Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4492.2017

 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

Αθήνα 14 /4/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 95

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου

Δυναμικού

gramatia@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, σε νέους Οργανισμούς των Περιφερειών.

Δεδομένου ότι σε αρκετές Περιφέρειες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες σύνταξης νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων Δ/νσεων, Τμημάτων ακόμα και Γενικών, για τις περισσότερες περιπτώσεις εδώ και 15 περίπου χρόνια, εξακολουθώντας δηλαδή να ορίζονται αναπληρωτές, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η εφαρμογή των ρυθμίσεων των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 που αφορούν “Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές”, τυγχάνει εφαρμογής και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με τις ρυθμίσεις αυτές τοποθετήθηκαν μεταβατικά προϊστάμενοι στις υπηρεσιακές μονάδες ενός φορέα σε προηγούμενες τροποποιήσεις του Οργανισμού του.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού η ρύθμιση προσδιορίζει το πεδίο αναφοράς της σε “προσωρινή άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων” και συγκεκριμένα σημειώνει ότι «…Ενόψει του γεγονότος ότι η αναδιοργάνωση των δομών ενός φορέα συνεπάγεται την άμεση αναγκαιότητα τοποθέτησης προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές, διαδικασία η οποία δε δύναται να ρυθμιστεί εξ΄ ολοκλήρου βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης και προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης, απαιτείται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επέρχονται στην οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών βάσει των νέων οργανικών διατάξεων … και ενόψει της ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής, ρυθμίζεται μεταβατικά και κατά περίπτωση η προσωρινή άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων».

Επειδή θεωρούμε απαράδεκτο τόσο το γεγονός να μην προχωρούν στους φορείς μας οι διαδικασίες επιλογής στο σύνολο των επιπέδων διοίκησης και να λειτουργούν συνεχώς μεαναπληρώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και αυθαίρετες, όσο και να αξιοποιείται η έννοια “της μεταβατικής τοποθέτησης προϊσταμένων” για να βαφτίζονται κατά κυριολεξία προϊστάμενοι κάθε τρεις και λίγο αναπληρωτές, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε, εάν η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, και ιδίως η περ. γ΄, μπορεί να εφαρμόζεται εκ νέου – πέραν της πρώτης εφαρμογής τους κατά την τροποποίηση ενός ΟΕΥ ή οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις τυγχάνουν άπαξ εφαρμογής και αφορούν αποκλειστικά τον πρώτο εγκεκριμένο ΟΕΥ κατόπιν της δημοσίευσης των επίμαχων διατάξεων.

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

d.pta@ypes.gr

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                  ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ