Για την μη καταβολή της αποζημίωσης στις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής για τις πυρκαγιές 2021

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                               Αθήνα   30 /1/2024

                                              Αριθμ. Πρωτ.: 30

Προς

Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Για την μη καταβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 18 του Ν. 4797/2021 αποζημίωσης στις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής του άρθρου 16 του ίδιου νόμου  της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Κορινθίας), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας) στις οποίες εκδηλώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές το θέρος του 2021.

Σχετικά:

1)   Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 18 του ν. 4797 / 2021 (Α΄66) .

2)   Την από 06-08-2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής της Κρατικής Αρωγής  προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών (συν/νο 1)

3)   Το από 21-06-2023 και με αριθ. πρωτ. 93823ΕΞ2023 έγγραφο του Γ΄ Τμήματος της Δ/νσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (συν/νο 2)

4)   Η υπ’ αριθ. 330786/12-10-2021 (ΑΔΑ: Ω3Ω47Λ1-ΒΘ1) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Λακωνίας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. 357058/01-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΝ77Λ1-7ΥΖ) και 13189/14-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΨ7Λ1-Υ30) αποφάσεις και ισχύουν μέχρι και σήμερα (αγροτικό πάγιο και επιχειρήσεις)

5)   Η υπ’ αριθ. 323531/07-10-2021 απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψ4ΦΥ7Λ1-6ΣΔ) όπως επαναλήφθηκε στο ορθό και ισχύει μέχρι και σήμερα με την υπ’ αριθ. 416449/13-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΥ7Λ1-6ΣΔ) (αγροτικό πάγιο)

6)   Η υπ’ αριθ. 416449/13-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΥ7Λ1-6ΣΔ) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Μεσσηνίας (επιχειρήσεις)

7)   Η υπ’ αριθ. 335298/15-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΧ47Λ1-ΖΔ3) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κρατικής Αρωγής της ΠΕ Αρκαδίας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα με τις υπ’ αριθ. 375490/15-11-20221 (ΑΔΑ: 6ΡΠ87Λ1-ΜΟΙ) και υπ’ αριθ. 215340/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΣ107Λ1-ΦΤ6)(αγροτικό πάγιο)

8)   Η υπ’ αριθ. 254052/10-8-2023 απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κρατικής Αρωγής της ΠΕ Αρκαδίας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα με την υπ’ αριθ. 335298/15-10-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΧ47Λ1-ΖΔ3) (επιχειρήσεις)

9)   Η υπ’ αριθ. 251871/22-07-2022 (ΑΔΑ: 61817Λ1-Η4Κ) απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Κρατικής Αρωγής της  ΠΕ Κορινθίας (αγροτικό πάγιο)

10)Οι  με αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΠΠ/224399/2438/10-8-2021 [ΑΔΑ: ΩΑΙΔ7Λ6-ΧΟΦ], ΠΔΕ/ΔΠΠ/346743/3939/29-11-2021 [ΑΔΑ: 9ΠΤΥ7Λ6-ΦΓΛ]  και 232558/2604/21-08-2021 [ΑΔΑ: 9Ψ5Α7Λ6-8ΜΝ] Αποφάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συγκρότησης επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, λοιπές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Θεωρούμε απαράδεκτο να μην έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 18 του ν. 4797 /2021 αποζημιώσεις στα μέλη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συγκροτήθηκαν και ολοκλήρωσαν το έργο της καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας των 6 μηνών από τις καταστροφικές πυρκαγιές κατά το θέρος του 2021, στο πάγιο κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και  στον εξοπλισμό αλλά και τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων.

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί ότι η υπόθεση παραμένει «στάσιμη» παρά την εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής της Κρατικής Αρωγής προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών από τις 6/8/2021!!! (σχετ.2).

Δεδομένου ότι:

1)   Οι ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του θέρους του 2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες, όπως επίσης μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που προκλήθηκαν τόσο στο φυτικό – πάγιο κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσο και στις μη αγροτικές επιχειρήσεις.

2)   Οι Επιτροπές συνεχίζουν ακόμα και σήμερα (δύο και πλέον χρόνια μετά την εκδήλωση της θεομηνίας) το έργο τους, αποστέλλοντας Πίνακες Δικαιούχων και δικαιολογητικά πληρωμής.

3)   Άλλες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν ήδη αποζημιωθεί.

 

Ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταβληθούν όλες οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους – μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Κρατικής Αρωγής.

Συνημμένα:

1)   Η από 06-08-2021 Εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Επιτροπών.

2)   Το με αριθ. πρωτ. 93823 ΕΞ 2023 / 21-06-2023 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

3)   Καταστάσεις με τα συνυπογράφοντα μέλη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όσων άλλων είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης λόγω ενασχόλησης με το αντικείμενο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών

Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής

3.Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1)   Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

2)   Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας

3)   Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας

4)   Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας

5)   Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας

6)   Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

7)   Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                    ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ