Νέα ΣΣΕ-εφαρμογή απο Α΄βαθμιους (ενημέρωση-οδηγίες)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις 2 του Ιούλη ε.ε. με έγγραφο της η Ομοσπονδίας μας, είχε ενημερώσει τους Α΄βαθμιους συλλόγους μέλη μας ότι «….σε άμεσο χρονικό διάστημα, οι εισφορές των μελών των Α΄βαθμιων συλλόγων μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., αλλάζει και θα γίνεται με απ’ ευθείας παρακράτηση του ποσού από τον μισθό μας, σε μηνιαία βάση..» κλπ. καθώς και ότι, καθορίζεται νέο πλαίσιο αδειών για τους συμμετέχοντες στους Α΄βαθμιους Συλλόγους (μέλη των ΔΣ) και αυτούς του Γ. και Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Η σημαντική αυτή μεταβολή είναι πλέον γεγονός, αφού μετά την σύναψη της νέας ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας της Ομοσπονδία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΒ΄1369/09.07.2009 (συνημμένα στο παρόν).

Για την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. απαιτείται άμεσα από τους Α΄βαθμιους συλλόγους να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. (όσοι στερούνται) και λογαριασμό σε Τράπεζα (όσοι στερούνται) προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο7 της σύμβασης (Το ΑΦΜ θα εκδοθεί από την επί τόπου Δ.Ο.Υ. υπαγωγής της έδρας του Συλλόγου με προσκόμιση βεβαίωσης και ο τραπεζικός λογαριασμός σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελληνικής Επικράτειας με προσκόμηση του ΑΦΜ και του καταστατικού του συλλόγου).

Παράλληλα πρέπει οι Α΄βαθμιοι σύλλογοι μέλη μας να αναρτήσουν ανακοίνωση για ενημέρωση των συναδέλφων του περιεχομένου της ΣΣΕ με καθορισμένο χρόνο ανάρτησης και υποβολής αιτημάτων όχι περισσότερο των 10η.η. ή όπως κριθεί από έκαστο των Α΄βαθμιών, στην οποία θα αναφέρεται:

 

Α. το Πεδίο Εφαρμογής (Αρθρο1) και (Αρθρο2).

« Η ΣΣΕ εφαρμόζεται στο έμμισθο πολιτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που εξ ορισμού υποχρεωτικά υπάγονται και γίνονται μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.). »

« Δικαίωμα μη προσμέτρησης – υπαγωγής στην δύναμη των μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) έχουν όσοι από το πολιτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών υποβάλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986, στις οποίες θα δηλώνουν την αντίρρηση τους.

Η έγγραφη αντίρρηση υπαγωγής στην δύναμη των μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων στερεί τα δικαιώματα που προκύπτουν από το καταστατικό για τα μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα αυτά. »

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 3) και (Άρθρο 4).

« Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) γίνεται απ΄ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον:

α. Προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθμιου συλλόγου, ή

β. Υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή

γ. Υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄βάθμιου συλλόγου. »

« Η μηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδρομή του εργαζομένου στον πρωτοβάθμιο σύλλογο της ΝΑ μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, την Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος) και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. »

Γ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (Αρθρο 8) και (Αρθρο 9) και (Αρθρο 12) και (Αρθρο13).

« Ο εργοδότης (Ν.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) στη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) »

« Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών  οργανώσεων, μελών της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.,  χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες αν είναι λιγότερα. »

« Άδειες Αντιπροσώπων

Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. που συμμετέχουν. Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). »

« Διαδικασία Χορήγησης

Ο εργοδότης (Ν.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.

0 συνδικαλιστής οφείλει, εφ’ όσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του μια δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.

Η εν λόγω αίτηση- δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.

Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του.

Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική δήλωση.

Ο Εργοδότης (Ν.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες άδειας εάν ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα. »

Την ύπαρξη νέας Σ.Σ.Ε. πρέπει να λάβουν γνώσει οι εκκαθαριστές και η Δ/νσης προσωπικού της εκάστοτε Νομαρχίας προκειμένου να ενημερωθούν και εφαρμόσουν και, για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι Α΄βαθμιοι Σύλλογοι μέλη μας να τους ενημερώσουν εγγράφως.

Η ΓΓ της ομοσπονδίας θα απαντά για κάθε πρόβλημα ή απορία που θα προκύψει με την εφαρμογή της νέας Σ.Σ.Ε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας

 

Κωνσταντίνος Ρέλιας                                           Άννα Μπρέμπου

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ