για Ζητήματα, που αφορούν στην έκδοση Αποφάσεων Περιφερειάρχη, για τον καθορισμό των δικαιούχων της ΕΣΣΕ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

Αθήνα 28 /1/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 27

Προς

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

-Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

gdel@pste.gov.gr

-Δ/νση Διοίκησης

ddoikisis@pste.gov.gr

-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Βοιωτίας

ddoik-vio@pste.gov.gr

Θέμα: Ζητήματα, που αφορούν στην έκδοση Αποφάσεων Περιφερειάρχη, για τον καθορισμό των δικαιούχων της ΕΣΣΕ.

Σχετ.: α) Το από 26/1/2024 ερώτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας.

β) Οι από 4-6-2018 (ΦΕΚ 2358 /Β’ /20-6-2018), 15-3-2019 (ΦΕΚ 1052/Β΄/29-3-2019) και 3-8-

2018 (κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας στις 28-9-2018) ΕΣΣΕ, για τους εργαζόμενους των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα, που μας τέθηκαν με το παραπάνω (α) σχετικό και προκειμένου να αποφεύγονται από ορισμένους υπηρεσιακούς παράγοντες, διχογνωμίες από άστοχες κατά την άποψή μας ερμηνείες της ΕΣΣΕ, σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Ερώτημα 1ο

«Όσον αφορά στην έκδοση αποφάσεων της Π.Στ.Ε., σχετικά με τους δικαιούχους υπαλλήλους για τη συμμετοχή στην ΕΣΣΕ.:

Πρέπει να εκδίδεται ετήσια απόφαση Περιφερειάρχη, με επικαιροποιημένα τα ονόματα όλων των δικαιούχων υπαλλήλων; ή Οι αποφάσεις αφορούν μόνο στις τροποποιήσεις, π.χ. νέοι δικαιούχοι, κ.λπ.;».

Ερώτημα 2ο

«Αν ισχύει η περίπτωση της έκδοσης ετήσιας απόφασης από την Π.Στ.Ε. με επικαιροποίηση όλων των δικαιούχων υπαλλήλων, στο χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση αυτής, διακόπτεται η ισχύς και η εφαρμογή της ΕΣΣΕ για τους δικαιούχους υπαλλήλους; Και σε περίπτωση που διακόπτεται η εφαρμογή της, ποιος ορίζει τον χρόνο της διακοπής;».

Απάντηση

Στο άρθρο 1 των ΕΣΕΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά».

Στο άρθρο 2 των ΕΣΕΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων, τόσο για τους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, όσο και για τους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά, ότι «Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται στους Συλλόγους – Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.».

Από τα παραπάνω και δεδομένου ότι η αναφορά σε ετήσια ισχύ γίνεται μόνον για τις βεβαιώσεις, που οφείλουν να προσκομίζουν οι Σύλλογοι – μέλη της ΟΣΥΑΠΕ και όχι για τις Αποφάσεις Περιφερειάρχη, που καθορίζουν τους δικαιούχους του μειωμένου ωραρίου και της επιπλέον κανονικής άδειας, προκύπτει ότι νέες Αποφάσεις Περιφερειάρχη χρειάζονται μόνον όταν υπάρχουν τροποποιήσεις με τους δικαιούχους υπαλλήλους.

Τέλος είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή των ΕΣΣΕ δεν διακόπτεται από καμία διαδικασία τροποποίησης ή επανέκδοσης Απόφασης.

Εξάλλου οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως δεν μπορεί να αναιρείται η υποχρέωση εφαρμογής τους από όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση υπηρεσιακών παραγόντων ή ενέργειες διαδικαστικού χαρακτήρα.

Κοιν/ση

  1. Περιφέρειες της χώρας

  2. Σύλλογοι – μέλη

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                           ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ