ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ-ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΜΕ-ΕΝΙΑΙΟ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Δ.Σ. – Ε.Ε. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΥΑΠΕ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΤ ΑΔΕΔΥ

ΜΕ  ΕΝΙΑΙΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων ……..………………………».

 

 

Για την ανάδειξη: α. Διοικητικού Συμβουλίου, β. Ελεγκτικής Επιτροπής,

γ. Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΑΠΕ, δ. Αντιπροσώπων για το Ν.Τ. Κέρκυρας.

 

 

Στην ………………………… σήμερα …………………………………… 202… και ώρα ………………… συνήλθαν στο ………………………………………… …………………………………… τα μέλη της προαναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΑΠΕ και των Αντιπροσώπων για το Ν.Τ. Κέρκυρας, με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου …………………………………, που διορίστηκε με την με αριθμό ……..… απόφαση του ……………………………………………………….. και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε την …………………………… 202… από τα μέλη της προαναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης και αποτελείται:

 

 1. ……………………………………… : ΜΕΛΟΣ
 2. ……………………………………… : ΜΕΛΟΣ
 3. ……………………………………… : ΜΕΛΟΣ
 4. ………………………………………                          : ΜΕΛΟΣ
 5. ……………………………………… : ΜΕΛΟΣ

 

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την Διοίκηση του Συλλόγου αντίγραφο του Μητρώου των Μελών του Συλλόγου, που σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, σφραγισμένους φακέλους κ.λ.π.).

Έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδειες τις σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας στις ……………, αφού προηγούμενα κάλεσε όσους υποψήφιους ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια προσερχόταν ένας-ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά εντάξει και έπαιρναν ένα ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή με τον αντίστοιχο φάκελο, ένα ψηφοδέλτιο για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΥΑΠΕ με τον αντίστοιχο φάκελο και ένα ψηφοδέλτιο για την εκλογή αντιπροσώπων για το Ν.Τ. Κέρκυρας, αποσύρονταν σε ειδικό για τον σκοπό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους και επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο από το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας υπέγραφαν και έριχναν τους φακέλους στις κάλπες.

Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί η λήξη δηλαδή στις ………

Η Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσε μαζί με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει και αποφάσισαν την λήξη της ψηφοφορίας.

Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι κάλπες αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε το απαραβίαστο τους, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, παρουσία όσων υποψηφίων ήθελαν, αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Στο Μητρώο του Συλλόγου είναι συνολικά εγγεγραμμένοι ……… εργαζόμενοι οι οποίοι είναι και ταμειακώς εντάξει.

Για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΕ

 

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                                    : ……

ΨΗΦΙΣΑΝ                                              : ……

ΕΓΚΥΡΑ                                                 : ……

ΑΚΥΡΑ                                                   : ……

ΛΕΥΚΑ                                                   : ……

 

Αφού έγινε η διαλογή έλαβαν κατά σειρά επιτυχίας:

 

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 2. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 3. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 4. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 5. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 6. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 7. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 8. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 9. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……

 

 1. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 2. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 3. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……
 4. ………………………………………………… έλαβε ψήφους  ……

 

Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 1. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 2. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 3. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 4. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 5. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……

 

Βάση του αποτελέσματος εκλέγονται:

 

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1. …………………………………………………
 2. …………………………………………………
 3. …………………………………………………
 4. …………………………………………………
 5. …………………………………………………
 6. …………………………………………………
 7. …………………………………………………
 8. …………………………………………………
 9. …………………………………………………

 

Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 1. …………………………………………………
 2. …………………………………………………
 3. …………………………………………………

 

 

Για Αντιπροσώπους στην ΟΣΥΑΠΕ

 

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΟΣΥΑΠΕ βρέθηκαν:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                                    : ……

ΨΗΦΙΣΑΝ                                              : ……

ΕΓΚΥΡΑ                                                 : ……

ΑΚΥΡΑ                                                   : ……

ΛΕΥΚΑ                                                   : ……

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΟΣΥΑΠΕ για κάθε εικοσιτρία (23) ψηφίσαντα φυσικά μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος και συνεπώς εκλέγονται συνολικά …………… (…) αντιπρόσωποι.

 

Αφού έγινε η διαλογή οι υποψήφιοι έλαβαν:

 

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Για αντιπροσώπους στην ΟΣΥΑΠΕ

 

 1. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 2. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 3. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 4. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 5. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 6. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 7. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 8. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……
 9. …………………………………………………           έλαβε ψήφους  ……

 

Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας αντιπρόσωποι στην ΟΣΥΑΠΕ οι πιο κάτω:

 

Α’ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

 

 1. …………………………………………………
 2. …………………………………………………
 3. …………………………………………………
 4. …………………………………………………

 

Β’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

 

 1. …………………………………………………
 2. …………………………………………………
 3. …………………………………………………
 4. …………………………………………………

 

Για Αντιπροσώπους στο Ν.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ν.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ βρέθηκαν:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                                    : ……

ΨΗΦΙΣΑΝ                                              : ……

ΕΓΚΥΡΑ                                                 : ……

ΑΚΥΡΑ                                                   : ……

ΛΕΥΚΑ                                                   : ……

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα φυσικά μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος και συνεπώς εκλέγονται συνολικά …………… (…) αντιπρόσωποι.

 

Αφού έγινε η διαλογή οι υποψήφιοι έλαβαν:

 

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Για αντιπροσώπους στο Ν.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 1. …………………………………………………        έλαβε ψήφους  ……

2.…………………………………………………                    έλαβε ψήφους  ……

3.…………………………………………………                    έλαβε ψήφους  ……

4.…………………………………………………                    έλαβε ψήφους  ……

5.…………………………………………………                    έλαβε ψήφους  ……

 

Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας αντιπρόσωποι στο Ν.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ οι πιο κάτω:

 

Α’ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

 

1.…………………………………………………

2.………………………………………………

3.………………………………………………

Β’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

 

1.…………………………………………………

2.………………………………………………

 

 

 

Γίνεται μνεία ότι οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και των Νόμων.

Για όλα αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

……………………………………………… 202…

 

 

      Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος                                     Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                           

         ………………………………                                         1. ………………………………

 

 1. ………………………………

 

 1. ………………………………
 2. ………………………………
 3. ………………………………

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ