εκτός αν η απόλυση του οφείλεται για συνδικαλιστική δράση και δεν έχει κριθεί αμετάκλητα.

δ) Αν πεθάνει.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το μέλος που παραιτήθηκε αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου.

Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή ο συνδυασμός με τον οποίο εκλέχτηκε δεν έχει αναπληρωματικούς, ή τους έχει εξαντλήσει ή αυτοί που υπάρχουν αρνούνται να τον αναπληρώσουν, τότε η αναπλήρωση γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής για την κατανομή των αδιάθετων εδρών.

Αν το μέλος του Γ.Σ. που αντικαθίσταται κατείχε θέση του Προεδρείου του Γ.Σ., το Γ.Σ. μετά την αντικατάσταση εκλέγει ένα από τα μέλη του για κάθε κενή θέση.

2. Κάθε παραίτηση μέλους του Γενικού Συμβουλίου από αξίωμα ή από μέλος υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται αυτοδίκαια αποδεχτή, αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες δεν υπάρξει σχετική απόφαση του ΓΣ. & Το Γενικό Συμβούλιο:

α) Αν εξαιτίας παραίτησης ή έκπτωσης μελών του που για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η αντικατάσταση τους παραμείνει με είκοσι επτά (27) τουλάχιστον μέλη του είναι σε θέση να εξαντλήσει την προβλεπόμενη θητεία του.

β) Αν παραμείνει με λιγότερα από είκοσι επτά (27) μέλη αλλά τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη του υποχρεούται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες να διενεργήσει Συνέδριο αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

γ) Αν απομείνει με λιγότερα από είκοσι (20) μέλη, τότε τα μέλη που απομένουν μαζί με όσους Προέδρους συλλόγων – μελών της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. αποδέχονται εντός δέκα (10) ημερών συγκροτούν Γενικό Συμβούλιο που υποχρεώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες να διενεργήσει Συνέδριο αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. Η αποδοχή ή η άρνηση της συμμετοχής των Προέδρων δηλώνεται με έγγραφο τους, που καταθέτουν στο πρωτόκολλο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

4. Στις περιπτώσεις α, β και γ, αν παραμείνουν με διακεκριμένες θέσεις κενές εξαιτίας παραιτήσεων είτε στο Γ.Σ. είτε στο Δ.Σ., αυτές καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη και εκλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του και μετά τη συγκρότησή του σε σώμα με τριετή θητεία.

Την ευθύνη της διαδικασίας για την εκλογή του Δ.Σ. έχει το Προεδρείο του Γ.Σ.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

 

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Δ. Σ. απαρτίζεται από τους:

α) Πρόεδρο,

β) Αντιπρόεδρο,

γ) Γραμματέα,

δ) Οργανωτικό Γραμματέα,

ε) Ταμία,

στ) αναπληρωτή ταμία,

ζ) υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και 6 μέλη.

2.- Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι αυτό το σκοπό ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού το αργότερο 10 μέρες μετά τις εκλογές.

Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Δ.Σ. απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας (απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.).

Η παραπάνω ψηφοφορία σε περίπτωση μη εκλογής, επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές.

Αν πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ψηφοφοριών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών.

 

Άρθρο 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναφέρονται τα θέματα συζήτησης Έκτακτα συνεδριάζει όταν υπάρχει λόγος και το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του, που αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται παραπάνω από τα μισά μέλη του. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μέσα σε δύο (2) ημέρες με την ίδια απαρτία.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με φανερές ψηφοφορίες.

 

Άρθρο 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Γ.Σ. και ενδεικτικά:

α.- Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων και του Γενικού Συμβουλίου.

β.- Συντάσσει το διοικητικό απολογισμό και το διαχειριστικό ισολογισμό και προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση.

γ.- Συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των μελών της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. σε συγκεντρώσεις.

δ.- Αποφασίζει για αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργίες.

ε.- Γενικά κρίνει και αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέμα για το οποίο το έχει εξουσιοδοτήσει το Γ.Σ.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. και την Ομοσπονδία σε όλες γενικά τις Αρχές, απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.

Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα και πρακτικά του Δ.Σ. και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας μπορεί να εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε όλες γενικά τις Αρχές.

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία κρατάει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο το πρακτικό των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γραμματέα όταν απουσιάζει – φροντίζει γενικά για τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ

Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. και τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία.

Ευθύνεται για τη χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας.

Συντάσσει και, υποβάλλει για έγκριση στο Γενικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους της θητείας του.

Τον Ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα καθήκοντα και υποχρεώσεις ο Αναπληρωτής Ταμίας.

0 Αναπληρωτής Ταμίας υποβοηθά τον Ταμία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝ0Σ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Έχει την αρμοδιότητα για κάθε δημόσια εκδήλωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.

Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων στα μέσα ενημέρωσης για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. και τα μέλη της, τα συνδικαλιστικά θέματα και κάθε τι που αφορά τους εργαζόμενους γενικότερα.

Ενημερώνει το Γ.Σ. και το Δ.Σ. για τα παραπάνω.

 

Άρθρο 18

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τον έλεγχο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ως προς την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης ασκεί πενταμελής Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από το Συνέδριο από κοινό ψηφοδέλτιο με το Γενικό Συμβούλιο για τριετή θητεία.

Τις εργασίες τις διευθύνει ο Πρόεδρο της που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.

Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις της για τα Συνέδρια.

Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας όποτε θέλει και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.

Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της Διοίκησης και την υποβάλλει στο Συνέδριο.

Άρθρο 19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκροτείται από τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβούλιων των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων.

2. Οι Πρόεδροι εκφράζουν πάντα τις θέσεις του οικείου Πρωτοβαθμίου Σωματείου, ενώ , με έγγραφό τους,μπορεί να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος του οικείου Δ.Σ.

Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται ένας εκ των Προέδρων που εκλέγεται στη πρώτη συνεδρίαση και για ένα έτος.

2.Συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρίαση κάθε εξάμηνο, και σε έκτακτη όταν το κρίνει σκόπιμο. Επίσης συγκαλείται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ενός από τους Συλλόγους της Περιφέρειας. Στις συνεδριάσεις του Π.Σ. μπορούν να παρίστανται και μέλη του Δ.Σ. ή του Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

3. Έδρα του Π.Σ., είναι Η έδρα της Περιφέρειας.

4. α. Το Π.Σ. εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα όργανα της Περιφέρειας και συμμετέχει με εκπρόσωπό του ή εκπροσώπους του, όπου απαιτείται ή ζητηθεί η γνώμη των εργαζομένων. β.Υποβάλλει στο Γ.Σ. και στο Δ.Σ. προτάσεις και εισηγήσεις για τοπικά και γενικότερα ζητήματα, συμμετέχοντας στον εσωτερικό διάλογο και τις διεργασίες για τη διαμόρφωση, την προβολή και τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. Μπορεί ακόμη να συνεργάζεται και με Π.Σ. άλλων Περιφερειών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ζητώντας προς τούτο τη συνδρομή και την εκπροσώπηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

και ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. και του Γ.Σ. δεν μπορούν να παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., να ενεργούν αντίθετα με τις αποφάσεις των συνεδρίων, να προβαίνουν ενσυνείδητα σε πράξεις ή παραλείψεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

2. Κάθε μια από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο για ανάκληση του υπαιτίου από το αξίωμα που τυχόν κατέχει ή ακόμα και έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και του Γ.Σ.

3. Μετά από ενυπόγραφη καταγγελία εναντίον μέλους του Δ.Σ. ή του Γ.Σ. για παραβάσεις της παραγράφου 1. του άρθρου αυτού, ο Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στον ενδιαφερόμενο και θέτει το θέμα στο Δ.Σ. ή στο Γ.Σ. αντίστοιχα, προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά.

Κατά τη συζήτηση ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει, αν το επιθυμεί, χωρίς δικαίωμα ψήφου σε ενδεχόμενη ψηφοφορία.

Για να επιβληθούν οι ποινές της ανάκλησης ή της έκπτωσης πρέπει να είναι διαπιστωμένη σοβαρή παράβαση και η απόφαση απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. και του Γ.Σ. αντίστοιχα.

Οι ποινές που επιβάλλονται είναι:

ανάκληση από το αξίωμα ή έκπτωση από μέλος του Δ.Σ. ή του Γ.Σ. αντίστοιχα.

4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση του Προέδρου, γίνεται συνολική ανασυγκρότηση του Δ.Σ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, γίνεται εκλογή μόνο για συγκεκριμένη θέση.

 

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο είναι το κυρίαρχο όργανο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

1.- Συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σ αυτή μέχρι το τελευταίο εξάμηνο.

2.- Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με το νόμο 1264/82.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Συλλόγου που αποτελεί και το εκλογικό μέτρο της εκλογής τους είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ψηφισάντων με τον αριθμό 23.

Αν παραμείνει υπόλοιπο μεγαλύτερο του 12, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Οι μη εκλεγέντες ως αντιπρόσωποι θεωρούνται ως αναπληρωματικοί, κατά τη σειρά επιτυχίας τους

3.- Αν στο Συνέδριο κωλύονται να πάρουν μέρος τακτικοί αντιπρόσωποι γίνεται αντικατάσταση τους με αναπληρωματικούς του ιδίου ψηφοδελτίου, τηρούμενης της σειράς εκλογής.

4.- Η αντικατάσταση αντιπροσώπων γνωρίζεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με έγγραφο του Δ.Σ. του Συλλόγου, το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα του Συνεδρίου.

5.- Κάθε σύλλογος – μέλος υποβάλλει στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας μετά από κάθε εκλογή αντιπροσώπων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, επίσημο πρακτικό της εκλογής των αντιπροσώπων.

Αν υπάρχουν ελλείψεις, αμφιβολίες ή αντιρρήσεις, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ειδοποιεί επτά (7) ημέρες πριν το Συνέδριο το Σύλλογο – μέλος ότι πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία και να εκδώσει διευκρινήσεις, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από το Συνέδριο.

 

Άρθρο 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.-Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Ομοσπονδία, τους Συλλόγους – μέλη της και τα δημοσιοϋπαλληλικά προβλήματα γενικότερα.

2.- Ειδικότερα το Συνέδριο έχει σαν αποστολή να:

α) Να διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Γενικού Συμβουλίου και του Δ.Σ.

β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

γ) Εκλέγει από τους αντιπροσώπους, τα όργανα της Ομοσπονδίας (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) και τους αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

δ) Τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το καταστατικό.

ε) Αποφασίζει τελικά για την εγγραφή ή τη διαγραφή μελών Πρωτοβάθμιων Σωματείων, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

στ) Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

 

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.- Το Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας συγκαλείται κάθε τρία χρόνια. Η σύγκληση γίνεται με έγγραφη πρόσκληση του Γ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στους Συλλόγους – μέλη σε τρεις μήνες τουλάχιστον πριν.

Στο Συνέδριο τίθενται για έγκριση και έλεγχο των αντιπροσώπων:

α) 0 διοικητικός απολογισμός.

β) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

γ) Η θέση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.

δ) Κάθε άλλο θέμα εκτός από την ημερήσια διάταξη που υποβάλλεται από το Γ.Σ. ή από τους Συνέδρους και εγκρίνεται από το Συνέδριο.

2.- Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με απόφαση του ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση του το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των αντιπροσώπων που οι Σύλλογοί τους είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., που θα ορίζει και τα θέματα για συζήτηση. Το Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα που όμως δεν συζητιούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης.

3.- Σε περίπτωση που το Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. δεν συγκαλέσει τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο, όπως είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1. και 2. του παρόντος άρθρου, το Συνέδριο συγκαλείται ύστερα από προσφυγή Πρωτοβάθμιου Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή στα θέματα ημερήσιας διάταξης υπάρχει και ή έκπτωση του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 24

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.-Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την πρώτη ημέρα είναι παρόντες το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Συλλόγων – μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία. Η απαρτία διαπιστώνεται από τη Γ.Σ. του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

2.- Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη μέρα το Συνέδριο συνέρχεται μετά δέκα πέντε (15) ημέρες με τα ίδια θέματα οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Συλλόγων – μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.

3.- Αν πρόκειται να παρθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση της Ομοσπονδίας ή διαγραφή Συλλόγου – μέλους, για να γίνει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) από τους αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων – μελών.

4.- Τα μέλη του Γ.Σ. που δεν είναι σύνεδροι έχουν δικαίωμα λόγου κατά τις συζητήσεις για τη λογοδοσία του Γ.Σ., αλλά δεν λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες.

 

Άρθρο 25

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Αμέσως μετά, το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας ανάμεσα στα μέλη του πενταμελή Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και δύο Γραμματείς.

Η διάρκεια του Συνεδρίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 26

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Οι αποφάσεις στο Συνέδριο παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων συνέδρων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.

2.- Αν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τους παρόντες αντιπροσώπους.

3.- Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή εφορευτικής επιτροπής, ψήφο εμπιστοσύνης προς τα όργανα, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας, προσωπικά ζητήματα, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, διαγραφή Συλλόγου και εκλογή αντιπροσώπων για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οι αποφάσεις & αυτά τα θέματα είναι άκυρες.

Άρθρο 27

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Στο Αρχαιρεσιακό Συνέδριο και κατά την πρώτη μέρα των εργασιών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, εφορευτική επιτροπή από πέντε (5) μέλη.

Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

2.- Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος που βρίσκεται στο Συνέδριο.

3.- Φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων.

4.- Δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή από τους μεμονωμένους υποψηφίους συστάσεις και αποφασίζει σχετικά και αιτιολογημένα.

 

 

Άρθρο 28

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1.-Οσοι από τους συνέδρους επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Γ.Σ. και την Ε.Ε. ή αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας σε ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην εφορευτική επιτροπή. Οι συνδυασμοί υποβάλλουν έγγραφη αίτηση με συνολικό κατάλογο υποψηφιοτήτων.

2.- Κάθε συνδυασμός θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος ανεξάρτητα του αριθμού των υποψηφίων.

3.- Την πρώτη μέρα και μετά την εκλογή του Προεδρείου ακολουθεί άμεση εκλογή της εφορευτικής επιτροπής όπως στο άρθρο 24 ορίζεται. Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής ακολουθούν απολογισμός και οι τοποθετήσεις των Συνέδρων. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για τα όργανα Διοίκησης (Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) και αντιπροσώπων για το τριτοβάθμιο όργανο (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή.

4.- Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό ανάδειξης των υποψηφίων κατά συνδυασμό με αλφαβητική σειρά και τους μεμονωμένους.

 

Άρθρο 29

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1.- Με βάση τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για τις ενιαίες διαστάσεις σχήμα και χρώμα που θα έχουν τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους εκπροσώπους των συνδυασμών και τους μεμονωμένους.

2.- Καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια για κάθε συνδυασμό.

Για την εκλογή εκπροσώπων για το τριτοβάθμιο όργανο απαιτείται ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

 

Άρθρο 30

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Γ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια, την τελευταία μέρα εργασιών του Συνεδρίου, μετά τη λήξη των εργασιών, με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82.

2.- Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, της κάρτας του αντιπροσώπου ή και του βιβλιαρίου υγείας.

3.- Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους παριστάμενους αντιπροσώπους των υποψηφίων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.

4.- Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότερος από ένας συνδυασμός όλοι οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.

5.- Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού που ορίζεται από το συνδυασμό και εκπρόσωπος κάθε μεμονωμένου ψηφοδελτίου.

 

Άρθρο 31

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα της Διοίκησης (Γ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, αντιπρόσωποι για τα ανώτερα όργανα) εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82.

Άρθρο 32

ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Οκτώβρη κάθε έτους πραγματοποιείται τακτική Ολομέλεια με τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ., του Γ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των μελών των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συλλόγων – μελών της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

2. Σκοπός των Ολομελειών αυτών είναι η διαμόρφωση της πολιτικής συνδικαλιστικής τακτικής και δράσης στα πλαίσια των αποφάσεων των οργάνων της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

3. Έκτακτες Ολομέλειες Δ.Σ. συγκαλούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., για θέματα μείζονος σημασίας.

 

Άρθρο 33

ΔΙΑΛΥΣΗ της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

1.- Η διάλυση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. αποφασίζεται από το Συνέδριο που συγκαλείται ειδικά γι αυτό το σκοπό, βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.

2.- Η Γ.Σ. που Θα αποφασίσει για τη διάλυση της θα αποφασίσει για την τυχόν περιουσία της.

 

Άρθρο 34

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.- Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου.

2.- Το Συνέδριο για να προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να απαρτίζεται από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι κατ άρθρο και στο σύνολο του τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα τρία τέταρτα (¾) των παρόντων αντιπροσώπων.

 

 

Άρθρο 35

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι στρογγυλή, κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία της και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 2000.

 

Άρθρο 36

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 36 άρθρα ρυθμίζεται από το Συνέδριο ή το Γ.Σ. που οι αποφάσεις του πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ