Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Ανάκληση εγγράφου – Έκδοση οδηγιών

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                            Αθήνα  30/9/2021

                                            Αριθμ. Πρωτ.: 109

 

            Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου    

    Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

γ. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

Θέμα: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Ανάκληση εγγράφου – Έκδοση οδηγιών.

 

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 1261/2021 (συνημμένο 1), απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήματος Θ΄ (Ακυρωτικού Σχηματισμού), με την οποία έγιναν δεκτές,

α) η από 18-01-2021 και με αριθμό καταχ. ΑΚ 48/18-01-2021 Αίτηση Ακυρώσεως, κατά της με αριθμό 897853/19-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία μετατέθηκε υπάλληλος από τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αιγάλεω Αττικής και

β) η από 16 Μαρτίου 2021 και με αριθμό καταχ. ΑΚ 287/16-03-2021 Αίτηση Ακυρώσεως, κατά της με αριθμό 10687/29-01-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η από 02-12-2020 ειδική διοικητική προσφυγή του (άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018), κατά της πιο πάνω με αριθμό 897853/19-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με το παραπάνω περιεχόμενο και ακυρώθηκαν, αμετάκλητα, οι ανωτέρω προσβληθείσες επί ακυρώσει αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως παράνομες.

Ειδικότερα, με την ως άνω δικαστική απόφαση κρίθηκαν αμετάκλητα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «6. Επειδή, με τις κρινόμενες αιτήσεις προβάλλεται, καταρχάς, ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, καθόσον εκδόθηκαν κατά παράβαση των προβλεπόμενων από την παρ. 5 του άρθρου 245 του ν. 3852/2010 χωρίς να γίνεται επίκληση λόγων εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης που απαιτούσαν την μετακίνηση του αιτούντος και χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο ανωτέρω λόγος είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, καθόσον, ενόψει του ότι η οργανική θέση του αιτούντος ανήκε στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, απαιτούνταν, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εν προκειμένω ειδικότερες (σε σχέση με αυτές του άρθρου 66 του ν. 3528/2007) διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 245 του ν. 3852/2010, για την μετακίνησή του σε ομοιόβαθμη οργανική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών να εκδοθεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η διάταξη δε αυτή, όπως συνάγεται και από την οικεία εισηγητική έκθεση, δεν εφαρμόζεται μόνο στους υπαλλήλους, αλλά και στους προϊσταμένους, αφού και οι τελευταίοι είναι υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης.».

Ως γνωστόν, κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. …».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8), το οποίο εφαρμόζεται και στις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων, κατά το άρθρο 4 του Ν. 702/1977 (Α΄ 268), «Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό».

Εξ ετέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 3068/2002 (Α΄ 274): «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. …».

Δεδομένου ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης με το περιεχόμενο ακυρωτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου, συνταγματικώς κατοχυρωμένη, αναφέρεται τόσο σ’ όλους τους θιγόμενους διοικουμένους όσο και στο σύνολο των διοικητικών οργάνων, που απαρτίζει τη Διοίκηση, σας καλούμε :

  • Να ανακαλέσετε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21313/22-3-2019 έγγραφό σας (Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού) (συνημμένο 2), με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 219 του ν. 4555/2018», στο οποίο δίνοντας οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών αναφέρετε ότι «Τέλος, η μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται μόνο σε θέση προϊστάμενου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου, με πράξη του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του ως άνω άρθρου και δεν εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 5 του άρθρου αυτού.», ισχυρισμός ο οποίος απορρίφθηκε με την συγκεκριμένη 1261/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
  • Να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 219 του Ν. 4555/2018, για το ζήτημα των «μετακινήσεων», άλλως μεταθέσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή σας αποστέλλουμε εκ νέου το υπ’ αριθμ. πρωτ.133/11-9-2018 (συνημμένο 3), έγγραφο της Ομοσπονδίας  μας, που εμπεριέχει κατά τις άποψή μας όλες τις απαραίτητες «οδηγίες» για την εφαρμογή του άρθρου 219 του Ν. 4555/2018, για τις «μετακινήσεις».

Κοιν/ση

  1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
  2. Περιφέρειες Δ/νσεις Διοίκησης

 

Για το Δ.Σ.

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ